05 حوت 1396

RSS Facebook

اعلانات

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره
کابل- باختر-4 حوت
پروژه تاپی با گذشت هفده سال بالاخره به افغانستان رسید وکار این پروژه بزرگ اقتصادی که نشانه از تغییر منطقه ای برای رفاه وآسایش همگانی است رسماً دراین کشور آغاز شد.
مفسر آژانس باختر مینگارد پروژه تاپی یا لوله انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به کشور های پاکستان ،وهند، وارد فصل تازه گردید کار این  پروژه از ترکمنستان به افغانستان کشانیده شد.
در مراسم افتتاح این پروژه مقامات ارشد چهار کشور شامل  شرکت داشتند.
کار عملی پروژه تاپی درست  زمانی در افغانستان ، آغاز میگردد که سه کشور عضواین پروژه افغانستان  وهند با پاکستان روابط پر تنش را سپری می نمایند. مگر این پروژه که عامل صدور منفعت ٬ رفاه ٬  کار وآسایش است میتواند عامل برای متحد شدن این کشورها  گردد.
مردم افغانستان که متعهد  به همگرایی وهمکاری های منطقه یی  اند تاپی عامل دوری فقر وعامل اعاده ثبات درکشور و منطقه  دانسته  واز این پروژه یک افق روشن در ذهن ترسیم نموده اند.
چنانچه محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص پروژه تاپی میگوید که پروژه تاپی یک دهلیز اقتصادی وانکشافی است که آسایش اقتصادی  را در بر دارد  آسایش اقتصادی  معنا ایجاد آسایش فزیکی  اجتماعی  وسیاسی را میدهد در وجود این پروژه ٬کشور های منطقه به نتیجه مشترک آسایش اقتصادی میرسند وامید است که تاپی زاده صد ها پروژه  اقتصادی دیگر گردد .
این دید که تاپی عامل همکاری وهمگرایی منطقه یی خواهد بود تنها به این  رئیس  جمهور غنی محدود باقی  نمانده  است رهبران کشور های دیگر شامل این پروژه نیز تاپی را یک فرصت برای همکاری وگام گذشتن به سوی آینده مشترک میدانند.
تاپی با آنکه یک پروژه بزرگ اقتصادی بوده که روی ان میلیارد ها دالر سرمایه گذاری میشود درعین حال پروژه چالش بر انگیز نیز است این پروژه توجه شماری از کشورهای دیگر را نیز به طور معطوف ساخته است امریکا ٬سعودی ٬ترکیه علاقمند سرمایه گذاری دراین پروژه اند در حالیکه هستند کشور ها که حضور این کشور ها وحتا تحقق تاپی را انکار میکنند و برای ناکامی ان تلاش میکنند  پس این میرساند که تاپی در کنار امید واری ها چالش های خود را نیز دارد تامین امنیت پایداری از سوی کشور های شامل این پروژه یک اولویت  و یک تعهد پایدار است که باید به آن پرداخته شود ضمنا" برای کشور های عضو این پروژه لازمی  است که در گام نخست به کشیدگی ها درونی شان خاتمه بخشنند در گام بعدی لازم است تا برای کشور های که دید منقی ورقابت آمیز با تاپی دارند  تفهیم کنند که این پروژه عامل برای نزدیکی ملت ها ٬حرکتی به سوی زدودن فقر در منطقه خواهد بود که دران به حاشیه راندن وسبوتاژ اقتصادی وسیاسی کشور دیگرمطرح نیست بل تاپی آغاز گفتمان به سوی یک افق روشن برای تغییر منطقه یی است.  تحلیل سیاسی

شنبه 5 حوت
شماری محدود از روزنامه های غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخباروگزارش های را درباره رویداد های جاری منطقه و جهان نشرکرده اند.
روزنامه افغانستان ما، برگ نخست را با مطلب زیرعنوان فرانسه : ناتوانی سازمان ملل در کمک به مردم غوط، اعتبار آن را نابود می کند . آغازکرده و درهمین صفحه زیرعنوان ، شورای صلح : درکنفرانس کابل بیشترروی اقدامات عملی در راستایی صلح تمرکز خواهد شد . نوشته کرده است : درحالی که چند روز محدود برای برگزاری نشست پروسه کابل باقی مانده ، شورای عالی صلح افغانستان می گوید که کاربالای طرح صلح که درکنفرانس کابل پیشکش می شود به شدت ادامه دارد .
به نوشته این روزنامه : حاجی دین محمد یک عضو این شورا روز جمعه 4 حوت، گفت که بالای طرح شورای امنیت شورای صلح وزارت خارجه کشورمشترکأ کارمی کنند.
به گفته وی این طرح نسبت به طرح های قبلی متفاوت است و بیشترروی اقدامات عملی صلح ، چگونگی گفت و گوهای صلح و موقف صلح در برابر پاکستان و طالبان بحث و گفتگو می شود.
روزنامه افغانستان ما ، موضع را ادامه داده درمطلب دیگر زیرعنوان پاکستان درفهرست کشورهای متهم به تامین کننده مالی تروریسم قرارمی گیرد . نوشته کرده است : نهاد بین المللی نظارت برمقاله با پول شویی و تامین مالی تروریسم پاکستان را یک بادریگر درفهرست کشورهای تامین کننده مالی تروریسم قرارداده است به نوشته این روزنامه : گروه ویژه اقدام مالی ، یک نهاد بین المللی است که با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم درسال 1989 ایجاد شد. 37 کشور عضواین نهاد هستند و مقرآن درپاریس است.
طرح قراردادن پاکستان درین فهرست از سوی امریکا ارائه شده و کشورهای بریتانیا ، فرانسه ، و آلمان از آن حمایت کردند . روزنامه موضوع را دنبال کرده اما درصفحه اول خبرداده است که یک پوسته پولیس در فاریاب به دست طالبان سقوط کرد.
پروژه تاپی و امیدهای تازه مردم . کارپروژه تاپی درافغانستان رسمأ آغازشد. افغانسان می خواهد دفترطالبان درقطربسته شود.
عنوان های دیگری اند که این روزنامه پیرامون آنها درصفحه دوم نوشته کرده است . افغانستان ما ، درصفحه های دیگردنبال بیشترمطالب شده است .
اما روزنامه آرمان ملی ، برگ نخست را با مطلب زیرعنوان جذب هزاران نیروهای محلی دراردوی ملی ، آغازکرده و درهمین صفحه ازقول رئیس جمهورکشورعنوان کرده است : پروژه تاپی آسیایی جنوبی را به آُسیای مرکزی ازطریق افغانسان وصل می کند.
این روزنامه پیرامون عنوان فوق درصفحه هفتم نوشته کرده است : مراسم گشایش کارعملی پروژه تاپی انتقال گازترکمنستان به هند و پاکستان ازطریق افغانستان دیروز پس از چاشت درولایت هرات با حضوررهبران این کشور ها برگزارشد.
دراین مراسم رئیس جمهورغنی گفت که تاپی دسترخوان مردم را تغییرخواهد داد و مردم ما رابه رفاه و آرامش می رساند و نیززمینه افزایش عواید و کاریابی را به شهروندان ما فراهم می سازد.
به همین گونه رئیس جمهورکشور با اشتراک درمراسم پایان کارپروژه تاپی درکشورترکمنستان گفت : افغانستان سیاست وصل دارد ، نه جدایی و امروز بیش از یک قرن ، جدایی آسیایی جنوبی به آسیایی مرکزی ازطریق افغانستان وصل میگردد.
آرمان ملی موضوع را ادامه داده درصفحه هفتم خبرداده است که ده طالب مسلح درولایت سرپل کشته و زخمی شدند.
این روزنامه همچنان درصفحه هفتم خبرداد که جاپان بیش از 13 میلیون دالررا به روند انتخابات کمک می کند.
آرمان ملی همچنان درصفحه ششم خبرداده که امسال پنج هزارکنسرت و جشنواره درعربستان سعودی برگزارمی شود.
روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگردنبال مطالب بیشترشده است .
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار درشماره های امروزی یا به نشرمطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایرمطالب شده اند. نالان

کابل -باختر 2 حوت
حل مشکلات ومعضل های جاری در منطقه نیازمند به همکاری وهمسویی میان کشور ها است  نه صف آرایی ٬ برای حل این گونه مشکلات  با ید با یک  راهکارعمل کرد.
مفسر آژانس باختر مینگارد : اخیرا  وزرای خارجه روسیه وپاکستان اجلاس را در شهر مسکو به هدف هماهنگی میان دوکشور در امر مبارزه باهراس افگنی وقاچاق مواد مخدر بر گزار کردند
باز هم ها چون گذشته ٬ ازدیاد فعالیت های هراس افگنان در افغانستان ٬ حضور داعش دراین کشور وموضع گیری روسیه وپاکستان دراین خصوص مباحثات محوری این دو مقام بلند پایه را تشکیل میداد.
سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه درختم این نشست باردیگر زبان به انتقاد  امریکا وحکومت افغانستان را به چشم پوشی از فعالیت داعش در افغانستان متهم ساخت و از ازدیاد روز افزون جنگجویان  داعش  در شمال وشرق افغانستان کشور سخن گفت از کم کاری امریکا  وناتو درامر مبارزه با تروریزم  وموادمخدر در افغانستان  یادآوری کرد .
همچنان  لاروف هشدار گونه گفت که سازمان همکاری های شانگهای که کشور های هم مرز با افغانستان را احتوا میکند اقدامات عملی را برای پایان بخشیدن به تهدید نفوذ داعش درافغانستان برنامه ریزی میکند.
مضحک آنکه خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان هم از فعالیت هراس افگنان در افغانستان یاد کرد واز حضور داعش دراین کشور سخن گفت مگر این اقا واضح نساخت که ترورستان بین المللی درافغانستان از کدام مبر ودهلیز وارد افغانستان میشوند.
به باور آگاهان سیاسی افغان دراین جای شک نیست که داعش به عنوان یک گروه متحجر وترورست عامل بی ثباتی درکشورهای منطقه است مگر از دید مردم افغانستان داعش در کنار چندین گروه ترورستی دیگر بخشی از معضل موجود در منطقه است که باید ان را از نظر دور نداشت.
مگر کنار آمدن پاکستان باروسیه که در گذشته روابط نه چندان گرم داشتند نمایانگر یک بازی سیاسی است بازی که هر دوکشور میخواهند از وجود یکدیگر برای  مقاصد شان استفاده نمایند .
دراین بازی روسیه از وجود پاکستان بخاطر جلوگیری از نفوذ امریکا در منطقه بخصوص آسیا میانه وکشور های اطراف روسیه استفاده میکنند وپاکستان هم  میخواهد  با به  رخ کشیدن روسیه وچین دربرابر امریکا توجه آنکشور را دوباره به خود معطوف سازدوبازهم جایگای خودرا دربرنامه های منطقه یی امریکا  پیدا کند .
هردو کشور از هراس افگنی اظهار نگرانی میکنند وهر دو از حضور داعش درافغانستان سخن میگوید هر دو٬ حکومت افغانستان ، امریکا وناتو را به چشم پوشی از داعش درافغانستان متهم می کنند مگر از طالبان که عامل حوادث اخیر خونین ترورستی در کابل وجایهای دیگر اند یاد نمیکنند ٬پاکستان از سران این گروه در کشور خود میزبانی می نماید وروسیه آنها را یک جناح مطرح سیاسی در قضیه افغانستان  میداند .
توجه به داعش وچشم پوشی  از طالب ثابت میسازد هر دو کشور (روسیه  وپاکستان ) از هراس افگنی تعریف واحد ندارند در حالیکه مردم ما داعش وطالب را   دو  روی  یک سکه میدانند وهر دو را عامل کشتار وویرانی افغانستان  میدانند
این اگاهان همچنان میگویند این که روسیه پاکستان صریحا  از امریکا وناتو در قضیه افغانستان انتقاد میکنید میرساند که قضیه افغانستان یک مشکل داخلی نیست بل یک مشکل  منطقه یی  وفرا منطقه یی است
مشکل که قدرت های بزرگ وطفیلی هادر سطح منطقه  دران برای خود بستر سازی میکنید  و  با  راه  اندازی بازی های بزرگ وخلق نمودن پروژه های چون داعش وطالب در صدد گیر  اوردن  یکدیگر دریک بازی سیاسی اند  بازی که در ان مردم افغانستان به قربانی گرفته میشوند.
راه حل بحران جاری درمنطقه چنانکه دولتمردان افغان گفته اند اجماع  منطقه یی است درحالیکه راهکار منطقه یی  تقابل را رد میکند .
روسیه وپاکستان باید مطابق واقیعت ها وارد یک اجماع منطقه یی شوند دوست های مقطع یی وزمانی نمی تواند گره کشا مشکل باشد روسیه خوب میداند که کی ها داعش را به افغانستان صادر می نمایند وکی ها ترورستان اسیا یی میانه  را در کشور شان میزبانی کردندو پاکستان هم به نوبه خود  میداند که جهان اگاه است کی هراس افگنی افراط گرایی را ترویچ می نماید
پس دوستی  های مقطع  یی  دیر دوام نمی آورد مگر انکه همکاری وهمسویی منطقه یی را راهکار برای زندگی مشترک در منطقه دانست. تحلیل سیاسی 

کابل باختر/ 2/ حوت
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرار گرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی در کشور پرداخته اند و نیز اخبار وگزارش های را درمورد رویدادهای منطقه وجهان نشرکرده اند.
روزنامه انصار برگ نخست را با مطلب صاحبان واقعی این سرزمین آغاز کرده و درهمین صفحه زیر عنوان جنگنده های رژیم صهیونیستی نوار غزه را بمباران کردند.
نوشته کرده است، سخنگوی ارتش صهیونیستی اعلام کرده که جنگنده های این رژیم بامداد روز دوشنبه تاسیسات زیر زمینی درنوار غزه را مورد حمله قرا رداده اند.
به نوشته این روزنامه ، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که این حمله هوایی درپاسخ به حمله راکتی شب گذشته انجام شده است. روزنامه به همین ترتیب ادامه داده در مطلب دیگر زیرعنوان اعلام طرح جدید برای ایجاد حکومت توافق ملی ، پایان حکومت و حدت ملی نزدیک است نوشته کرده است: شورای توافق و تغییر متشکل از برخی از نخبه گان سیاسی ، طرحی را برای ایجاد حکومت توافق ملی درافغانستان اعلام کرد.روزنامه به همین ترتیب موضوع را دنبال کرده است و درمطلب دیگر زیرعنوان سقوط سه پاسگاه امنیتی و کشته شدن 20 پولیس درفراه درصفحه اول نوشته کرده است، مقامات محلی فراه خبرداده که سه پاسگاه امنیتی درولایت فراه بدست مخالفین مسلح دولت سقوط کرده و 20 پولیس ملی درحمله تهاجمی طالبان جان داده اند.
به نوشته این روزنامه فرید بختور رییس شورای ولایتی فراه با تائید این رویداد ها میگوید شب سه شنبه طالبان مسلح سه پاسگاه امنیتی را در مربوطات فراه رود ولسوالی بالا بلوک و منطقه شمالگاه مرکز فراه سقوط داده اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
اما روزنامه آرمان ملی برگ نخست را با مطلب زیر عنوان قرار است کار پروژه "تاپی " روزجمعه در هرات آغاز شود.
آغاز کرده و نوشته است قرار است کار پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند روز جمعه درولایت هرات آغازشود.
محمد اشرف غنی رییس جمهور و مقامات ارشد کشور های ترکمنستان هند و پاکستان در مراسمی به این مناسبت اشتراک میکنند.
روزنامه موضوع را دنبال کرده اما درصفحه اول درمطلب دیگر عنوان کرده است تا دو ماه دیگر جرایم جنگی درافغانستان بررسی میشود.
این روزنامه در صفحه هفتم پیرامون عنوان فوق نوشته کرده است گروه هماهنگی عدالت انتقالی میگوید که دادگاه جهانی جزایی گفته است تا تاریخ اول اپریل سال 2018 میلادی تصمیم اش را درباره فرستادن څارنوالی برای بررسی پرونده های جرایم جنگی درافغانستان اعلام کند.
روزنامه به همین ترتیب موضوع را دنبال کرده درصفحه دوم زیرعنوان ، حماسه آفرینی کابلیان درسوم حوت به خط زرین نوشته شود ، نوشته کرده است فردا سوم حوت برای شهر کابل روز تاریخی است زیرا درچنین روزی درسال 1358 خورشیدی شهروندان کابل درسراسر این شهر اشغال شده ، صدای مقاومت و آزادی بلند کردند و برضد اشغال کشورشان ازسوی ارتش سرخ اعتراض کردند.
روزنامه به همین ترتیب موضوع را دنبال کرده است و درهمین صفحه مطلب را زیر عنوان توزیع شناسنامه های برقی یا توطئه ارگ برای جنگ قومی نشر کرده است آرمان ملی همچنان درصفحه سوم باز هم با توجه به سوم حوت 1358 مطلب را زیر عنوان سوم حوت حماسه آزاد مردانی که بی رحمانه به تاراج رفتند نشر کرده است روزنامه آرمان ملی درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است.
به همین ترتیب روزنامه های هشت صبح و ماندگار درشماره های امروزی یا به نشر مطالب مشابه پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.
ختم/ نالان ...ک..م

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL