فارم ماهی پروری یی دربلخ به عرضۀ چوچه ماهی آغازکرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/۱۱ اسد /باختر
یک فارم ماهی پروری درولسوالی دهدادی بلخ آمادۀ عرضۀ چوچه ماهی برای فارم‌داران آن ولایت شده است.
درخبرنامۀ وزارت زراعت،آبیاری ومالداری که امروز منتشرشد، آمده است که کارایجاد این فارم را پروژۀ ملی باغداری ومالداری آن وزارت ،دوسال پیش درمحدودۀ بیست جریب زمین آغازکرده بود واکنون با ظرفیت تولید یک میلیون چوچه ماهی درسال، آمادۀ عرضۀ چوچه ماهی شده است ونیازمندی همه فارم های کوچک ماهی پروری را درآن ولایت مرفوع کرده می تواند.
خلیل ازکمک پروژۀ ملی باغداری ومالداری وزارت زراعت درایجاد این فارم ماهی پروری اش قدردانی کرد وگفت که فارم وی آمادۀ عرضۀ چوچه ماهی برای فارم های ماهی پروری آن ولایت شده است واو ازفروش چوچه ماهی هایش سودهنگفتی کمایی خواهد کرد.
دوستی

back to top