27 جوزا 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرپرست وزارت معارف به پرسش های سناتوران پاسخ داد

سرپرست وزارت معارف به پرسش های سناتوران پاسخ داد

کابل باختر 26 جوزا سرپرست وزارت معارف درجلسه امروز مشرانوجرگه،...

141 کودک مصاب به سوراخ قلب به شفاخانه های دولتی معرفی شدند

141 کودک مصاب به سوراخ قلب به شفاخانه های دولتی معرفی شدند

کابل باختر 26 جوزا جمعیت هلال احمر افغانی با همکاری جمعیت...

نخستین جلسه کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل برگزار شد

نخستین جلسه کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل برگزار شد

کابل باختر26 جوزا اولین جلسه کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 26 جوزا
سرپرست وزارت  معارف درجلسه امروز مشرانوجرگه، به پرسش‌های سناتوران پیرامون چالش‌های متعدد درمعارف کشور، معلومات ارائه کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، این جلسه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس ومحمد علم ایزدیار نایب اول برگزار شد؛ ازداکترمیرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، سناتورآمنه افضلی به نمایندگی ازکمیسیون اموردینی، فرهنگی ومعارف وسایراعضا با یاد آوری ازتغییرات مثبت درمعارف، پرسش‌های را درمورد رسیدگی به خواست معلمان اعتصاب کننده به ویژه ولایت هرات، افزودی معاش وامتیازات آموزگاران ومشکل توزیع معاش، توزیع زمین‌های رهایشی و تدارک کوپون وبیمه صحی برای معلمان، کمبود حق الزحمه، ایجاد شفافیت دراستخدام ها ومشخص شدن سرنوشت افرادی که آزمون رقابتی را سپری کرده اند، کمبود مکاتب، معلمان مسلکی وکتب درسی،  چاپ کتب به زبان های محلی، توجه به مدارس دینی، تعلل درتوزیع شهادت نامه ها، بی نظمی های جدی درمکاتب واضافه ستانی وخود سری‌های مکاتب خصوصی را مطرح کردند.
سپس داکترمیرویس بلخی سرپرست وزارت معارف درپاسخ هایش، چالشهای معارف را وابسته به چالش‌های عمومی کشوردانست و گفت رهایی ازاین حالت به تنهایی ممکن نمی باشد نیازاست که بودجه هنگفت دراختیارآن وزارت قرار داده شود تا یک معارف کارا به وجود آید که نقش پارلمان درزمینه اثرگذارمی باشد .
سرپرست وزارت معارف گفت: افزایش معاش معلمان ازخواست های این وزارت می باشدوهمواره آنرا بارهبری حکومت ووزارت مالیه مطرح ساخته است . وی ازپایان  اعتصاب معلمان درولایت هرات یاد آوری کرد و گفت به زودی  هیئتی به ولایت غور می رود تا اعتصاب معلمان درغور نیزخاتمه یابد.
داکتربلخی عدم تکافوی معاش ودوربودن فاصله شهرک های رهایشی معلمان را عوامل متوقف شدن توزیع نمرات رهایشی وانمود کرده گفت صحبت های با وزارت امورشهرسازی واراضی جریان دارد که در بدل زمین، خانه های قابل استطاعت، اعمار وبه معلمان توزیع شود.
موصوف ازکمبود حدود هفتاد هزارمعلم یادکرد که ازآنجمله هشت هزارآموزگار استخدام واستخدام 11هزارتن دیگردرجریان می باشد اما نظربه کمبود ساعات درسی استادان وتعداد شاگردان درصنوف بالابرده شده است و به هزاران معلم ازاین بابت حق الزحمه پرداخت می شود.
سرپرست وزارت معارف ازضرورت نود ملیون جلد کتاب درسی سخن گفت که ازجمله بیشتراز12میلیون آن چاپ شده است وافزود  1400 مکتب درهفده ولایت کمترانکشاف یافته درآینده نزدیک آماده می شود وخاطرنشان کردکه توجه به مدارس دینی دراولویت کاری  قراردارد و برای ساخت وسازمدارس ازسوی برخی کشورهای اسلامی تعهداتی دریافت کرده است .
داکتربلخی درپایان صحبت هایش درمورد بازگشایی 330 مکتب مسدودشده، انتقال سیستم تقاعد وتوزیع شهادتنامه ها به ولایت ها و نبود متمرکزسازی این روندها، معرفی معلمان به برنامه های داخل خدمت، چاپ کتب به زبان های محلی ونهایی سازی مقرره جدید تعلیمات خصوصی نیز معلومات داد.
گفته می‌شود وزارت معارف در مجموع بیشتر از دوصد وبیست هزار معلم دارد که یک برچهارم آن، افراد غیرمسلکی استخدام شده اند که بدون شک این وزارت برای تخصصی کردن معارف ، هنوز راه های دور ودرازی درپیش دارد .
درمباحث آزاد جلسه، ازافزایش گراف جرایم جنائی وگشت وگذارافراد مسلح غیرمسوول درکابل وولایات ابرازنگرانی شد اما ازتشدید گشت زنی نیروهای امنیتی بخاطررفع تهدید های امنیتی وجلوگیری ازجرایم جنایی یک گام مثبت عنوان گردید وتاکید شد که این برنامه ها درسایرولایات گسترش یابد.
همچنان درجلسه گفته شد تداوم تنش درمورد کرسی ریاست ولسی جرگه باعث شده است که کارحدودیک صد سند تقنینی ملتوی شود و این مجلس به یک نقطه بحران زا مبدل شود که باید مطابق قانون واصول وظایف داخلی این مساله حل شود.
درجلسه درمورد وضع ناگوارامنیتی درمناطق شمال شرقی کشوربه ویژه ولایت های تخار وبدخشان وبی تفاوتی مسوولان امنیتی در دفاع مطمین از این ولایت ها، صحبت های جدی مطرح شد وبر زوایای تاریک وپنهان گفت وگوهای صلح امریکا با گروه طالبان، گزارش نهاد اقتصاد وصلح درامریکا که افغانستان را ناامن ترین کشورهای جهان خوانده است، افزایش قیمت مصارف حجاج کشورنسبت به سال گذشته، تلفات اخیرافراد ملکی و به خصوص علمای دینی درولایت ننگرهار دراثرحملات تروریستی مخالفان، عدم تدارک بودجه انتخابات ریاست جمهوری وبرخی مسایل دیگرنیزصحبت های به عمل آمد.
درجمع بندی ، فضل هادی مسلم یاراطمینان داد که مسایل مربوط به امنیت به شمول ولایات استراتیژیکی تخاروبدخشان را با سرقومندان اعلی کشورشریک خواهند ساخت وافزود گشت زنی نیروهای امنیتی یک فرصت مناسب برای تامین امنیت می باشد انتظارداریم که ارگان‌های امنیتی به ویژه وزارت امورداخله تدابیربیشتری را بخاطرتامین امنیت شهروندان به خصوص باشندگان شهرکابل اتخاذ نماید تا جرایم جنایی کاهش یابد.
رییس مشرانوجرگه با اشاره به چالش های پیش آمده درولسی جرگه گفت بهترین راه حل وجلوگیری ازتنش تطبیق اصول وظایف داخلی آن جرگه می باشد که باید طرفین به آن تمکین کنند به این غایله خاتمه بخشند زیرا تداوم این حالت، تاثیرمنفی را بالای اجندای کاری مجلس سنا ازرهگذرتصویب قوانین بجا گذاشته است .
ایشان برمذاکرات چند دوره ی امریکا وطالبان اشاراتی کرد و گفت که خلیل زاد وطالبان در گفت وگوها، همواره بر منافع خود شان تمرکز دارند ویا حرف های اگر درباره افغانستان مطرح می‌شود آنرا با مردم و پارلمان شریک نمی کنند، درحالیکه شورای ملی پیمان امنیتی با امریکا را تایید کرد و حق دارد از جریان گفت وگوهایی که انجام شده است آگاهی یابد و نیزاساس مذاکرات باید در قدم اول، منافع ومصالح افغانستان را تشکیل دهد.
مسلم یار با تاکید بربرگزاری انتخابات شفاف وسراسری ازحکومت وکننده ها خواست که بودجه کافی را دراختیارکمیسیون مستقل انتخابات قراردهند تا انتخابات ریاست جمهوری در زمان موعود برگزار شود.# نالان

کابل باختر/ ۲۶/ جوزا
مولوی عطا الرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح امروز درگفتمان ‹‹صلح و مصالحه ›› که ازطرف های که با طالبان نهاد اجتماعی روشنا امروز درکابل برگزارشد، گفت که طالبان صلاحیت تصمیم گیری ندارند.
به گزارش آژانس باختر، نهاد اجتماعی روشنا یک نهاد غیر دولتی و غیر سیاسی می باشد که گفتمان ‹‹صلح و مصالحه ›› را با اشتراک جوانان درکابل برگزار کرده است.
دراین نشست مولوی عطا الرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح صحبت کرد وگفت: شورای عالی صلح دریک سال گذشته براصل ترویج فرهنگ صلح و ایجاد اجماع ملی منطقه یی برای آوردن صلح تمرکزکرده است .
به گفته وی، طالبان هرگز آماده مذاکره و گفت و گو درپیوند به صلح نبوده اند زیرا آنان قادر به تصمیم گیری نمی باشند.
او همچنان ازروند جاری صلح، مذاکرات درقطر و ابراز آمادگی نماینده خاص آلمان درامور افغانستان و پاکستان به عنوان تسهیل کننده استقبال کرد.
وی افزود: با رهایی ملا غنی برادر امیدواری به وجود آمد که طالبان با صلاحیت درگفت وگو های صلح اشتراک کنند اما این امید برآورده نشد به همین ترتیب بی بی گل رولا غنی بانوی نخست کشور، صلح را خواست تمام مردم افغانستان عنوان کرد و گفت که باید درآوردن صلح به مردم افغانستان تلاش شود.
بانوی اول کشور از جوانان کشورخواست که درروند صلح نقش فعال بگیرند.
او خطاب به جوانان اشتراک کننده گفت، شما نسل جوان باید تلاش کنید تا آینده صلح آمیز داشته باشید و من باور دارم که نقش شما درآوردن صلح حتمی و ضروری است.
رولا غنی افزود : ما صلح قوی، پایدار و قابل قبول همه را می خواهیم .
سپس محمد اجمل شاهپور معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز درپیوند صلح و خواست مردم صحبت کرد وخواهان صلح با تدبیر با حفظ دست آوردهای هژده سال گذشته می باشیم و باید در محور صلح مردم افغانستان باشد.
ایوب اصیل معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که صلح بدون درنظرداشت حقوق بشر پایدار نیست و نبود صلح تامین حقوق بشر درافغانستان را به چالش کشیده است.
او گفت که از آغاز سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۷ هفتادو پنج هزار وسه صد و شانزده فرد ملکی درجنگ جاری درکشور کشته شده اند و یا زخمی شده اند .
او افزود صلحی که به نقض حقوق بشر بنا شود نمی تواند دوام داشته باشد.
بعداَ احمد خالد حیدری رییس نهاد اجتماعی روشنا و سبحان مصباح حقوقدان نیز در پیوند به موضوع صحبت کردند. ختم/ بهزاد

کابل ۲۶جوزا باختر
جلسه پیگیری توافقات کمیته رهبری پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی یا APAPPS به ریاست ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه و با اشتراک معینان و نمایندگان ادارات مربوط برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، ادریس زمان در مورد سفر اخیرش به پاکستان که در چارچوب پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستګی یا APAPPS صورت گرفته بود و همچنان در مورد دیدار سران کشورهای افغانستان و پاکستان که در شهر جده کشور عربستان سعودی انجام یافت، به اشتراک کنند گان معلومات ارائه کرد.
سپس، معینان وزارت های تجارت، امور مهاجرین و عودت کننده گان، عدلیه ، داخله  و نمایندگان ادارات مربوط برنامه  های آینده شان برای APAPPS را ارائه کردند.
در این جلسه روی موضوعات مرتبط به سفر نزدیک رئیس جمهور کشور به جمهوری اسلامی پاکستان، نیز بحث صورت گرفت. ماری

پلخمری 25 جوزا باختر
شماری از باشندگان بغلان می گویند که تحولات سیاسی بیش از سه دهه اخیر در افغانستان باعث فراموشی کارنامه‌ها و از خود گذری‌های نیاکان و اجداد ما در استرداد استقلال کشور شده است.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، گرامی داشت از بیست‌وهشت اسد روز استرداد استقلال کشور، در بیش از سه دهه اخیر که جنگ در این کشور جریان دارد کمرنگ شده است.
شجاعت و پایمردی‌ شجاعانه اجداد و نیاکان ما در رأس غازی امان‌الله خان که بازگوکننده هویت سیاسی افغان‌ها است، در حال فراموشی شدن است.
عطا محمد، شصت‌ویک ساله، باشنده ولسوالی بنوی اندراب ولایت بغلان، گفت: قبل از تحولات سیاسی و نظامی، که در بیش از سه دهه اخیر دامنگیر کشور ما شده است، همه‌ساله از بیست‌وهشت اسد به حیث روز استرداد استقلال کشور در مرکز ولایت بغلان سه شبانه‌روز به شکل بسیار زیبا با برگزاری محافل تفریحی و به نمایش گذاشتن قوت نظامی تجلیل می‌شد، اما متأسفانه بعداز آن کاملاً این روز فراموش شد.
وی از دولت خواست که با تجلیل از روز استرداد استقلال کشور بار دیگر خاطرات تابناک شهدای راه استقلال و آزادی کشور را در ذهن جوانان زنده کنند تا باشد جوانان و نسل آینده ما از آن درس بگیرند و هیچ گاه تن به ذلت ندهند.
عبدالغفار یک‌تن از متنفذان ولسوالی دهنه غوری با یادآوری از خاطرات نیک و فراموش ناشدنی جشن‌های سابق گفت: در سال‌های گذشته از بیست‌وهشت اسد به شکل زیبای آن تجلیل می‌شد، اما دیرزمانی است که از چنین جشن‌ها هیچ خبری نیست و به باد فراموشی سپرده‌شده است.
او از دولت می‌خواهد که با تجلیل با شکو از بیست‌وهشت اسد، خاطرات، رشادت و قهرمانی‌های اجداد و نیاکان ما را زنده کند. احمد نعیم دوستی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL