شاروالی ایبک کار ساختمان یک مرکزتجارتی را آغازکرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

ایبک/ 24 جوزا/ باختر
کار ساختمان یک مرکز تجارتی امروز درشهر ایبک آغاز شد.
به گزارش خبرنگار محلی آژ انس باختر، این ساختمان تجارتی به هزینه بیست وهفت میلیون وچهار صد هزار افغانی از بودجه انکشافی شاروالی ایبک در بیش از یک هزار متر مربع زمین در دو طبقه در شهرایبک اعمار می شود .
فیروزالدین تگین شاروال ایبک می گوید در این مرکز تجارتی شصت دکان با سایر ملحقات آن در نظر گرفته شده است وکارآن درمدت شانزده ماه تکمیل خواهد شد.
عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان اعماراین مرکز تجارتی را در بلند بردن عواید دولت وایجاد سهولت به شهروندان ایبک حایزاهمیت خواند . لیلما 

back to top