20 ??? 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

???? ، 2 ??? 1391 ، 13:31

تبصره

 

کابل باختر/ 2/ جدی

برنامه انتقال قدرت درکشوركه دراول جدی سال 1380 درپی یک تصمیم ملی وسرنوشت ساز از سوی دولت اسلامی افغانستان به اداره موقت انجام پذیرفت  ضمانت قوی مبني حفظ دموکراسی درکشور به میان آمد .

مبصر آژانس باختر مینگارد: یازده سال قبل رهبران سیاسی افغان بعداز فروپاشی حکومت بنام طالبان دریک نشست درشهر بن المان به ایجاد اداره موقت به رهبری حامدکرزی رای داد اند . این رویداد درحالی صورت گرفت که هسته های مقاومت علیه گروه طالبان بافروپاشی حکومت این گروه عملاً کابل وسایر شهر های بزرگ را در اختیار داشت وبیم آن میرفت که پافشاری آنان برحفظ توانایی نظامی ،چنه بازی های سیاسی رابه ميان آورد و کشور باردیگر به سوی مشکلات و نا امنی ها سوق گردد مگر وافع بيني مسوولان  دولت اسلامی آن وقت از يك طرف تدابیرودوراندیشی وصداقت آنانیکه رهبری اداره موقت را به عهده داشتند از طرف ديگر باعث شدتا روند انتقال قدرت آنچنانیکه توقع ميرفت انجام شود . به این ترتیب یک دموکراسی نوپا به کشور روآورد و تحقق برنامه انتقال مسوولیت  های امنیتی  این دموکراسی راتقویت بخشید .

اول جدی سال 1380  رامیتوان  یک روزتاریخی درکشوردانست زیرادرگذشته  کشمکش های سیاسی که باذهنیت رسیدن به قدرت  و یا حفظ قدرت همراه بودپیامد های  ناگواری برای جامعه مادرقبال داشت.

مردم افغانستان از درایت  واستقامت  همه جناح های سیاسی و آنانیکه کشور را بعداز اول جدی سال 1380 مدیریت نمود، تمجید می نمایند زیراباتدبیر وخرد نگذاشتند  تاآتش نفرت و رقابت باردیگردرکشور شعله ور گردد این امر از تفکر ملی ودرک ملی ناشی شد كه دموكراسي وهمگرايي را به يك ارزش ملي ويك سنت حسنه تبدييل نمود و زمینه آن  رامساعد ساخت که افغانها درطول يازده سال گذشته چوکات برگزاری چند انتخابات،  دموکراسی ومردم سالاری  را درکشور شان رشد دهند وآن  را نهادینه سازند . چنانچه  حامدکرزی به عنوان  بانی دموکراسی  درکشور براین امرصحه  گذاشت  وبا استقبال  از تاریخ تعيين  برگزاری انتخابات درکشور تاکید براین امر نمود که حاضر نیست  یک لحظه بیشتر از معیاد قانونی درراس قدرت باشد.

 

کابل باختر/ 2/ جدی

لوی درستیز وزارت دفاع ملی ، با لوی درستیز اردوی انگلستان ملاقات کرد.

دراین ملاقات درمورد وضعیت امنیتی ، روابط دوستانه دو جانبه ، ایجاد اکادمی نظامی درپوهنتون  اردوی ملی دوام همکاری های آنکشور پس از سال 2014 بحث و تبادل نظر گردید.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر دراین ملاقات سترجنرال ارکان حرب شیر محمدکریمی گفت که نیروهای اردوی ملی این توانایی رادریافت کرده اند که وظایف مربو ط را طور مستقلانه انجام دهند و آماده گی کامل دارند که تاختم سال 2014 مسوولیت تمام امور امنیتی را در هماهنگی کامل با سایر نیروهای امنیتی کشور به عهده گیرد.

 درمقابل لوی درستیز اردوی انگلستان از انکشافات در اردوی ملی ابراز خوشی کرده گفت که کشورش آماده است تا درکنار کمک ها در عرصه های مختلف در بازسازی افغانستان بصورت اخص به خاطر آموزش افسران جوان اردوی ملی درایجاد اکادمی نظامی آموزش و تدریس واکمال تجهیزات به اردوی ملی به کمک های خود ادامه می دهد.

 

کابل باختر/ 2/ جدی

معاون اول وزارت دفاع ملی امروز بارییس و اعضای نهاد ائتلاف زنان افغان برای شفافیت ملاقات کرد.

به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر، دراین ملاقات آمنه مستقیم جاوید رییس نهاد ائتلاف زنان افغان برای شفافیت پیرامون اهداف نهاد مذکور معلومات داده گفت که این نهاد برای آوردن شفافیت درافغانستان تلاش میکند .

همچنان درملاقات اعضای نهاد وبرخی از وکلای شورای ملی که عضويت این نهاد را دارندصحبت نموده از زنان در اردوی ملي ابراز خرسندی کردند.

 دراخیر حارنپوه عنایت الله نظری معاون اول وزارت دفاع ملی گفت که ایجاد شفافیت و حسابدهی یکی از بهترین اولویت های کاری دولت و افغانهای وطندوست میباشد.

???? ، 2 ??? 1391 ، 13:15

تفاهمنامه امضا شد

 

 ایبک/ باختر/ 2/ جدی

انستیتوت علوم صحی خصوصی سلام وریاست های اطلاعات و فرهنگ و شهدا و معلولين،کار و امور اجتماعی سمنگان امروز تفاهمنامه ای امضاکردند

که به اساس آن برای شماری از جوانان زمینه تحصیل تخفیف الي پنجاه فیصد فراهم گردید.

این انستیتوت از یکسال بدینسو دربخش تعلیمات صحی رشته های فارمسی ،قابلگی ونرسنگ ده ها جوان  پسر و دختر این ولایت راکه فارغان صنوف دوازدهم بودند ،بعداز اخذ امتحان تحت آموزشی قرار میدهد.

عبدالولی خنجانی مسوول انستیتوت علوم صحی سلام گفت انستیتوت برای یک دوره تحصیلی تصمیم گرفته است که برای کمک به بازمانده گان شهدا و معلولین و جوانان بی بضاعت تعدادی ازبازمانده گان شهداومعلولین  که از طریق ریاست کار و اموراجتماعی باپنجاه فیصد تخفیف وتعدادجوانان بی بضاعت  که ازطریق ریاست اطلاعات وفرهنگ به آنان معرفي ميشوند با سي فيصد تخفيف جذب نموده و آنرا از مدت دو الی سه سال دررشته های نرسنگ ، قابلگی و فارمسی تحت آموزش قرارمیدهد.

درهیمن حال فتح الله وافی رییس اطلاعات و فرهنگ و خواجه قدرت الله صدیقی رییس کار و امور اجتماعی سمنگان ازاین اقدام مسوولان انستیتوت  صحی سلام اظهار خوشی نمودند.

 

پلخمری / باختر/ 2/ جدی

اسناد تفاهمنامه تطبیق دوازده پروژه زیر بنایی امروز درولایت بغلان عقد گردید.

 این تفاهمنامه میان سلطان محمد عبادی والی بغلان و آقای کیو بارد مسوول بخش ملکی کشور آلمان در ولایات شمال کشور به امضا رسید.

 عبدالله پایدار مسوول بخش انکشافی بنیاد آقاخان در ولایت بغلان به آژانس باختر گفت ، که به اساس این تفاهمنامه  دوازده پروژه که شامل اعمار ده کلینیک صحی و دو مکتب میباشد به مصرف سه ملیون دالر امریکایی به کمک مالی بانک انکشافی آلمان اعمار میگردد.

به گفته منبع، این پروژه ها درچوکات برنامه تحکیم  ثبات درولایات شمال در ولسوالی های دهنه غوری ، دوشی ، بنو ، ده صلاح وپل حصار به همکاری بنیاد انکشافی آقاخان تطبیق میشود.

والی بغلان در صحبتی مشکل عمده و اساسی فرا راه پیشرفت  روند بازسازی را موجودیت فساد اداری وانمود ساخته  خواهان حفظ امورساختمانی پروژه های متذکره شد.

 کیوبارد گفت دوازده پروژه  ازجمله یکصدو شصت پروژه میباشد که همین اکنون ازسوی این بنیاد در بیست و سه  ولسوالی چهارولایت درراستای تطبیق پروژه های زیربنايی و ظرفیت سازی شوراهای قریوی اعمار میگردد.

 

کابل باختر/ 2/ جدی

اسدالله خالد رییس عمومی امنیت ملی به زودی به کشور برمیگردد .

 شفیق الله طاهری سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی که امروز دریک نشست خبری باخبرنگاران صحبت میکرد گفت، وضع صحی رییس عمومی امنیت ملی بهبود یافته و بعدازیک  سلسله مراقبت های صحی دوباره به کشور برمیگردد.

 به گزارش آژانس باختر ، طاهری همچنان بیان کرد که درحال حاضر اسدالله خالد بخوبی صحبت میکند و بنابه توصیه داکتر از غذا ها نیز استفاده میکند.

 همچنان دراین نشست خبری سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی ازگرفتاری سازمانده حمله تروریستی هوتل سپوژمی بند قرغه و بازداشت شش انتحار کننده نیز یاد آورگردید.

وی گفت که قاری برکت الله باشنده ولسوالی چک میدان وردک که حمله کننده گان را توسط یک عراده موتر نوع سرف به خاطر انجام اعمال تروریستی به هوتل سپوژمی انتقال داده بود توسط موظفان ریاست امنیت ملی گرفتار کرده و قاری برکت الله در تحقیقات خود اعتراف نموده است.

سخنگوی ریاست امنیت ملی همچنان خاطر نشان کردکه شش انتحار کننده را موظفان آن ریاست در هماهنگی با پولیس و اردوی ملی از ولسوالی سرروضه پکتیکا گرفتار کردند.

 وی گفت افراد گرفتارشده باشنده های میدان وردک ، غزنی ، قندهار و هلمند میباشند که میخواستند با استفاده از لباس پولیس حملات انتحاری را بالای اهدافی درشهر شرن انجام بدهند .

 طاهری خاطر نشان کردکه یک واسطه نوع رنجر را که این تروریستان از مواد انفجاری مملو کرده بودند نیز بدست آمده است.

به گفته سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی دوازده انتحار کننده و یازده فرد تروریست دیگر را نیروهای امنیت ملی دریک اقدام اوپراتیفی از مربوطات ولایت خوست گرفتار کرده اند.

وی گفت یک قوماندان طالبان دریک عملیات خاص موظفان امنیت ملی درولایت تخار بازداشت گردید . قوماندان گرفتار شده باشنده تالقان است و درفعالیت های تخریبی سهم فعال ایفا کرده است.

این قوماندان با اسلحه و مهمات گرفتارشده است.

 سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی همچنان از گرفتاری پنج طالب مسلح درولایت هلمند نیز یاد آور گردید و گفت که این افراد بااسلحه ومهمات دست داشته شان گرفتار شده اند.

دراین نشست خبری طاهری از کشف یک لابراتوار ماین های خود ساز درولسوالی نهر سراج ولایت هلمند نیز یاد آورگردید.

 

كابل 2جدي باختر

براي فاطمه گیلانی رئیس جمعیت هلال احمر افغاني مدال صلح و دوستی توسط داکتر احمدي نژاد رئیس جمهور ایران تفويض گرديد.

فاطمه گیلانی رئیس جمعیت هلال احمر افغانی بنابر دعوت هلال احمر ایران به خاطر  اشتراک در نودمین سالگرد تاسیس جمعیت ملی آن کشور به همراه هیئتي عازم جمهوری اسلامی ایران گردیده بود. در همایش بزرگ هلال احمر که در تالار سران در شهر تهران برگزار گردیده بود خانم فاطمه گیلانی رئیس عمومی جمعیت هلال احمر افغانی مدال صلح و دوستی را از داکتر احمدي نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران دریافت کرد. مدال متذکره جهت ارج گذاری به خدمات شایسته هلال احمر درجهت اجرای امور بشردوستانه و تلاش های بی شائبه در هلال احمر افغانی تفویض گردید. فاطمه گیلانی را در این سفر سید حسین عالمی بلخی عضو بورد رهبری جمعیت هلال احمر افغانی و رئیس کمیسیون امور شهدا معلولین ولسی جرگه  ، محمد قاسم هاشمزی عضوبورد رهبری جمعیت هلال احمر افغانی و هیئت از دفتر مرکزی جمعیت ملی همراهی مینمودند. جایزه صلح و دوستی عالی ترین مدال هلال احمر ایران که هر ده سال بعد به شخصیت های که در امور بشردوستانه فعالیت های شایان انجام داده باشند تفویض میگردد. خانم گیلانی لوح تقدیر را از رئیس هلال احمر جمهوری اسلامی ایران داکتر فقیه نيزدریافت کرد.

 

كابل 2 جدي باختر

یک گروپ مسوولین بخش های مختلف مرکز تربیوی شهر سیواس کشور ترکیه با شماری از منسوبین فارغ شده دور اول آن مرکز بازدید نمودند .

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي وزارت امور داخله به آژانس باختر ، مراسمی که به همین منظور در تا لا ر وزارت امورداخله برگزار شده بود پاسوال محمد وکیل اکبری ریس پیژنتون وزارت امورداخله با ابراز سپاس از کشوردوست ترکیه گفت ":  شماری از محصلین افغانی که پس از سپری نمودن اموزش های مسلکی از کشور ترکیه بازگشت نموده در وظایف روزمره خویش نهایت موفق وموثربوده ، شماری از انها به حیث استادان در مراکز تربیوی پولیس درمرکز وولایات کشور مصروف تدریس با شیوه های پیشرفته  میباشند که نتایج خوبی بدست امده است .در همین حال محمد اسمعیل مدیرمسول امورمحصلین شهر سیواس ضمن ابرازخرسندی ازدیدارشان با منسوبین فارغ شده ازمرکزتربیوی سیواس کشورترکیه گفت : درلابلای ملاقات ها ودیدارهای که مابا مقامات پولیس افغانستان داشتیم دریافتیم که فارغان مرکزتربیوی سیواس دراجرای وظایف موفقیت های خوبی داشته اند .

 

کابل باختر/ 2/ جدی

 اجراات کمیتهء شفافیت وحسا بدهی در قوماندانی زون 505 سپین غر از سوی توسط ريیس عمومی تفتیش وزارت امورداخله مورد کنترول وارزیابی قرار گرفت .

به اساس معلومات دفتر مزبوعاتي وزرات امور داخله به آژنس باختر                                                    مراسمی ویژه ی که به همین مناسبت در قرارگاه زون 505سپین غر برگزار شده بود عبدالمسعود راغب ریس عمومی تفتیش وزارت امورداخله صحبت نموده گفت : مبارزه با این پدیده منفی یکی ازاولویت های وزیر امور داخله میباشد که در راستای تحقق آن تلاش جدی می نمائیم. ریس تفتیش وزارت امورداخله افزود : نهاد های کشفی واستخباراتی توانایی های خود را  در امر مبارزه علیه فساد در سال جاری به نمایش گذاشته اند .وی ازاین نهادها خواست که در راستای محوکامل فساد در شعبات پولیس زون سپین غر با ارگان های مربوطه همکاری بیشتر نمایند 

 

کابل باختر/ 2/ جدی

رییس مواد نفتی وگاز مایع هرات میگوید که در نه ماه گذشته بیش از شصت تانکر حاوی تیل فاقد کیفیت از مرز اسلام قلعه دوباره مسترد شده است.

خسروعبدالله رییس موادنفتی و گاز مایع ولایت هرات که در زمینه امروز با خبرنگار آژانس باختر ، صحبت میکرد ، بیان داشت که از آغاز سالجاری تاکنون بیش از شصت تانکر حاوی تیل بی کیفیت که ازطریق مرز اسلام قلعه وارد شده بود ، دوباره مسترد گردیده است .

 وی گفت، تیل های که ازطریق  بندراسلام قلعه  وارد کشور میگردد پس ازبررسی کیفیت اجازه ورود آن به داخل کشور داده میشود.

خسروعبدالله همچنان خاطر نشان کرد که ده ها تن به خاطر آنکه تلاش نموده بودند تا تیل فاقد کیفیت را وارد کشور نمایند ، ازطریق ریاست مواد نفتی وگاز مایع هرات به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شده اند.