05 میزان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کار ساخت دو سرک کانکریتی درننگرهار آغاز شد

کار ساخت دو سرک کانکریتی درننگرهار آغاز شد

جلال آباد ۵ میزان باختر کارساخت دوسرک کانکریتی امروزدرولسوالی کامه ننگرهارآغازشد. این...

مردان تفنگدار به دو دختر جوان در کاپیسا تجاوز کردند

مردان تفنگدار به دو دختر جوان در کاپیسا تجاوز کردند

محمودراقی/5میزان/باختر مسوولان امنیتی کاپیسا می گویند: دو دختر جوان در کاپیسا...

با حضور پوهاند باوری محفل در تخار برگزار شد

تالقان/5میزان/باختر با حضور پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنر وزارت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اقتصادی

چاریکار/ 23 سنبله/ باختر
کار قیرریزی پنج کیلومتر سرک در ولسوالی بگرام پروان امروز آغاز شد.
دفتر مطبوعاتی والی پروان به خبرنگار آژانس باختر گفت که این سرک به هزینۀ چهل وپنج میلیون افغانی٬ از بودجه وزارت انکشاف دهات ساخته می شود.
وی گفت که این سرک روستاهای موسی زی٬ ناصری٬ خروتی و کتوازلی را باهم وصل می کنند و باشندگان آن مناطق به سهولت های خوب زندگی دست می یابند. خالقیار

 

کابل/ ۲۲ سنبله/ باختر

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان درنشستی با هیئت رهبری دافغانستان برشنا شرکت درموردپلان های اصلاحی وبهبود فعالیت های شرکت متذکره، صحبت کرد.

دراین نشست که عصرامروزدرقصرچهارچنارارگ انجام شد،احمد داوود نورزی رییس دافغانستان برشنا شرکت وسایرمسوولان شرکت متذکره، درمورد فعالیت ها وپلان های اصلاحی دردافغانستان برشنا شرکت، معلومات ارائه کردند.

آنان فعالیت ها وپیشنهاد های دافغانستان برشنا شرکت را درمورد بل دهی ماهوار،تعرفه یکسان برای مشتریان، خدمات وایجاد سهولت به مشتریان، وضعیت مالی دافغانستان برشنا شرکت، جمع آوری عواید با همکاری مردم، خریداری برق ازکشورهای همسایه، تولید برق ازمنابع داخلی، سرمایه گذاری درانرژی آفتابی، کاهش ضایعات انرژی، مشکلات درروند استملاک زمین، تدارکات وانتخاب پروژه با درنظرداشت شرایط اقتصادی با رییس جمهوری شریک کردند.

محمداشرف غنی رییس جمهوری پس ازاستماع صحبت های متذکره، گفت: شما باید در کارهای تان تغییرواضح وفرهنگ خدمت به مردم را به میان آورید.

رییس جمهوربا بیان این که معیارموفقیت دافغانستان برشنا شرکت، رضایت مردم است، گفت: مردم باید بدانند که بل های تان واقعی است وبه خاطرروند استملاک زمین باید پیشنهاد تان را ارائه کنید.

وی افزودکه بخش خصوصی حاضراست که درانتقال برق سرمایه گذاری کند ودرتولید برق ازآب نیزمی توانید به بخش خصوصی نقش بدهید.

رییس جمهوری گفت که برق زیربنای زیربنا است وازشبکۀ فایبرنوری استفادۀ تان بسیار اندک است، درحالی که مردم دسترسی به انترنت می خواهند.

رییس جمهوری کشوربا بیان این که چارچوب درست حقوقی برای شرکت برشنا وجود دارد، گفت که بودجۀ تان درجلسۀ آیندۀ کابینه تعدیل می شود.

رییس جمهوری با اشاره به موجودیت معادن دست ناخورده درافغانستان، خاطرنشان کرد: افغانستان بدون برق صنعتی شده نمی تواند ودیدگاه ما این است که افغانستان را به یک کشورصادرکننده مبدل کنیم. وی افزود که تا اکنون تمرکزتان بالای انتقال برق به شهرها بود وبعدازاین باید نقشۀ واضح برق برای معادن داشته باشیم.

رییس جمهوری با تاکید براین که شرکت برشنا باید تقاضای داخلی را درک کند، گفت که تمام عرصه های تعلیمی وتحصیلی به سوی دیجیتال شدن درحرکت اندوهرمکتب،مسجدو پوهنتون به برق مطمین نیازدارندکه باید برای تحقق آن، کارصورت گیرد

کابل / 22سنبله/ باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1941 دالر عرضه می شود.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تایید این خبر، امروز22  سنبله به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری 4800 فی گرام مصری بیست ویک عیار 880 مبلغ 4750 افغانی، کویتی بیست و یک عیار 880 مبلغ 3700 افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 3700 افغانی، عربی 790 مبلغ 3700 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 3600، ایرانی 705 مبلغ 3250 افغانی و فی گرام طلای روسی 2750 افغانی در بازارهای کابل عرضه می شود. نیلوفر دانش

 

کابل / ۲۱ سنبله / باختر

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان شب گذشته با هیئت رهبری بانک جهانی ازطریق ویدیوکنفرانس، صحبت کرد.

دراین ویدیوکنفرانس، هیئت رهبری بانک جهانی حمایت همه جانبه خویش را غرض تهيه كمک مالى به منظوررسیدگی به اقشارمختلف مردم افغانستان كه به سبب شيوع ویروس كرونا متضررشده اند، ابرازکرد.

در مقابل،ریيس جمهوری با تشکرازکمک های بانک جهانی درعرصه های مختلف به افغانستان، درمورد وضعيت انكشافی کشوروايجاد تحرک درپروژه های بزرگ ملى، معلومات ارائه کرد.

رییس جمهوری همچنان درخصوص آمادگى های حكومت براى كنفرانس جينواوتمركز روى برنامه هاي داراى اولويت ملى نیزصحبت های همه جانبه کرد.

رییس جمهوری درمورد آمادگی های دولت به منظوررسيدگی به مهاجرانی که ازکشورهای همسایه عودت می کنند، معلومات ارائه کردوروى آوردن اصلاحات دربخش صحت به خاطرعرضه خدمات بهترصحی به مردم، تاکیدکرد.