فرمان های تخفیف و عفو مجازات منسوبان نظامی و عفو مجازات محکومان مشمول فهرست پنج هزار نفری مطالبه شدۀ گروه طالبان به امضاء رسید

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل / ۲۰ اسد / باختر

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز درمراسمی، فرمان های تخفیف و عفو مجازات منسوبان نظامی و عفو مجازات محکومان مشمول فهرست پنج هزار نفری مطالبه شدۀ گروه طالبان را امضاء کرد.

در این مراسم که در ارگ برگزار شد، در آن معاونان ریاست جمهوری، قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، رئیس عمومی ادارۀ امور، رئیس دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس هیئت مذاکره کنندۀ دولت افغانستان، حضور داشتند.

رئیس جمهور به تاسی از حکم مندرج فقرۀ ۱۸ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان و با درنظرداشت تقاضای اعضای لویه جرگۀ مشورتی صلح مؤرخ ۱۷ اسد ۱۳۹۹ منعقده کابل، تخفیف و عفو مجازات حبس منسوبان نظامی یی را که به حکم قطعی و نهایی محاکم محکوم شده اند، منظور کرد.

در مادۀ اول این فرمان در مورد تخفیف و عفو مجازات، آمده است: مدت باقی ماندۀ مجازات حبس منسوبان نظامی یی که به الی پنج سال حبس محکوم شده اند، با رعایت مادۀ ۳۵۰ قانون اجراات جزایی و احکام قانون منع خشونت علیه زن، بدون در نظرداشت مدت باقی ماندۀ حبس شان، عفو و از حبس رها شوند.

همچنان در این ماده چنین تذکره یافته است: منسوبانی که علاوه بر حبس الی پنج سال به جزای نقدی محکوم شده باشند، جزای نقدی آنان نیز عفو شود.

در مادۀ دوم این فرمان نگاشته شده است که تطبیق احکام این فرمان مانع اقامۀ دعوای حق العبدی اشخاص نمی شود.

به همین ترتیب رئیس جمهوری در این مراسم، به تعقیب فیصلۀ لویه جرگۀ مشورتی صلح که در مادۀ دوم قطعنامۀ آن رهایی زندانیان باقی ماندۀ طالبان را تایید کرد، فرمان عفو مجازات محکومان مشمول فهرست پنج هزار نفری مطالبه شدۀ گروه طالبان را امضاء کرد.

#

 

back to top