کارزار جمع آوری کتاب درکابل آغازشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 25 سنبله
برای اولین بار کارزار جمع آوری کتاب به هدف غنامند کردن کتاب خانه های عامه امروز به اهتمام رییس جامعه مدنی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و کتابخانه های عامه درکابل آغازشد.
این کارزار از 25 سنبله تا هشت میزان سالروان درمرکز و ولایت های کشور ادامه پیدامی کند .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، درمراسم آغازاین کارزار که درکتابخانه های عامه درکابل برگزارشد، ابتدا حمیدالله شهرانی رییس عمومی کتابخانه های عامه صحبت کرد وگفت که این کار زار به هدف تقویه وغنامند کردن کتابخانه های کشور راه انداخته شده است .
او از آنانی که توانایی خرید کتاب را دارند خواست که باخریداری یک یا چند جلد کتاب، کتابخانه های کشور را کمک کنند .
او از شهروندان کشورنیز خواست که برای تقویت  فرهنگ کتابخوانی، کتابخانه ها را کمک کنند و کتاب های را که دراختیاردارند ازین طریق به استفاده همگان قراردهند.
به همین ترتیب داکترحفیظ فیاض رییس جامعه مدنی اداره امورصحبت کرد وگفت که این کارزار به ادامه برنامه جمع آوری کمک به آسیب دیدگان و برگزاری روزملی بیرق با مشارکت عام و تام مردم راه انداخته شده است .
به گفته وی این کارزار درتمام ولایت های کشورعملی می شود تا با مشارکت موثرمردم درمدت زمانی که تعیین شده است صدها هزارکتاب جمع آوری شود . درعصرحاضرتکنالوژی معلوماتی همه فرصت ها را آماده کرده است هنوزهم کتابخانه ها به عنوان مرجع قابل دسترسی برای پژوهشگران، محققان نویسندگان محصلان و معلمان است به هراندازه یی که این نهاد ها تقویت شود به همان اندازه نیازمندان فرصت استفاده بهتررا دراین مراکزپیدامی کنند.
سید جعفرراستین رییس نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ به نقش رسانه ها درتشویق مردم برای کمک به کتابخانه ها تماس گرفت و گفت که با تشویق مردم کتاب های که درمنازل شهروندان  وادارات قراردارد به کتابخانه ها راه بازمی کنند و به خدمت کسانی قرارمی گیرند که توانایی خرید کتاب را ندارند .
همین اکنون درسراسرکشور 96 کتابخانه عامه وجود دارد که ازجمله 12 کتابخانه درمرکزفعال است . فهیم

back to top