زنان ومردان دراچین ازحاصل گل‌خانه‌های شان خورسنداند

Written by  Waleed
Rate this item
(0 votes)

کابل/اول اسد/باختر
وزارت زراعت ۶۶ گل‌خانه برای مردان و زنان زراعت‌ پیشۀ ولسوالی اچین ساخته است.
آژانس باختربه نقل ازخبرنامۀ وزارت زراعت که امروزمنتشرشد،خبرمی دهد که پروژۀ رشد زراعت و انکشاف روستایی وزارت زراعت۳۰ گل‌خانۀ بزرگ برای مردان و ۳۶ گل‌خانۀ کوچک برای زنان در دو سال گذشته درولسوالی اچین ساخته است.
دهقانان حاصلات این گلخانه هارا قناعت بخش خواندندو می گویند که با پولی که ازاین گلخانه ها به دست می آورند،نیازهای زندگی شان را مرفوع می کنند.  قرار است،  پروژۀ رشد زراعت و انکشاف روستایی وزارت زراعت۳۰ گل‌خانۀ دیگر نیز در آینده نزدیک برای باشندگان ولسوالی اچین بسازد.
##

back to top