09 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

حملات طالبان بر چند پوسته امنیتی در کنر دفع شد

حملات طالبان بر چند پوسته امنیتی در کنر دفع شد

کابل باختر 9 ثور وزارت دفاع ملی میگوید که حمله طالبان...

پیام تسلیت داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه

پیام تسلیت داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه

کابل باختر 9 ثور با ابراز تأسف و تأثر فراوان آگاهی...

پیام تسلیت و همدردی محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان

پیام تسلیت و همدردی محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان

کابل باختر 9 ثور با کمال تاسف اطلاع حاصل نمودیم ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تبصره و مرور بر مطبوعات

کابل باختر/ 9/ ثور
تجلیل ازهشتم ثور سالروزپیروزی مجاهدین و انقلاب اسلامی ، تجلیل ازحماسه ماندگاراست که ملت قهرمان افغان آن را در تاریخ معاصر به نمایش گذاشتند و نشان دادند که زور و خودکامگی نمیتواند اراده یک ملت را نابود بسازد.
مفسر آژانس باختر مینگارد : ملت قهرمان افغانستان در هشتم ثور سال 1371 بعداز چهارده سال مبارزه پیگیر که قربانی ها و فداکاری های زیادی را درپی داشت برحکومت متمایل به شوروی سابق و تجاوز خارجی پیروز شدند و این حکومت را سرنگون ساخته و به این ترتیب انقلاب اسلامی درکشور که با حماسه، قربانی ها وفداکاری های مردم ما توام بود به کامیابی رسید و از این روز همه ساله درکشور تجلیل بعمل می آید.
تجلیل وگرامیداشت از هشتم ثور سالروز پیروزی انقلاب اسلامی درکشور ، درحقیقت احترام گذاشتن وحرمت نهادن به اراده ، خون و فداکاری های ملت است که چهارده سال تمام دربرابر تجاوز بیرونی، تشدد و افراط گرایی یک رژیم وابسته دست به مبارزه زدند و دریک نبرد مقدس علیه متجاوزین و اشغالگران نگذاشتند تا هویت و سرنوشت آنان درگرو دیگران باشد .
هشتم ثور ماندگار ترین روز و باوقارترین روز در تاریخ معاصر افغانستان است.
رخداد که هیچگاه از حافظه تاریخ پاک نمیشود بل به عنوان تداعی کننده قهرمانی ، درایت و استقامت یک ملت برای نسل های بعدی باقی خواهد ماند .
مردم افغانستان درجریان چهارده سال مبارزه و مقاومت دربرابر متجاوزین ارتش سرخ ثابت ساختند که زور و قدرت نمیتواند صدای رسای یک ملت را خفه کند بل تجاوز برکشور که صاحب هویت ، فرهنگ و پیشینه پر بار فرهنگ و ادامه یک تمدن کهن بشری است نتایج ناگواری دارد چنانچه اتحاد شوروی سابق با چنین یک نتیجه ناگوار مواجه شد.
بعداز آنکه ارتش سرخ به کشور ما پا بازکرد جهان متوجه افغانستان شد و این انگیزه درمیان ملل دیگر پدیدار شد که اگر تجاوز ارتش سرخ درافغانستان مهار نگردد این عمل به یک سنت جهانی مبدل گردیده و کشورهای ضعیف از سوی قدرتمندان نابود خواهند شد.
با تجاوز ارتش سرخ به افغانستان برعلاوه آنکه حکومت چپی تحت الحمایه شوروی نتوانست درصحنه ملی و بین المللی تمثیل هویت نماید بل شوروی سابق وکشورهای هم پیمان او نیز درسطح جهانی منزوی شدند و سخت اعتبار باختند و پیامد بعدی آن هم اضمحلال کامل بلاک شرق بود.
باآنکه مردم افغانستان در نبرد مقدس ولی نابرابر با متجاوزین قربانی های زیادی دادند درکنار میلیون ها شهید ، کشور ویران و زیربنا ها تخریب شد مگر از هویت و حریم شان قهرمانانه دفاع کردند پیامد این جهاد برای افغانستان پیروزی بردشمن متجاوز واعلای کلمه الله و برای کشورهای دیگر آزادی از یوغ استعمار سرخ بود.
با آنکه مردم افغانستان شاهد پیروزی برارتش سرخ بودند مگر نتوانستند طمع شیرین غالبه برمتجاوزین را احساس کند زیرا دراولین ساعات پیروزی مجاهدین ، دستان مری ونامری در صدد تخریب حکومت مجاهدین برآمدند تا ارزش های جهاد را به باد فنا دهند و افغانستان را یک کشور وابسته باقی گذاشته و از طریق آن اهداف بلند پروازانه شان را درسطح منطقه عملی سازند.
مگر میتوان ارزش های جهاد و مبارزه ازادی طلبانه به غرور و حماست یک ملت را با عملکرد مشتی از افراد مقایسه کرد که حکومت نو بنیاد مجاهدین را متحمل نکردند وبرای کسب قدرت به ماجرا جویی ها پرداختند.
آرزو و توقع مردم مجاهد افغانستان این است که  نباید جهاد ومجاهدین با عملکرد وسبک اندیشی های مشتی از افراد فرصت طلب و ماجراجو مقایسه شود ارزش های جهاد درکشور با خون هزاران شهید و حماسه هزاران معلول و معیوب جهاد رنگ یافته و پربار شده است ، ارزش های جهاد دردل هزاران جوان متعهد و مستعد این کشور زنده است و مردم افغانستان ارزش های جهاد را هویت و اعتبار شان میدانند و برحفظ آن تاکید دارند.

کابل باختر/ 7/ ثور
امروز هفتم ثور سالروزکودتاه کمونیستی درکشور است رویداد که آغازگر تمامی بدبختی ومشکلات کنونی درکشور بوده وپیامد های ناگوار آن، همچنان مردم مارا می رنجاند.
مفسر آژانس باختر مینگارد : 39سال قبل ازامروز مشتی از نظامیان که ازبافت اجتماعی، باورها ، فرهنگ و عقاید مردم ماآگاهی نداشتند علیه حکومت سردارمحمد داوود دست به کودتا زدند و سرنوشت یک ملت و یک کشور را در اختیار گرفتند.
آنها کودتاشان را انقلاب پیروز مند 7 ثور و یک انقلاب برگشت ناپذیرنام گذاشتند و با فعالیت ها ، اقدامات و اندیشه های تند روانه درصدد تطبیق ایدلوژی درکشور شان که نه تنها برای مردم بیگانه، بل پذیرفتنی نبود ، آنها با حرکات و شعار های که قابلیت پذیرش درجامعه  را نداشت برباور های مردم حمله کردند ، مقدسات وسنن مردم را نادیده گرفتند و به اصطلاح برای یک ساختار جدید سیاسی و اجتماعی برنامه های روی دست گرفتند وشعار های سر دادند که با اندیشه های مردم درتضاد بود.
اقدامات عجولانه ، صدور فرامین بدون درنظر داشت واقعیت ها ، شدت درعمل، آنها را به زودی از دید مردم انداخت و با ایجاد یک سیستم و اداره عقدمندانه درصدد سرکوبی مردم برآمدند و درحالیکه چندماه از عمر حکومت آنها نمیگذشت زندان ها و توقیف خانه ها پر از زندانیان شد و همه ادارات دولتی سیاسی و نظامی گردید.
شدت درعمل و حرکات افراط گرایانه آنها چنان مشکل زا و بحران افرین شد که زمینه تجاوز مستقیم ارتش سرخ را به کشور ما مساعد ساخت و با تجاوز ارتش سرخ فصلی دیگری از مشکلات مردم ما باز گردید.
هفت ثور یک رویداد تلخ و ناگوار درتاریخ معاصر افغانستان که عامل آن مشتی از افراد ناخرد و ناعاقبت اندیش بودندکه پیامد های ناگوار آن را نسل امروز تحمل میکند و معلوم نیست این پیامد شوم چه وقت دست از گریبان مردم ما برمیدارد.
با آنکه کودتا چیان و یا به اصطلاح زمامداران حکومت نوین، خود را صاحبان دایمی سرنوشت مردم ما معرفی میکردند مگر آنها به زودی خود را در هر گوشه و کنار کشور با موجی از قیام های مردمی مواجه یافتند و سرانجام ملت قهرمان ما بعداز چهارده سال جهاد و مقاومت به ماجرا نفرت انگیز 7 ثور نقطه پایان گذاشتند.
بتاریخ هشتم ثور 1371 بودکه سران مجاهدین زمام امور را از بقایای رژیم کمونیستی درکابل تسلیم شدند.
آغاز کار حکومت مجاهدین نیز عاری از دشواری ها نبودحلقات مشخص در سطح منطقه وجهان از بی تجربگی ومشکلات دورنی مجاهدین سود برده زمینه کشمکش ها وجدال های سیاسی ونظامی را میان آنها مساعد ساختند.
این حلقات بدون شک درپی آن بودندکه مجاهدین نباید به عنوان قهرمانانی معرکه جهاد و آزادی معرفی شوند . بل حفظ یک فضا اسفبار ، بی ثباتی جنگ و نا امنی درافغانستان برنامه های بود که این حلقات بعد از پیروزی مجاهدین آن را درسرداشتند زیرا بازی های بزرگ سیاسی و استخباراتی میان کشورهای جهان وقدرت های منطقه درراه بود و وضعیت نامطلوب درافغانستان میتوانست آنها را بیشتر در منطقه کامیاب سازد . روی این دلیل  بوداختلافات میان مجاهدین را جدی تر ساخته و با استفاده از افراد نفوذی خود تنور جنگ را در افغانستان بیشتر داغ نمودند و با ایجاد پروژه طالبان و حالا داعش، درتلاش شدندتا اهداف منطقه یی و بزرگ شان را دنبال کنند.
این حلقات نگذاشتند تا مردم افغانستان طمع شیرین و نتیجه مبارزه و پیروزی جهاد را احساس کنند . و با برنامه ریزی مغرضانه و ایجاد پروژه های استخباراتی تااکنون این خوشی را از مردم افغانستان گرفته اند.
به هر ترتیب 7 ثور و 8 ثور دو روز ماندگار در تاریخ معاصر افغانستان است که یکی از زشتی ها حکایه دارد ودیگر از مقاومت و سلحشوری .
هردو برای نسل های امروزی و بعدی افغانستان یک الگو و یک نمونه است که نشان میدهد اگر برخلاف رای و اراده مردم حرکت کرد با چه سرنوشت مواجه میشویم و دیگر این که مقاومت و دفاع از کشور چه افتخار را نصیب مامیکند.
7 ثور آغاز یک برنامه مغرضانه برای تجاوز بیروی ها بر افغانستان بود و حالا هم طالبان و داعشی ها عامل ادامه چنین یک تجاوز اند که باید از گذشته درس گرفت و در پرتو آن نقاط ضعف و خلا را مشخص کنیم و برای آینده یک راه و نقشه موثر ترتیب بداریم .

کابل باختر 6 ثور
روز جهانی مطبوعات فرصت برای حمایت ازکار رسالتمندانه رسانه ها، رشد وگسترش مطبوعات کثرت گرا است که آن را گرامی میداریم
مفسر آژانس باختر مینگارد: با درنطر داشت وضعیت جاری    وتحولات و انکشافات که طی پانزده سال گذشته در کشور رخ داده است  نفش وموقف رسانه ها مطبوعات در این گونه تحولات و انکشافات تثبیت شده  وبا اهمیت بوده و تجلیل از روز جهانی مطبوعات  فرصت است برای حمایت از کار رسالتمندانه  مطبوعات ، رشد و گسترش مطبوعات کثرت گرا  .
طی پانزده سال گذشته  مطبوعات و رسانه در کشور رشدی خوبی داشته وحکومت در این مدت ، نقد وبررسی کارکرد ها خود را برای رسانه مساعد ساخت آنها توانستند تا نقاط ضعف و قوت دولت  وجامعه را مشخص سازند.
رسانه ها و مطبوعات آزاد یک نمادی پر اهمیت برای حکومت ،مردم وجامعه افغانی است که دموکراسی نو پا  را تجربه میکند.
تحمل و حمایت از رسانه ها بود که طی پانزده سال اخیر که دهها رسانه چاپی، تصویری ورادیوی در کشور ایجاد شد وفعالیت آنها  ادامه  دارد. آنها کلید حل مشکلات وبازتاب دهنده نظر و دیدگاه ملیون ها انسان این سرزمین بوده است.
آنها در وضعیت ناهنجار کار کردند ،سال پار، سال خوبی برای رسانه ها نبود شماری از دست اندر کاران رسانه ها و   خبرنگاران در وقایعی جان شان را از دست دادند  وافغانستان ازجمله کشور های حساب شد که کار رسانه ها در آن دشواری های خود را دارد  وبه دوسیۀ قتل وجنایت که در برابر شماری از خبر نگاران در کشور صورت گرفت چون سالهای گذشته رسیدگی نشد.
با وجود این همه امروز مطبوعات آزاد وموجودیت دهها رسانه  یکی از  دستاورد های قابل لمس دولت افغانستان است با آنکه  رسانه از لحاظ کمی در وضعیت خوبی قرار دارندمگر از لحاظ کیفی مشکلات معین ومشخص خود را دارند امروز بعضی از رسانه ها  نتوانسته اند به مسایل چون  استقلال، وابستگی ،  منابع تمویل چگونگی برخورد با قضایا وتعریف از منافع ملی پاسخ روشن ارائه دهند.
همچنان برخی از رسانه ضعف محتوایی، ادبیات مغشوش ومتاثر کننده دارند، به همین ترتیب بعضی از رسانه ها به خصوص رسانه های تصویری نشرات شان با روحیه و فرهنگ افغانی مطابقت ندارد که ادامه این وضعیت میتواند از اعتماد وباور مردم نسبت به رسانه بکاهد .
فراموش نکنیم که رسالت رسانه ،تقویت مشارکت سیاسی همه اقشار در جامعه، تقویت مناسبات اجتماعی، رشد تنوع قومی و زبانی تشویق مردم به دوری از ناهنجاری ها وبالاخره تامین منافع ملی است که باید به آن چنگ زد وآنرا یک اولویت دانست.

رفع عوامل بیرونی مشکل افغانستان ، ضامن اعاده ثبات درکشور خواهد بود
کابل باختر/ 5/ ثور
دولت ومردم افغانستان از کشورهای حامی و جامعه جهانی میخواهند که تعهدات و مکلفیت های اخلاقی شان را دررابطه به افغانستان عملی ساخته و با آوردن فشار برجریان های هراس افگن و کشورهای پشتیبان آنها از بارمشکلات مردم ما بکاهند.
مفسر آژانس باخترمینگارد : حادثه اخیر تروریستی درولایت بلخ که درآن شماری از فرزندان ما درحمله هراس افگنانه تروریستان وابسته به گروه طالبان جان شان را ازدست داند با واکنش های درسطح ملی و بین المللی مواجه شد.
درداخل کشور این حمله باعث ازدیاد انزجار و تنفر مردم ما نسبت به طالبان شد و بسا از سیاسیون که به گونه طالبان را تعریف میکردند به اشتباه شان اعتراف کردند و تاکید نمودند که این گروه به جز یک گروه هراس افگن چیزی دیگری نیست کشورهای بیرونی از امریکا تا آسترالیا از روسیه تاکشورهای عربی و هند حتا پاکستان به نکوهش از این حمله لب گشودند و آن را محکوم کردند. دراین میان وزارت خارجه چین از پیچیده شدن اوضاع در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر ادامه پروسه صلح تحت رهبری افغانها تاکید داشته است.
همدردی و همسویی کشورهای خارجی با مردم ما در خصوص حادثه اخیر و سایر حوادث تروریستی درافغانستان این نکته را میرساند که هراس افگنان ، اخر راه به انزوا ، ملامتی جهانی روبرو خواهند شد.
با آنکه مردم افغانستان از همدردی و همسویی کشورهای بیرونی قدردانی میکنند به این باور اندکه تنها محکوم کردن و نکوهش نمودن گروه های  تروریستی نمیتواند آخر گپ باشد و یا مشکل را حل نمایند اکثری کشورهای جهان که درخصوص حادثه اخیر و حوادث نظیر آن با افغانها همدردی کرده اند کشورهای اندکه روابط و همکاری های شان را با افغانستان به اساس پیمان ها و موافقتنامه های دو جانبه که به آن همکاری های راهبردی نام داده اند و متعهد به این امر اند که از افغانستان در برابر هراس افگنی، افراط گرایی و تجاوز بیرونی حمایت میکنند.
افغانستان از هند تا چین و از امریکا تا ترکیه و امارات متحده عربی آینده روابط خود را با این کشور هاازطریق همین موافقتنامه ها عیار نموده است.
آنچه را امروز مردم افغانستان بنام هراس افگنی ، تروریزم و یا افراط گرایی تجربه میکنند این پدیده های زشت از نام و آدرس طالبان و یا داعش براین کشور تحمیل شده مشکلات است که ریشه و عوامل آن دربیرونی از افغانستان وجود دارد.
موضع گیری های برخی از کشورها و دیدرقابتی آنها در داخل افغانستان این را ثابت ساخته است که معضل موجود دراین کشور عوامل بیرونی دارد طالب و یا داعش یک معضل ظاهری در افغانستان اند مگر حمایت و همسویی بیرونی با آنها که حالا مشکل رسمی و علنی را به خودگرفته میرساند که معضل موجود درافغانستان ابعاد پیچیده وگسترده بیرونی داشته و این دو گروه افزار و یک نام در بحران موجود درکشور میباشند.
درحالیکه طالبان مسوولیت حملات تروریستی چون حمله بر قول اردوی شاهین و یا حمله بر شفاخانه چهارصد بستر را عهده دار میشوند مگر کشورهای بیرونی درتعریف تروریزم و طالبان موضع یکسان ندارند .
این ها نمایانگر آن است که افغانستان نه تنها قربانی تروریزم صادرشده از بیرون است بل قربانی رقابت ها و کج اندیشی های برخی کشورها نیز میباشد.
توقع مردم ما از کشورهای جهان به خصوص آن کشور های که رابطه شان را با افغانستان به اساس پیمان و قرارداد های راهبردی شکل داده اند این است که به جای نکوهش کردن و یا محکوم نمودن در برطرف نمودن عوامل بیرونی معضل افغانستان همکاری کنند و با تجهیز و حمایت از نیروهای دفاعی کشور، در اقتدار و توسعه حکومت  مرکزی و اعاده ثبات در افغانستان ممد واقع شوند.
با تامین امنیت ، اعاده ثبات وتحکیم پایه های حکومت قوی مرکزی درافغانستان منافع دراز مدت بسا از کشورهای جهان نیز تامین خواهد شد زیرا بی ثباتی و نا امنی درافغانستان عامل بی ثباتی و نا امنی دربسا از کشور بوده میتواند.
افغانها آرزودارند تا جهان با یک دید منطقی باافغانستان برخورد کنند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL