جنگ راه حل نیست

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /17 اسد / باختر
افغانستان درمرحله حساس تاریخی قراردارد،نمایندگان مردم درکابل گردهم آمده اند که نظام را برای عبور ازاین مرحله مشورت دهند و پله از پنجره بسته صلح را بازکنند.
سال هاست درافغانستان جنگ ادامه دارد ، سال هاست مردم افغانستان دراین جنگ کشته می شوند ، سال هاست که زنان افغان بیوه می شوند ، سال هاست هرروز به شمار یتیمان دراین سرزمین افزودمی شود و سال هاست که دراین وطن آبادی ها ویران می شود .
به گفته استاد سیاف اگر جلو سیلاب جاری خون در کشور گرفته شود نام آنانی که دراین مسیر زحمت کشیده اند ، از منافع شخصی ، قومی گروهی و حزبی خود فقط به نام ملت افغانستان صرف نظر کرده اند ثبت تاریخ پراز ماجرای افغانستان می شود.
پروفیسور سیاف درجرگه مشورتی به رییس جمهوری گفت : درکشور آبادی های زیاد کردی ، بندها را اعمار کردی جلوآب های که به کشورهای بیگانه می رفت را گرفتی و اگرتوانستی سیلاب خون که درکشور جاریست را مهار کنی ، نامت در تاریخ ثبت خواهد شد.
دقیقاً چنین است . مردم صلح می خواهند ، مردم می خواهند جلوسیلاب خون در کشور گرفته شود اما جنگ افغانستان دارای دو طرف نیست ، طرف هاست .
باید طرف های شامل در منازعه بدانند که جنگ راه حل نیست و باید به این زخم خونین مرهم تفاهم گذاشته شود و افغانان بدانند که منافع ملی شان بیشتر درصلح قابل دسترس است . دولت از آغاز فریاد زد که سیلاب خون را قطع کنید ، مصالحه اعلام کرد ، آتش یک جانبه اعلام کرد ، اما این گروه های مخالف مسلح بودند به همه اقدامات خیرخواهانه دولت پاسخ منفی دادند به کشتن و بستن درافغانستان ادامه دادند.
به هرحال اکنون فرصت صلح میسر شده است باید تمام طرف ها ازاین فرصت به نفع مردم رنجدیده افغانستان استفاده کنند نشود با رهایی زندانیان بازهم تنور جنگ درکشور گرمتر از گذشته شود. ختم/ نالان ...ک....م

back to top