06 جوزا 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

درجلسه مشرانوجرگه، روی وضعیت جاری کشورمباحثی صورت گرفت

درجلسه مشرانوجرگه، روی وضعیت جاری کشورمباحثی صورت گرفت

کابل 6 جوزا باختر درجلسه امروز مشرانوجرگه به ریاست محمد علم...

مقرری ولسوالان جدید برای سه ولسوالی هرات

مقرری ولسوالان جدید برای سه ولسوالی هرات

شهرهرات 6 جوزا باختر ولسوالان جدید زنده جان ، شیندند وکوه...

دو پروژه در کندز به بهره برداری سپرده شد

دو پروژه در کندز به بهره برداری سپرده شد

کندز 6 جوزا باختر کاردو پروژه در شهر کندز تکمیل ودیروز...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل 6 جوزا باختر
درجلسه امروز مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس، علاوه از استجواب وزیرامورزنان روی وضعیت جاری کشورمباحثی صورت گرفت.
   به اساس معلومات   دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه  به آژانس باختر ، نخست صدیقه بلخی رییس کمیسیون امور زنان وجامعه مدنی و سایراعضای مجلس سوالاتی را مبنی افزایش خشونت ها دربرابرخانم ها، موضوع تجاوزگروهی بالای یک طفل خورد سن درولایت هرات، چگونگی افزایش آمارخشونت ها، فعالیت های ریاست های ولایتی امورزنان، تنقیص تشکیل این وزارت، عدم آگاهی برای زنان درمورد پروسه ثبت نام رای دهندگان، افزایش تعداد خانم های معتاد، زمینه سازی کورس های سواد آموزی برای زنان، ایجاد فرصت های مناسب به زنان گدا درشهرکابل، فعالیت ها ودست آوردهای وزارت امور زنان درموارد فوق وبرخی موضوعات دیگر را مطرح نمودند.
  سپس دلبرنظری وزیرامورزنان طی صحبتی ناامنی، معافیت ازقانون، رسوم ناپسند، عدم آگاهی ازحقوق و وجایب وفقر را عوامل عمده خشونت درکشور عنوان کرد واز ایجاد برخی لوایح ومقررات وبازنگری چندین عنوان قانون برای مبارزه باپدیده زشت خشونت یاد کرد وافزود این وزارت برای کاهش سطح خشونت درکشور توانسته است، جلسات نظرخواهی را با اقشار مختلف تدویر ودرنهادهای مختلف کمیته‌های منع آزار واذیت زنان را تشکیل دهد.
   وزیرامورزنان اظهارکرد درسال قبل به صدها قضیه خشونت از طریق مشاوره‌ های حقوقی ومعرفی آن به مراجع عدلی وقضایی رسیدگی صورت گرفته وبه اساس آمارهای موجود نزد این وزارت سطح خشونت تاحدی پایین آمده است ونیز موضوع تنقیص بعد از بازنگری درتشکیلات بمیان آمده است.پس از استماع معلومات ارایه شده به اساس پیشنهاد اعضای جلسه رییس مجلس فیصله نمودکه روز دوشنبه آینده وزیرامور زنان درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی حضور یافته وبه موارد موجوده به صورت همه جانبه پاسخ ارایه نماید.
درمباحث آزاد جلسه، سناتوران ازروند آغازثبت‌نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها استقبال نموده، ضمن حمایت از پروسه انتخابات گفتند روند توزیع تذکره‌های کاغذی ازسوی برخی زورمندان به گروگان گرفته شده و مراکز آن در خانه های آنها قراردارد.
سناتوران تاکید نمودند که حکومت  باید چالش‌ها ونگرانی شهروندان را که ازرهگذرانتخابات به آن مواجه اند مرفوع ساخته درتأمین امنیت مراکزانتخاباتی وتوسعه مراکز ثبت نام رایدهندگان درتمام ولسوالی ها اقدامات لازم را به خرچ دهند ونیزخاطرنشان گردید که باید مراکزتوزیع تذکره درولایات به ویژه پکتیا افزایش یافته معیاد هر دو روند تمدید گردد تا واجدین شرایط بتوانند هم تذکره اخذ نمایند وهم بخاطررایدهی ثبت نام نمایند.
     درجلسه عده ازاعضا تصمیم پارلمان پاکستان را مبنی برادغام مناطق قبایلی به ایالت خیرپشتونخواه یک جانبه خوانده گفتند؛هنوز این مساله وخط دیورند لاینحل بوده باید با حکومت افغانستان مشورت لازم صورت می گرفت که ایجاب می نماید حکومت نگرانی خویش را ازاین ناحیه با شورای امنیت سازمان ملل متحد شریک سازد.
  همچنان شماری ازسناتوران وضعیت امنیتی کنونی به ویژه ولایات فاریاب وغزنی را نگران کننده خوانده تاکید داشتند که باید بخاطرسرکوب دشمنان وتصفیه مناطق ازوجود ایشان تدابیرلازم وقابل قبول اتخاذ گردد و نیز تذکررفت که هزاران تن ازمردم به اثرخشکسالی ها وجنگ‌های اخیرمتضررگردیده درحالت نا مناسب قراردارند که باید ادارات ذیربط کمک‌های لازم را برای ایشان فراهم سازد.
      همینگونه درجلسه تذکررفت که حدود سه هزاروپنجصد تن از داکتران درسراسرکشورمیخواهند درپروگرام اکمال تخصص بدون دریافت معاش وغذا به صورت داوطلبانه درمرکزوولایات شامل گردند تا ازیکسو کمبود داکتران متخصص درولایات دوردست مرفوع گردیده ازسوی دیگرمتقاضیان این پروگرام به سال های آینده کاهش یابد، جلسه این مساله را مهم دانسته فیصله نمود که این طرح را عنوانی ریاست جمهوری ووزارت صحت عامه گسیل نماید تا برمبنای آن تصامیم مقتضی اتخاذ گردد.
   انتقاد ازخرید وفروش تذکره بخاطرمساله انتخابات وتاکید برجلوگیری آن ازسوی مراجع ذیربط، افزایش قیم مواد اولیه و سوختی واسعارخارجی دربرابرپول افغانی وتاکید براتخاذ تدابیرازسوی بانک مرکزی، یاد آوری ازرفتن هییت افغانستان به ریاست محمد حنیف اتمرمشاور شورای امنیت ملی به پاکستان، مطرح شدن شکایت رئیس شورای ولایتی بامیان مبنی برلت وکوب اقاربش ازسوی یک عضو ولسی جرگه آنولا با استفاده ازاسلحه غیرقانونی، پیشنهاد یک عضو مجلس بخاطربرگزاری همزمان انتخابات ولسی جرگه وریاست جمهوری وسایرانتخابات، تاکید برتجهیزنیروهای مسلح کشوربه طیارات جنگی واسلحه دوربرد ازسوی ناتو وایالات متحد امریکا به عوض فرستادن نیروهای اضافی، انتقاد ازوحیدالله سباوون مشاور رئیس جمهور مبنی براینکه طالبان را برادرخطاب نموده وتذکرداده که نباید سایراقوام درمناطق پشتون نشین به جنگ بروند وبرخی مسایل دیگر از مباحث آزاد جلسه بود که از سوی سناتوران مطرح شد.
      درجمع بندی موارد مطروحه، محمد علم ایزدیار ضمن ارایه معلومات درمورد شکایت رئیس شورای ولایتی بامیان وتاکید برپیگیری جدی این قضیه ازسوی مراجع ذیربط گفت مساله تامین امنیت انتخابات و وضعیت جنگی کشوردرنشست بعدی مشرانوجرگه با مسوولان رده اول سکتورامنیتی درمیان گذاشته خواهند شد و افزود امیدواریم که حکومت مطابق تعهدات خویش  زمینه انتخابات آزاد، شفاف وعاری ازتقلب را مساعد سازد تا شهروندان واجد شرایط بتوانند کاندید مورد نظرخویش را انتخاب نماید واضافه کرد نظربه نگرانی‌های که وجود دارد ایجاب می‌نماید کمیسیون مستقل انتخابات معیادثبت نام رایدهندگان را تمدید نموده ودرمناطقیکه هنوز مراکزبازنشده است، دربازنمودن مراکزانتخاباتی وانتقال مواد حساس تدابیرلازم را اتخاذ نماید.
     ایزدیار ضمن ارجاع برخی موارد به کمیسیون‌های اختصاصی پیرامون سفرمشاورامنیت ملی کشوربه پاکستان تماس گرفته گفت تجربه نشان داده که گفتگوها با جانب پاکستان به نسبت عدم صداقت آنکشور نتیجه نداشته وصرف مصروف ساختن دولت وتقویه دشمنان می باشد، ولی امیدواریم که این بارگفتگوها نتیجه داشته وهییت اعزامی کشوربطورواضح خواست‌های شان را مطرح نموده وآنکشور به تعهدات خویش صادق وپابند باشد ونیزنتایج مذاکرات با مردم شریک ساخته شود.
نایب اول مجلس با اشاره به تصمیم اخیرپارلمان پاکستان مبنی برمدغم نمودن مناطق قبایلی به خیرپشتونخواه گفت ایجاب می نماید دولت افغانستان مطابق اسناد موجوده درزمینه با جانب پاکستان صحبت نموده زمینه سواستفاده را بگیرد.
     دراخیرنایب اول مشرانوجرگه اظهارات وحیدالله سباوون مشاور رئیس جمهوری را غیرمسوولانه دانسته تاکید نمود که باید موصوف به نسبت اظهاراتش از مردم افغانستان معذرت بخواهد چون طالبان برادران نه بلکه دشمنان این مردم بوده هرروزافراد ملکی ونظامی را به قتل می رساند واین گروه هیچگاهی به صلح وبرادری باورمند نمی باشد وچنین اظهارات تاثیرمنفی را به مورال نیروهای امنیتی ودفاعی به جا خواهند گذاشت. ماری 

شهرهرات 6 جوزا باختر
ولسوالان جدید زنده جان ، شیندند وکوه زور ولایت هرات مقرر شدند.
براساس پیشنهاد ولایت هرات و منظوری ریاست جمهوری  ، حکمت الله حکمت ولسوال سابق کوه زور بحیث ولسوال شیندند ، فرید زیارتجاهی ولسوال سابق زنده جان بحیث ولسوال کوه زورو شکرالله شاکر ولسوال سابق شیندند بحیث ولسوال زنده جان مقررشدند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به آژانس باخترگفت که  قراراست این مسولان به زودی معرفی وآغازبکارنمایند.ختم/سیدحبیب

کندز 6 جوزا باختر
کاردو پروژه در شهر کندز تکمیل ودیروز به بهره برداری سپرده شد.
نعمت الله تیموری سخنگوی والی کندز به آژانس باختر گفت این دو پروژه شامل کانکریت ریزی دوطرف پیاده رو جاده پوهنتون کندز به درازای یک هزار و سیصد متر، شصت و نصب هفت پایه برقی سولری در همین سرک می باشد.
در افتتاح این پروژه ها عبدالجبار نعیمی والی کندز گفت که در قسمت پیشرفت و انکشاف و بازسازی در آن ولایت متعهد می باشندو دراین زمینه تصمیم قاطع دارند تا سایر پروژه ها را تطبیق نمایند.
داکتر احمد خیبر سیفی رییس پوهنتون کندز گفت که با بهره برداری این دو پرژوه مشکلاتی که در رفت و آمد محصلان در این مسیر وجود داشت، مرفوع شده است. احمد نعیم (دوستی)

کندز 6 جوزا باختر
یک دختر خرد سال دیروز از چنگ ربایندگان در ولسوالی امام صاحب کندز رها شد.
انعام الدین رحمانی سخنگوی قومندانی امنیه کندز به آژانس باختر گفت که این کودک خردسال توسط نیروهای کشفی و امنیتی از ولسوالی امام صاحب از چنگ ربایندگان آزاد گردید.
رحمانی افزود که این کودک چهار ماه قبل از شهر کندز اختطاف شده بود.
والی کندز در جریان تسلیمی این کودک به خانواده اش، گفت که اختطاف انسان در واقعیت یک عمل جنایی می باشد.
والی کندز به نیرو های امنیتی هدایت سپرد تا درجلو گیری هر نوع عمل وحشیانه و حملات ترویستی را بذل مساعی کنند. احمد نعیم (دوستی)

شهرفراه 6 جوزا باختر
سیزده طالب مسلح درتازه ترین حمله های هوایی درولایت فراه کشته شدند.
این طالبان شب گذشته در حومه شهرفراه ، آماج قرارگرفتند.
یک فرمانده اردوی ملی در قول اردوی ظفر در شرق کشور به آژانس باخترگفت که دراین حمله ها سیزده طالب مسلح  کشته شدند.
اوگفت طالبان درست هنگامی که مشغول فعالیت های هراس افگنی بودند ،  آماج حمله های هوایی قرارگرفتند.
یک خبردیگرحاکیست که ماموران امنیتی ازوقوع یک رشته انفجارها در فراه جلوگیری کردند.
ماموران امنیتی بامداد امروز چهار ماین را از پررفت و آمد ترین محل های فراه کشف و خنثی کردند.
آنان طالبان مسلح را مسوول این ماین گذاری ها خواندند.ختم/ابوی

شهرجلال آباد 6 جوزا باختر
سی هراس افگن وابسته به گروه داعش درتازه ترین حمله های نیروهای ویژه   درولایت ننگرهارکشته شدند.
این هراس افگنان ازشب گذشته تا صبح امروزدربخش هایی ازولایت شرقی ننگرهارآماج حمله های زمینی و هوایی قرارگرفتند.
یک فرمانده قول اردوی سیلاب درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که این داعشیان درمواضع شان در بخش هایی ازننگرهار به ویژه ولسوالی های  رودات ، غنی خیل  ، کوت و اچین آماج قرارگرفتند.
به اساس گزارش ها دراین حمله های هوایی وزمینی چندین مرکز ومخفیگاه داعشیان با همه سازوبرگ جنگی آن ویران شده است.
یک خبردیگر حاکیست که نظامیان درننگرهار طرح طالبان را برای شکل دهی یک رشته انفجار ها ناکام ساختند.
ماموران امنیتی بامداد امروز پنج ماین را از راه های پررفت وآمد ننگرهار کشف و خنثی کردند.
درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است.
خبردیگر می رساند که نظامیان درولایت ننگرهار موفق به کشف دو انبارجنگ افزار شدند.
از این انبار ها که در مخفیگاه های هراس افگنان درولسوالی های  اچین و بتی کوت نگهداری می شد، چندین جنگ افزارسبک وسنگین به دست آمده است.
ختم/ابوی

شهرهرات 6 جوزا باختر
زنان در ولايت هرات خواهان افزايش مشاركت شان درساختار وتشكيلات ادارات دولتي ميباشند .
عده اي اززنان فعال در ولايت هرات كه دیروزبا محمد آصف رحيمي والي ولايت هرات ديدار نمودند ، ازافزايش توانايي هاي قابل ملاحظه زنان هرات ياد آوري نمودند وتاكيد نمودند كه استفاده ازین ظرفیت نیازمند حمایت مقامات دولتی است .
ماريا بشير رييس سابق څارنوالي استیناف ولايت هرات وسكينه حسيني عضو شوراي ولايتي ازحمايت هاي همه جانبه مقام ولايت هرات قدرداني نمودند وميزان مشاركت زنان در ساختار ادارات باتوجه به ظرفيت وتوانايي بانوان را ناچیزخواندند .
اين بانوان پيشنهاد نمودند تا در معاونات های ادارات وبست هاي كليدي زنان توانمند مقرر شوند .
شرکت کنند گان این نشست پاره ای از مشکلات زنان در حوزه های مختلف کاری را تشریح نموده  و  خواهان حمایت اداره محلی هرات از زنان در صفوف پولیس و ارتقای ترفیع شان، افزایش زنان در اداره محلی هرات، اختصاص بورسیه های تحصیلی برای زنان پولیس،  استخدام کادرهای تحصیل کرده بعنوان آمران حوزه ها و نواحی تاکید ورزید.
والي هرات بااستقبال ازطرح ها وپيشنهادهای زنان ،به خاطرافزايش حضور بانوان در تشكيلات ادارات هدايت لازم داد وتيمي از مسولان دولتي را غرض بررسي بيشتر حضور ومشاركت زنان توظيف نمود .
ولایت هرات ازجمله ولایات پیشتاز درعرصه حمایت اززنان میباشد که درحال حاضرمیزان مشارکت درساختار ادارات دولتی ازهدف تعیین شده یعنی سی درصد نیزافزایش یافته است .ختم/سیدحبیب

شهرلشکرگاه 6 جوزا  باختر
چهارده هراس افگن ازگروه طالبان در یک رشته حمله ها  درولایت هلمند کشته شدند وشش تن دیگر شان زخم برداشتند.
این طالبان شب گذشته درحالیکه مشغول سازماندهی یک رشته حمله های هراس افگنانه بودند درمواضع شان در ولسوالی سنگین آماج قرارگرفتند.
یک فرمانده ارشد اردوی ملی درجنوب کشور به آژانس باخترگفت که دراین حمله ها چهارده طالب مسلح  به شمول هفت پاکستانی کشته شدند وشش تن دیگر شان زخم برداشتند.
اوگفت که دراین حمله ها چندین مرکز طالبان نابود شده است.
گفته می شود که این حمله ها توسط قوای هوایی کشور انجام شده است.
یک خبردیگر حاکیست که نظامیان درولایت هلمند موفق به کشف دو انبارجنگ افزارطالبان مسلح شدند.
این انبارها از مخفیگاه طالبان در ولسوالی گرشک و حومه  شهرلشکرگاه  کشف  شده است.
یک مقام امنیتی هلمند می گوید که ازاین انبارها چندین جنگ افزارسبک وسنگین به دست آمده است.
خبردیگر می رساند که نظامیان درهلمند طرح طالبان را برای شکل دهی یک رشته انفجارها ناکام ساختند.
ماموران امنیتی بامداد امروز از اطراف شهرلشکرگاه و ولسوالی  گرشک چهار ماین را کشف و خنثی کردند.
به اساس گزارش ها ، این ماین ها ازسوی طالبان در راه های رفت و آمد جاسازی شده بود.ختم/ابوی

شهرهرات 6 جوزا باختر
همزمان باختم نمایشگاه قرآنی (هلال رمضان)برای بیش از پانزده تن خوشنویس سند ممتازخوشنویسی از سوی انجمن خوشنویسان هرات توزیع شد.
احمد جاوید ضرغام آمرفرهنگ و هنر ریاست اطلاعات وفرهنگ هرات باابراز امتنان از همکاری انجمن خوشنویسان جهت برگزاری نمایشگاه قرانی هلال رمضان آرزو برد تا در ده سال آینده شاهد آموزش وتربیه ده ها خوشنویس زبردست دیگر در شهر هرات باشیم .
نیک محمد مستمند غوری  با ابراز امتنان از مردم هنر دوست ولایت هرات جهت استقبال از نمایشگاه ده روزه هلال رمضان  گفت:" برای 18 تن از هنر جویانی که دربخشهای خط ممتاز، خوش وعالی هنر خوشنویسی را فراگرفته اند تصدیق نامه توزیع گردید .
در نمایشگاه آیات قرانی تحت نام هلال رمضان که  از سوی انجمن خوشنویسان به همکاری ریاست اطلاعات وفرهنگ هرات به مدت ده روز به رروی علاقمندان هنر باز بود به تعداد بیش از چهل اثر خوشنویسی آیات قرآنی به احترام و پیشواز ماه مبارک رمضان از بهترین استادان و آثارخوشنویسی به نمایش گذاشته شد.ختم/سیدحبیب

شهرپارون 6 جوزا باختر
هفت هراس افگن وابسته به گروه طالبان در درگیری بانظامیان درولایت نورستان کشته شدند.
مهاجمان شب گذشته در ولسوالی کامدیش آماج قرارگرفتند.
یک فرمانده ارشد پولیس درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین درگیری هفت هراس افگن کشته شدند .
اوگفت  طالبان دربخش هایی از کامدیش مشغول فعالیت های هراس افگنانه بودند که آماج گلوله باری قرارگرفتند.
یک خبردیگر حاکیست که ماموران امنیتی ازوقوع یک رشته انفجارها درنورستان جلوگیری کردند.
گزارش ها حاکیست که ماموران امنیتی بامداد امروز پنج ماین را از پررفت وآمد ترین محل های آن ولایت شرقی کشف و خنثی کردند.
آنان طالبان را عامل این ماین گذاری ها می خوانند.ختم/ابوی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL