05 میزان 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

کارساخت یک پل وجاده یی در دایکندی آغازشد

کارساخت یک پل وجاده یی در دایکندی آغازشد

نیلی/ ۵ میزان/ باختر کارساخت یک پل و جاده یی در...

هزارخانواده نیازمند درننگرهار مواد غذایی کمک  دریافت کردند

هزارخانواده نیازمند درننگرهار مواد غذایی کمک دریافت کردند

جلال آباد/ ۵ میزان/ باختر شرکت جهانی الکوزی برای یک هزارخانواده...

بنیاد خیریه فرهاد دریا به سیلاب زدگان پروان کمک کرد

چاریکار/ 5 میزان /باختر بنیاد خیریه فرهاد دریا امروز پنجاه هزار...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

کود های اخلاقی

به گزارش آژانس باختر،وزارت اطلاعات و فرهنگ در روز 29 ماه میزان حدود دوصد تن از خبرنگاران و مسوولان نهادهای خبرنگاری دعوت بعمل آورد  تا طی جلسه ئی با ایشان موضوعات مسلكي را مورد گفتگوي دوستانه قراردهد.  درین جلسه  دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ در بارۀ اهمیت وجود کودهای اخلاقی درعرصهء ژورنالیزم صحبت کرده درپایان از ژورنالیست ها تقاضا کرد تا خود شان داوطلب ایفای این امر شوند، در نتیجه سیزده تن از جملۀ مسوولان رسانه ها ونهادهای آزاد  خبرنگاری داوطلب شدند دونفر نیز از طرف وزارت اطلاعات   و فرهنگ غرض همکاری با ایشان تعیین شدند و این کمیتۀ پانزد ه نفری مورد  تائید مجلس قرار گرفت.
اين کمیته تعداد دیگری از جمع ژورنالیستان را نيز به غرض  همکاری دعوت کرد و متن « پیش نویس موازین اخلاقی ژونالیزم در افغانستان» را تدوین و اخیرا" به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرد.
وزارت اطلاعا ت و فرهنگ با ابراز تشکر ازآماده كننده گان، پيش نویس را در معرض نظرخواهی صاحبنظران میگذارد تا لطفا" در ظرف یک ماه پیشنهاد ها و نظرات خویش را به وزارت اطلاعات وفرهنگ بسپارند.
با تكميل شدن طرح موازين اخلاقي ژورناليزم در افغانستان گامي متين و استوار ديگري در امر نهادينه سازي آزادي بيان در كشور برداشته مي شود.ختم/نالان

پیش نویس موازین اخلاقی ژورنالیزم درافغانستان
مقدمه:
اصول اخلاقی ، ازمهم ترین مولفه های بنیادین کار رسانه یی دربسیاری از کشورهای جهان است .
مولفه های اساسی مانند بی طرفی ، انصاف ، صحت ، دقت ، قانونمداری ، رعایت مصالح عامه و استقلال حرفه یی درنظام های رسانه یی کشور ها مورد تاکید قرار گرفته و اصول رفتار ژورنالیستان ورسانه ها بربنیاد همین مولفه ها شکل گرفته اند.
درکشور های مختلف ، تعبیر ها و تفسیر های متفاوتی ازاین اصول وجود دارد.
شرایط و اوضاع داخلی وویژه گی های ساختاری نظام های سیاسی و ارزش های اعتقادی – فرهنگی جوامع مختلف ، در تعریف این اصول اخلاقی نقش داشته و دارد.
درافغانستان کنونی ، رسانه ها رشد چشمگیری داشته و اثرگزاری فعالیت رسانه ها بالای افکار عامه و روند های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی درکشور نیز انکار ناپذیراست.
گسترده گی ، موثریت و مثمریت فعالیت های رسانه یی و ضرورت تامین مصونیت حرفه یی ژورنالیستان بادرنظر داشت ویژه گی های جامعه افغانی و چالش های موجود فرا راه امنیت و ثبات درافغانستان ، این کمیته را واداشت تا با تاکید براصول و ارزش های نوین جهانی ژورنالیزم وواقعیت های عرصه کار رسانه یی و آزادی بیان درکشور ، به تدوین اصول اخلاقی ژورنالیزم برای جامعه رسانه یی كشورهمت گمارد .
کمیتهء موظف ، پس از مطالعه اسناد و موازین نهادهای خبرنگاری داخلی و خارجی و صاحب نظران عرصه علوم ارتباطات ورسانه ها موارد زیرین به عنوان اصول اخلاقی ژورنالیزم درکشور پیشنهاد می نماید :
پاسخگویی :
ژورنالیستان درهنگام انجام وظایف حرفه یی خویش ، قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی کشور را مبتنی بر اصول آزادی بیان ، آزادی فعالیت رسانه ها و حق دسترسی به معلومات رعایت می کنند.
-درصورت انتشار فرآورده های تولید شده توسط دیگران ، ذکر منبع اصلی را لازمی می دانند.
-دربرابر ادعا ها و اتهامات وارده ، فرصت اظهار نظر و پاسخگویی متقابل را فراهم می کنند.
-درانجام امور حرفه یی ، منفعت عمومی جامعه را رعایت می کنند.
-از توهین ، تهمت ، افترا ، هتک حرمت ودشنام به دیگران ، در فرآورده های رسانه یی می پرهیزند .
-خطاهای خودرا پذیرفته و به اصلاح آن درزود ترین فرصت ممکن اقدام می نمایند .
-پاسخ شاکیان باید عیناً دررسانه یی که ازآن شکایت می شود ، بازپخش شود استقلال :
ژورنالیستان درجریان فعالیت حرفه یی ، به دور از هر گونه وابسته گی های نژادی ، قومی ، حزبی ، سمتی ، مذهبی و جنسیتی عمل کرده و تنها به حق دسترسی مردم به اطلاعات توجه می داشته باشند.
-از دخیل شدن درهر نوع فعالیتی که به اعتبار حرفه یی شان صدمه بزند ، خود داری می نمایند.
-ازپذیرش پیشنهادات ویژه ، تحایف و انواع رشوه که وسیله نفوذ درفرایند کار حرفه یی شان می گردد، امتناع می ورزند.
-خود سانسوری نمی کنند ومنافع شخصی رابرمصالح عامه ترجیح نمی دهند.
-بی طرفی و انصاف را در روند کسب ، پردازش و پخش فرآورده های رسانه یی رعایت می کنند.
- تسلیم فشار های مستقیم و غیر مستقیم مقامات دولتی ، افراد و گروه های با نفوذ، به منظور انتشار یا عدم انتشار و پخش کردن یا نکردن حقایق به دلخواه دیگران نمی شوند . همزمان با حفظ شجاعت از امنیت جانی خود غافل نمی باشند.
-ازتضاد منافع حرفه یی با هم مسلکان خویش چه حقیقی باشد ، چه تصوری ، دور می جویند.
توازن :
ژورنالیستان ، اطلاعات به دست آمده را با منابع دخیل چک (همسنجی ) نموده و احتیاط به خرچ میدهند تا از بروز خطاهاجلوگیری می کنند و به هیچ صورت به دستکاری و یا تحریف عمدی اطلاعات و معلومات نمی پردازند.
-درفراهم کردن فرصت ، به تمامی جوانبی که دریک خبر ، یک گزارش و دیگر ژانر های رسانه یی به نحوی دخیل می باشند ، منصفانه و متوازن عمل می کنند.
- منابع خود را برای مخاطبان می شناسانند . اگر به دست آوردن اطلاعات کافی از منابع آشکار ناممکن باشد ، از اطلاعات منابعی که نمی خواهند ، هویت شان افشا شود ، تنها در صورتی استفاده می کنند که به سود منافع عمومی باشد.
درصورت تصمیم برعدم افشای هویت منبع ، پیشاپیش از هدف و انگیزه آن ها درارایه اطلاعات اطمینان حاصل می کنند.
-مطمین می شوند که معلومات ،اسناد و مدارکی را که به دست آورده اند ، گمراه کننده نیست .
-از جمع آوری اطلاعات به صورت محرمانه و پنهانی (تلاش برای ثبت آواز به وسیله آلات استراق سمع ، گوش دادن به صحبت های تلیفونی و تلاش برای دست یابی به مکاتبات ) خود داری می کنند ، مگر اینکه از راه های معمول نتوانند به اطلاعاتی که نشر آن به سود مصالح عامه است ، دست یابند. درصورت استفاده از این روش ها ، باید درجریان پخش و نشر اطلاعات ، به شیوه به دست آوردن آن اشاره شود.
-درجریان فعالیت حرفه یی ، به تبادل آزاد دیدگاه ها ، اولویت می دهند ، مگر این که این دیده گاه ها به گروه های تروریستی یا گروه های مسلح مخالف نظام تعلق داشته و هدف ازآن تبلیغ براندازی خشونت آمیز نظام باشد .
-منابع رسمی و غیر رسمی اطلاعات هر دو به یک اندازه می توانند با ارزش باشند ، اما اظهارات سخنگویان گروه های تروریستی را با سخنگویان حکومت ، دریک سطح ارزشی قرار نمی دهند.
- درپوشش خبری مسایل جنایی و جرمی ، توجه می داشته باشند که حق آگاهی یافتن مردم از چنین مسایلی باعث تلف شدن حقوق متهمان نگردد.
- افرادی را که توسط نهادهای عدلی و قضایی مجرم شناخته نشده یا روند قضایی درمورد  آن ها جریان داشته باشد، به عنوان مجرم در جامعه تشهیر نمی کنند.
- هنگام انجام مصاحبه یا گرداننده گی میزهای مدور، با مصاحبه شونده یا مهمانان برنامه مودبانه و به دور از استهزا و تمسخر برخورد میکنند.
- توازن، دقت، صحت ، بی طرفی و رعایت مصالح عامه را فدای سرعت پخش اطلاعات نمی کنند.
- -معیار های صحت و دقت را در هنگام تحلیل وقايع، در نظر میداشته باشند.
- از پوشش دومدار مسایلی که درآن اطلاعات تازه وجود ندارد، خود داری می کنند.
- از کوچک نمایی و بزرگ نمایی عمدی وقایع درانواع فرآورده های رسانه یی، می پیرهیزند.
- اگر با کسی براساس اصل (off the record) مصاحبه میشود، نباید این  قراربعداً شکسته شود.
- قرار(Embargo) نباید به هیچ وجه زیر پای گذاشته شود.

کاهش ضرر و آسیب:
- ژورنالیستان، هنگام انجام مصاحبه و یا تهیه عکس و تصویر از کسانی که دچار اتفاق ناگوار و یا غم و اندوه شده اند، دقت میکنند تا ازنظر روحی  به آنان صدمه بیشتر وارد نشود.
- از نشر محتوای خشونت آمیز، خود داری میکنند.
- در به دست آوردن اطلاعات، تهیه و نشر فرآورده های رسانه یی به حریم خصوصی دیگران صدمه وارد نمی کنند. تنها ضرورت فوق العادۀ ارائه  اطلاعات خاص به مردم نیاز به تشبث در زنده گی و حریم خصوصی افراد را توجيه مي کند.
- از دامن زدن و پرداختن به مسایلی که باعث مغشوش ساختن اذهان عامه،ایجادترس و افزایش شگاف های اجتماعی در جامعه می گردد، دوری می جویند.
- از اعمال هونوع تبعیض قومی، زبانی، سمتی و نژادی و همچنان جنسیت، معلولیت، بیماری های روانی و غیره در فرایند به دست آوردن، پردازش و انتشار حقایق و رویدادها خود داری میکنند.
- از تصویر برداری و مصاحبه با کودکان زیرسن( برمبنای قوانین نافذ کشور) بدون اجازه والدین و یا سرپرست قانونی آنان خود داری می کنند.
در صورتی که به هردلیلی انتشار خبرها و رویدادهای مرتبط با قربانیان خشونت، درراستای منافع قربانیان ارزیابی شود، از تشهیر آنان به شکلی که به حیثیت یا منافع مادی و معنوی قربانی صدمه وارد گردد، خود داری می کنند.
- از دنبال کردن موضوعات ناشی از کنجکاوی های بی ارزش و واهی، خود داری می کنند.
- كسب رضايت افراد سالمند وزنان وكودكان و فلمبداري.
- کسب رضایت والدین درمورد [مصاحبه ، عکس برداری یا فلمبرداری از کودکان]
دقت:
- ژورنالیستان و مسوولان رسانه ها میان خبر وتبلیغات تفاوت قایل شده، از تبلیغات خشونت  آمیز و مغشوش کننده اذهان عامه خود داری میکنند.
- نسبت به عملکرد افراد و گروه هایی که قدرت را دراختیار دارند و یا درتلاش به دست آوردن  قدرت هستند، هوشیار می باشند.
- هیچگاه محتوای خبر، تصویر ویا ویدیو را تحریف نمی کنند.
- از انتشار رویدادهای خبری صحنه سازي شده وگمراه کننده خودداری می کنند.  
- نسبت به منابعی که در برابر پول حاضر به دادن اطلاعات هستند، هوشیار بوده و از معامله بر سرخبر دوری می جویند.
- درانتشار آمار و ارقامی که طرف های درگیر به مقتضای منافع شان آنرا کم یا زیاد عنوان می کند،  به دقت برخورد می نمایند.
- فکت ها (حقایق) و ابراز نظرهای شخصی ( دید  گاه ها) از هم متفاوت می باشند درتهیه و نشر و   پخش فرآورد ه های رسانه یی دید گاه ها و تحلیل
  های شخصی را به شکل حقایق ارائه نمی کنند.
- میان گزارش خبری و کار داد خواهی فرق قایل  شده، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در  فعالیتهای دادخواهی دخیل نمی شوند، چون  ممکن  است اعتبار حرفه یی شان زیر سوال  برود.

لطفاٌ نظرتان را در ایمل آدرس ذیل بفرستید.

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید