30 جدی 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

خشونت علیه زنان خلاف شریعت و آموزه های دین مبین اسلام است

خشونت علیه زنان خلاف شریعت و آموزه های دین مبین اسلام است

کابل /۳۰جدی/ باختر کنفرانس ملی دادخواهی درراستای مبارزه جهت محو خشونت...

چهار عضو یک خانواده در کابل کشته شدند

کابل / ۳۰ جدی / باختر پولیس کابل...

عامل قتل عام یک خانواده دراندخوی٬کشته شد

کابل/ ۳۰ جدی / باختر وزارت دفاع ملی می گوید...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


۱۰۰ روز
۱۰۰ روز

۱۰۰ روز (442)

شنبه ، 24 جوزا 1393 ، 03:41

درکمتراز بیست دقیقه نود نفر رای داد

Written by manager

کابل باختر/ 24/ جوزا
درکمترازبیست دقیقه پس از آغاز رای دهی درمتوسطۀامیردوست محمد خان واقع دهمزنگ شهر کابل نود نفر توانستند رای شان را استعمال نمایند.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر ، دراین مرکز که به ساعت هفت صبح روند رای دهی آغاز گردید در کمتر از بیست دقیقه هفتادمرد و بیست تن از زنان در پنج محل رای دهی رای شان را به نامزد مورد نظر شان در پست ریاست جمهوری استعمال نمودند.

چغچران 24 جوزا باختر
روند رای دهی برای دوردوم انتخابات ریاست جمهوری درسرتاسرکشور آغازشد.
نخستین فرد داکتریوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات بود که به مرکز رای دهی لیسۀ الفتح درکابل رفت ورای داد ورسمأ روند رای دهی را آغازکرد.
به گزارش خبرنگاران آژانس خبری باختر، درسرتاسرکشور نیز میلیون ها شهروند دربرابرمراکز رای دهی صف کشیده اند ومی خواهند به نامزد دلخواه شان رای دهند.
جمعه گل مرد نود وسه ساله نخستین فردی بود که به مرکز کاسی اولیای شهرچغچران رفت وبه نامزد دلخواه اش رای داد.
او ازاینکه درانتخابات سهم گرفته ابرازخرسندی کرد وگفت که می خواهد سرزمین اش آباد شود.
بی بی رقیه هفتاد وشش ساله که دربرابرمرکزرای دهی لیسۀ بامیان درولایت بامیان درصف ایستاده بود می گوید که از پنج صبح دربرابراین مرکزرای دهی ایستاده تا به نامزد دلخواه اش رای دهد.
به اساس گزارش خبرنگاران ما ازسرتاسرکشورٰ نیروهای امنیتی با استقرار در راه های پررفت وآمد و دربرابر مراکزرای  امنیت رای دهنده ها را به خوبی تامین کرده اند
این نیروها همچنان در نظم صف های رای دهنده ها با مسوولان برگزاری انتخابات همکاری می کنند.
ازسوی دیگر ناظران دربیشترین مراکز رای در کشور حضوردارند.
انتظارمی رود امروز هشت میلیون شهروند افغانستان برای گزینش رییس جمهور شان به پای صندوق های رای بروند.
داکتر عبدالله عبدالله وداکتراشرف غنی احمدزی دونامزد پیشتاز دور نخست، دراین دور باهم رقابت می کنند.

کابل باختر/ 24 /جوزا
درلیسه قیام الدین کشاف پروژه ارزان قیمت شماری زیادی از شهروندان درصف های طولانی قرارگرفته اند، تا رای بدهند و به این طریق درجشن ملی مردم افغانستان سهیم گردند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، صف های طولانی از رای دهند گان دراین مرکز وجود دارد . رای دهند گان به حدی علاقه منداند که حتی این مرکز ساعت هفت و 15 دقیقه صبح بازنشد .

رای دهند گان مسوولان را مورد انتقاد قراردادند.
علی رغم پندارهای نادرست حضور مردم دردقایق آغازین درمراکز رای دهی نشان میدهد که مردم نسبت به انتخاب آینده خوب شان عطش فراوان دارند.
 

کابل باختر/ 24/ جوزا
درولسوالی چهارآسیاب کابل نیز از آغاز صبح ساکنان محل به مراکز رایدهی روکرده اند ، تا به نامزد مورد نظر رای بدهند.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر ، درمرکز رای دهی مکتب ملالی شهید واقع چهارآسیاب مردم درصف ها قراردارند تا به نامزد مورد نظر ابراز رای کنند.
یکتن از رای دهند گان گفت که تدابیر جدی امنیتی سبب شده است که مردم درآغازین روز به مراکز رای دهی روبیاورند و به نامزد مورد نظر رای بدهند.

کابل باختر/ 24/ جوزا
حوزه رای دهی لیسۀ آمنه فدوی به دلیل عدم حضور ناظرین به روی رای دهند گان باز نشده است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ازمحل، طبق برنامه تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات باید مراکزرای دهی ساعت هفت صبح به روی رای دهند گان بازگردد، درحالیکه ساعت هشت و سی صبح را نشان میدهد، این مرکز به روی رای دهند گان بازنشده است مسوولان علت را عدم موجودیت ناظرین گفته اند .
همچنان دراین مرکز دربخش زنانه هنوز سریال نمبر به صندوق ها نصب نشده است و این درحالیست که شماری زیادی از باشند گان کابل غرض رای دهی در مقابل درورودی این مرکز صف بسته اند.

کابل باختر/ 24/ جوزا
حکمت الله جوان محصل، نخستین رای دهنده یی بودکه درمرکز متوسطه شاه شهید کابل به نامزد مورد نظرش رای داد.
این جوان پس از استعمال رای ، به خبرنگار آژانس باختر گفت که به آیندۀ کشورم باوردارم و انتخابات ریاست جمهوری زمینه را برای تحکیم دموکراسی میسر ساخته و از همه هموطنانم میخواهم تا بدون هیچ گونه نگرانی دراین انتخابات شرکت نمایند.

کابل باختر/ 24/ جوزا
شهروندان کابل دسته ، دسته به مراکز رای دهی رو کرده اند ، تا به نامزد مورد نظر ابراز رای نموده و رییس جمهور آینده کشور را انتخاب کنند.
به گزارش آژانس باختر ، با آغاز صبح امروز24 جوزا ، شهروندان کابل دسته ، دسته به مراکز رای دهی روکرده اند و به خاطر انتخاب زعیم آینده کشور آماده میشوند.
یکتن از شهروندان کابل که به خاطر ابراز رای به مرکز رای دهی آمده بود، گفت: برنامه های نامزدان را خوب شنیده است و آرزو دارد نامزدان پس از آنکه برنده شدند، فراموش نکنند که برای مردم چه وعده کرده بودند.
به همین ترتیب شهروندان کابل هرکدام با خموشی و آرزوی، راهی مراکز رایدهی شده اند تا زعیمی را انتخاب کنند که به دردهای مردم پایان دهد.

شنبه ، 24 جوزا 1393 ، 02:52

رایدهی درمرکز لیسۀ استقلال آغازشد

Written by manager

کابل باختر/ 24/ جوزا
تورن امین الله یکتن از افسران اردوی ملی نخستین کسی بودکه رای اش را درمرکز رایدهی لیسۀ استقلال به صندوق انداخت .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر ، این مرکز رایدهی که درست به ساعت هفت صبح به کارش آغاز کرد ، تورن امین الله اولین کسی بود که رای اش را دراین مرکز استعمال کرد.
این افسر اردوی ملی گفت که درنزدیکی همین مرکز در تامین امنیت موظف است و با استفاده از موقع توانست را ی اش را در صندوق بیندازد .
وی از تمام مردم خواست تا با اطمینان خاطر به مراکز رایدهی بروند و رای بدهند.

کابل باختر/ 24/ جوزا
داکتر احمد یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات اولین شخصی بود که رای خود را به نفع نامزد مورد نظربه کار برد.
خبرنگارآژانس باختر ، از مرکز رای دهی لیسه الفتح واقع مکروریان اول خبرداد، داکتر احمد یوسف نورستانی بعداز آنکه پروسه رای دهی را طی کرد به نامزد مورد نظراش رای داد.
رییس کمیسیون مستقل انتخابات بعداز دادن رای از مردم خواست که با حضور گستردۀ در مراکز رای دهی دردرتعین سرنوشت سیاسی شان سهم بگیرند.
به تعقیب احمد یوسف نورستانی ، معاونین و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات نیز رای دادند.
به این ترتیب روند رای دهی درست ساعت هفت صبح در سطح کشور آغاز شد.
قراراست مراکزرای دهی تا ساعت 4 عصر به روی رای دهند گان بازباشد.

کابل باختر/ 24/ جوزا
درحالیکه تا لحظات دیگر مراکز رای دهی به روی رای دهندگان بازمیگردد، صدهاتن از باشنده گان کابل درمقابل درورودی لیسه الفتح درمکروریان سوم انتظار بازشدن این مرکز رای دهی را دارند.
خبرنگار آژانس باختر از محل گزارش میدهد، حضور جمع گستردۀ از مردم در این مرکز رای دهی آنهم در ساعات اول صبح نمایانگر این امر است که مردم نسبت به سهم گیری دراین روند ملی علاقمند اند و میخواهند درآن حضور گستردۀ داشته باشند.
درمیان منتظرین شماری زیادی از زنان نیز دیده میشود، آنها میگویند که هراس از تهدید هراس افگنان ندارند بل میخواهند ارادۀ شان را تمثیل نمایند.
قراراست مراکز رای دهی درکشور به ساعت هفت صبح به روی رای دهند گان بازگردد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL