07 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

عمران خان و سخنان خود پسندش که نمی تواند دیگران را فریب دهد

عمران خان و سخنان خود پسندش که نمی تواند دیگران را فریب دهد

کابل/ ۷ جدی/ باختر این گفته های نخست وزیر پاکستان...

یک طیاره مسافربری شرکت آریانا درغزنی سقوط کرد

کابل ۷ دلو باختر یک طیاره مسافربری شرکت آریانا در غزنی...

معاون استخبارات  طالبان برای ولسوالی جلریز میدان وردگ باز داشت شد

معاون استخبارات طالبان برای ولسوالی جلریز میدان وردگ باز داشت شد

میدان شهر/ 7 دلو /باختر منسوبان ریاست امنیت ملی میدان وردک...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


گزارشات
گزارشات

گزارشات (1429)

کابل/ ۷  جدی/ باختر
این گفته های نخست وزیر پاکستان که می گوید( شبکه حقانی در پاکستان فعالیت یا پایگاهی ندارد. ) نمی تواند پاکستان از آنچه که در بیست سال گذشته انجام داده است تبرئه کند.
گزارشگر آژانس باختر می نگارد: افراط گرایی و شکل گیری جریان های هراس افگن در منطقه و فراتر از آن با نام پاکستان گره خورده است ورابطه پاکستان با هراس افگنی و افراط گرایی چنان واضح و روشن است که نمی توان از آن به سادگی گذشت ویا با سخنان خود پسند٬دیگران را فریب داد.
روابط پاکستان با گروه های هراس افگن که با ظاهر وشعار های اسلامی وارد صحنه شده اند پوشیده نیست.
این کشور برای رسیدن به مقاصد خود در منطقه٬ القاب و شعار های دینی را ابزار کرده است و با شعار های کاذب و فتوا های خود ساخته٬ جنگ جاری استخبارات آن کشور در  منطقه را صبغه دینی داده است.
عملکرد پاکستان در قبال افغانستان به خصوص در جریان هژده سال اخیر که این کشور شاهد حضور جامعه جهانی بود برای همگان معلوم و مشهود است مگر باتاسف شماری معین از کشور ها٬ روی دلایل و برنامه هایی که داشته اند مداخله و برنامه های استخبارات پاکستان را که سخت ماجراجویانه و خطرناک است نا دیده گرفته اند .
نخست وزیر پاکستان می گوید که گویا شبکه حقانی در پاکستان پایگاه ندارد و یا این که شورشیان از افغانستان وارد پاکستان می شوند ٬ تنها گریز از واقعیت ها نیست بل کتمان وپرده انداری برواقعیت هایی است که ازدید جامعه جهانی ٬مردم افغانستان و حتا مردم پاکستان ٬یک خودفریبی است که می تواند بحران را در منطقه عمیق تر کند .
اگر امروز عمران خان واقعیت ها در مورد رابطه استخبارات و فوج پاکستان را با شبکه حقانی انکار می کند٬دیروز و روز های گذشته امریکا بار ها گفت که شبکه حقانی بازوی نیرومند آی آس آی است و حتا این شبکه داخل تشکیلات رسمی این سازمان شده است و افراد آن٬حقوق و امتیازاتی را دریافت می کنند که اعضای اصلی این سازمان دارند.
عمران خان که در سیاست و اداره مرد کم تجربه در پاکستان است و درگذشته بیشتر با مسایل تجاری و ورزشی سر وکارداشته است٬ امروز از بی تجربگی حرف به زبان می آورد که تنها خودش را قناعت می دهد.
واقعیت این است و همه جهان هم می داند که پاکستان تا امروز میزبان جریان  ها و چهره های  ضد دولت افغانستان است و امروز هم از رهبران شبکه حقانی و شورا های نام نهاد طالبان که به شورای کویته و یا شورای پشاور شهرت پیدا کرده اند نه تنها که  میزبانی می کند بل در مخفی کردن آنان٬ اداره و مدیریت آنان٬طرح برنامه و عمل برای این شبکه ها و شورا  نقش دارد.
پاسخ محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص گفته های عمران خان  می تواند روشنی بیشتر به درک واقعیت ها در منطقه بیندازد.
وی در پاسخ به اظهارات اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته است که این کشور هنوز هم به گروه طالبان پناهگاه می‌دهد و نمی توان به گفته نخست وزیراعتماد کرد.
محمداشرف غنی می گوید:این انکار(که شبکه حقانی در پاکستان پایگاه ندارد) کمک ‌کننده نیست. ما نیاز داریم که وارد تعامل سازنده شویم، مرحله‌ یی که مناسبات خاص میان طالبان و پاکستان پایان می‌یابد. این برای هر دو کشور، منطقه و جهان خوب است.
رییس جمهور این پیام را برای مقام های پاکستان می دهد که به جای توجیه سازی وگریز  از واقعیت ها به تعامل سازنده که همکاری و همگرایی است تن دهند تا هر دو کشور که فقر دامنگیر شان است راه را به سوی رفاه و پیشرفت باز کنند. تحلیل سیاسی

کابل /  ۶  دلو/  باختر
مقامات لوی سارنوالی از میان هژده تن که متهم به اتهام آزار و اذیت جنسی  کودکان در لوگر اند هفت تن آنان را بازداشت کرده اند.
این درحالیست که موسی محمودی فعال مدنی لوگرکه به افشاگری آزارو اذیت جنسی شماری از کودکان آن ولایت شهرت یافته است وطن را ترک کرده است. 
گزارشگر آژانس باختر می نگارد:لوی سارنوالی اعلام کرده است ۱۸که  نفر در پیوند به بدرفتاری و آزار و اذیت جنسی کودکان دانش‌آموز در لوگر شناسایی شده اند و از این میان هفت تن بازداشت شده اند.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی این مطلب را امروز به رسانه ها گفته است.
این اشخاص قبل از این از سوی هیئت حقیقت‌یاب لوی سارنوالی شناسایی شده اند. از جمله دوسیه های نسبتی دو تن آنان به محکمه فرستاده شده است و دوسیه پنج دیگر به زودی محول محکمه خواهد شد و۱۱ نفر دیگر هم به زودی بازداشت خواهند شد.
سارنوالی  بررسی‌هایش  از (۱۳ قوس) درمورد اتهام های مطرح شده در خصوص آزار و اذیت جنسی شماری از کودکان درآن ولایت آغاز کرده است.
موسی محمودی فعال جامعه مدنی لوگر در اوایل ماه قوس سال جاری مساله آزار و اذیت شماری از کودکان را در مکاتب آن ولایت رسانه یی کرد مگر این اقدام او با واکنش های زیادی  به خصوص باشندگان لوگر مواجه شد و محمودی متهم شد که کیس سازی می کند.
واکنش ها در برابر گفته های محمودی تا اندازه یی جدی بود که امنیت ملی او وهمکارش را بازداشت کرد و بعد در خبرنامه گفت که «از جریان صحبت‌های محمودی، واضح شده است که یافته‌های او بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده است  و به شکل غیر مسلکی فقط به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهند‌گی در یکی از کشورهای خارجی برای خانواده‌اش، انجام شده بود.».  مگر بعد از بروز عکس العمل ها٬ امنیت ملی ۶ قوس  محمودی را تسلیم کمیسیون حقوق بشر کردو حالا منابع نزدیک به موسی محمودی می گویند که به اساس تهدید و خطر های که متوجه او و خانواده اش است موقتا کشور را ترک کرده است.
اقدامات و گرفتاری هایی که از سوی لوی سارنوالی صورت گرفته است نشان دهنده آن است که حرف ها و ادعا هایی مطرح شده از سوی موسی محمودی با واقعیت ها نزدیک است .صائم

کابل/  ۴ دلو/ باختر
عمران خان صدراعظم پاکستان به روز چهارشنبه در مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس سویس در رابطه به وضعیت افغانستان  و پیامد های جنگ این کشور برای پاکستان حرف های داشته است که قابل مکث و دقت است .
اودر گفته هایش کوشیده است که از پاکستان تصویر یک کشور قربانی شده در جنگ افغانستان را ارائه کند  وآنچه اتهام های که نسبت به ٖآن کشوردر رابطه به حمایت از هراس افگنان و ترویج افراط گرایی در منطقه است از خود دوراندازد. به خصوص این که٬ هم رکاب بودن پاکستان در بازی سیاسی با امریکا را اشتباه عنوان  کند تا در میان دوستان جدید بیشتر دلربایی کند و خاطر سازمان و احزاب مذهبی کشورش را  که مجری برنامه استخبارت آن کشوردر هند٬ افغانستان  و ایران اند٬ آسوده کند.
عمران خان گفته است(مشارکت پاکستان در جهاد افغانستان در دهه ۸۰ و سپس ملحق شدن به جنگ علیه تروریزم (به رهبری آمریکا) پس از حوادث یازده سپتامبر دو تصمیم اشتباهی بود که خسارت جانی و مالی فراوانی بر ما‹پاکستان› تحمیل کرد.)
او به ادامه گفته است: تصمیم اول پاکستان درخصوص افغانستان باعث شد تا افراط گرایی، ستیزه طلبی، ترویج اسلحه در جامعه، پدیده مواد مخدر و چالش فرقه گرایی در پاکستان بیداد کند و مشارکت در جنگ علیه تروریزم (در کنار آمریکا) باعث جان باختن ۷۰ هزار پاکستانی، وقوع صدها هزار فقره عملیات تروریستی و انتحاری شد که پاکستان را در مقطعی به عنوان یکی از خطرناک ترین مناطق جهان قرار داد.
آگاهان این گفته ها را گریز از واقعیت ها می دانند٬واقعیت این است که تجاوز ارتش سرخ بر افغانستان٬زمینه جنگ نیابتی کشور های قدرتمند را در افغانستان سبب شد و باعث اوجگیری تقابل شرق و غرب در این کشور شد.
در این کشمکش این پاکستان بود که سود برد و با طرح و ایجاد پروژه های استخباراتی برای امریکا و کشور های دیگر٬نه تنها در صدد رسیدن به منافع راهبردی در افغانستان برآمد بل با ایجاد پروژه نظیر طالبان٬ تلاش کرد تا منافع راهبردی خود را در منطقه دنبال کند.
پاکستان که دشمنی دیرینه با افغانستان و هند داشت. تلاش کرد از در دین ومذهب وارد قضیه افغانستان شود و بیشتر با شعار و بازی های که رنگ و بو دین می داد وارد عمل شد و به نام جهاد و ایجاد احزاب مذهبی و با کار گیری چهره های روحانی به جنگ دشمنان دیرینه خود رفت.
پاکستان به این منظور٬ نیاز داشت تا ازافراطی ترین چهره ها و جریان ها کار گرفت و این باعث شد تا افراط گرایی مذهبی در منطقه رشد کند و گروه های هراس افگن بین المللی نظیر القاعده در افغانستان ومنطقه جای پا پیدا کنند.
پس٬ افراط گرایی، ستیزه طلبی، ترویج اسلحه در جامعه، پدیده مواد مخدر و چالش فرقه گرایی که اکنون عمران حان آن را پدیده های بیداد گر در پاکستان می داند در وجود برنامه و سیاست های نا سنجیده شده ادارات استخبارتی پاکستان رشده کرد و این پاکستان است که باید جواب ترویج و رشد افراط گرایی در منطقه و فراتر از آن را بدهد واین که  عمران خان گفته است(مشارکت پاکستان در جهاد افغانستان در دهه ۸۰ و سپس ملحق شدن به جنگ علیه تروریزم (به رهبری آمریکا) پس از حوادث یازده سپتامبر دو تصمیم اشتباهی بود که خسارت جانی و مالی فراوانی بر ما‹پاکستان› تحمیل کرد.) نیز گریز از واقعیت ها است.
پاکستان به نام جهاد افغانستان و این که٬ دهلیز اصلی کشور های مخالف شوروی سابق به قضیه افغانستان است امتیازات وافر پولی به دست آورد و زمینه عصری سازی ارتش  خود را در تمامی صفوف جستجو کرد و از شر برخاسته در افغانستان خوب سود برد.
همچنان این عمران خان که می گوید( به دلیل مخالفت با حملات امریکا٬به طرفداری از طالبان متهم شده ایم) نیر یک گفته میان تهی است.
پرویز مشرف رییس جمهور مخلوع پاکستان بار ها گفته است که ما طالبان را برای رسیدن به اهداف منطقه یی خود ایجاد کردیم و آنان را در برابر جلوگیری از نفوذ هند و کشور های دیگر در افغانستان به کار گرفتیم٬ خود بیان این واقعیت است که پاکستان عقبه طالبان است.
اگر عمران خان ازعدم طرفداری پاکستان از طالبان سخن می گوید٬ رهبری این گروه در کجا است٬شورای کویته و شورای پشاور دو اصل تشکیلاتی طالبان در کجا است؟
جواب روشن است که رهبران طالبان در پاکستان اند و در چتر حمایت دستگاه های استخباراتی آن کشور زندگی و  فعالیت دارند.
اگر چنین نیست٬ ملا عمر رهبر اولی طالبان در کجا وفات کرد؟ ملا اختر محمد منصور در کجا کشته شد٬  حالا هم ملا هبت الله در کجا است.؟
بهتر است که مقام های پاکستانی به جای حاشیه روی و گریز از واقعیت ها٬ به واقعیت ها تن دهند و بپذیرند که آنان در طول سالهای متمادی نه تنها روی منافع مردم افغانستان پا گذاشته اند بل باعث زوال آن فرصت های شدند که می توانست رشداقتصادی٬ فرهنگی و اجتماعی پاکستان را عامل شود و آن همسویی و همگرای با مردم افغانستان برای رشد منطقه بود  واین گفته عمران خان راه واقعیت را پیدا کند که می گوید ( مشارکت پاکستان در جنگ افغانستان در گذشته این را به ما آموخت که دستیابی به رفاه و توسعه بدون صلح و ثبات امکان پذیر نیست.)
تحلیل سیاسی

 

سه شنبه ، 1 دلو 1398 ، 12:30

جنگ٬ عامل سقوط ارزش ها در افغانستان

Written by manager

کابل/  اول دلو/ باختر
چند دهه جنگ در افغانستان پیامد های زشت و تیره دارد .به ارزش ها وداشته های مادی ومعنوی جامعه ما سخت آسیب رسانیده است .
امروز ما با پدیده های زشت مواجه هستیم که با فرهنگ ٬سنن و داشته های فرهنگی ٬ باور ها و اعتقادات دینی ما در تضاد کامل قرار دارد و در قاموس افغانی تعریفی برای آن وجود نه دارد .
در قاموس افغانی در فرهنگ و باور های دینی مردم ما ٬زندگی ارزش والای دارد٬احترام به زن و عاطفه نسبت به کودک وحرمت گذاشتن به بزرگسالان٬ یک ارزش در فرهنگ ودین  ما افغانان است٬ مگر درسال ها وروز ها و ماه های اخیر شاهد رویداد هایی هستیم که نشان می دهد ارزش ها در کشور ما آسیب پذیر است وجامعه ما با یک انحطاط فرهنگی واجتماعی مواجه است.
چهاردهه جنگ ٬ افغانستان را در اوج وحشت، بربریت، تند خویی، برخورد غیر انسانی،افراط گرایی و کشتار سقوط داده است،فرهنگ انسانی  و افغانی ما٬دوستی و همسویی ما محبت و صمیمیت ما جایش را به دشمنی، قتل و کشتار بی رحمانه داده است  و ما را با انواع افراط گرایی مواجه کرده است  و ما در همه امور افراط گرا شده ایم ٬ جامعه و مردم خود را می آزاریم و رنج می دهیم .
اگرتنها به وقایعی که در ۴۸ ساعت گذشته در کشور به وقوع پیوسته است نگاه کنیم در می یابیم که چقدر ارزش ها در جامعه ما پشت پا زده می شود و چقدر جامعه ما درانحطاط و سقوط ارزش ها فرو رفته است.
روز گذشته یک زن بیست و شش ساله در کابل با سه کودک خود که ده ٬هشت و چهارسال عمر داشتند٬ با شکل بسیارفجیح در کابل سلاخی شدند٬علل  این جنایت که با قساوت تمام اجرا شده است معلوم نیست.
در همین شب ٬دور تر از کابل درگرزیوان فاریاب٬ پدری دخترش را به جرم رابطه با یک پسر سلاخی کرد ٬دخترش را چنان فجیح کشت٬ که اعضای بدن او را قطعه ٬قطعه کرد٬دست هایش را در یک جا و پا هایش را در جای دیگر آویزان کرد  و کوشید تا به اصطلاح آبروی رفته را دوباره به دست آورد.
در همین فاریاب٬ در ولسوالی اندخوی در قریه خانقاه ٬طالبان اعضای یک خانواده را به اتهام کاذب و خود ساخته به رگبار بستند حتا به دو نوزاد که چهل روز عمر داشتند رحم نکردند .
درهرات دختر جوانی بعد از آن که پدر کوشید او را به میل خود شوهر دهد٬ پدر را با تفنگ چره یی به قتل رساند و از خانه فرار کرد.
در کهسان هرات٬طالبان سه فرد ملکی را در یک محکمه خود ساخته به جرم خود بنا کرده٬آنان راجاسوسان دولت خواندند و تیر باران کردند٬نظیر آن جنایات دیگر.
مگر می شود که قتل دسته جمعی یک خانواده را که با ضرب تیشه و چکش و کوبیدن میخ همراه بوده است٬یک عمل قهرمانانه خواند؟
می شود که سلاخی کردن فرزند را و قطع کردن اعضای بدن اورا مردانگی خواند و کار پدرانه خواند ؟
می شود که فشارهای خانوادگی را با قتل پدر جواب داد؟
آیا می توان زور خود را در قالب طالب وقومندان به رخ مردم کشید٬ و به بهانه های مختلف از مردم انتقام گرفت و آنان را محاکمه صحرایی کرد؟
یک آگاه امورسیاسی و نظامی به این باور است( قتل های ناموسی هم نتیجه قضاوت های خودی، حکم دادن بدون محکمه و خودسری های ماست و نشان دهنده این واقعیت است که فرهنگ انسانی ما جایش را به ننگ پوچ و انتحار افراطی خالی کرده است، سلاخی و قتل کودکان بی گناه و معصوم و حمله به خانه مردم بی دفاع به نام دین خود نشان دهنده اوج قساوت،بی رحمی و سنگ دلی ماست.)
این وقایع و گفته نشان دهنده آن است که ما در حال سقوط ارزش ها قرار داریم و این گفته ها با وضعیت و روز گار ما مطابقت دارد که  می گویند(ما بیشتر از هر چیزی به فرهنگ سازی انسانی و آموزش های انسان دوستی نیازمند هستیم، تا زمانی که مشکل در ساحه اخلاق٬اجتماع و فرهنگ حل نشود و تازمانی که ما سواد دینی و دنیوی کسب نکنیم و درک از جامعه وارشادت دینی نداشته باشیم این سقوط و انحطاط ادامه دارد و راه برگشت وجود ندارد، آینده تار و تاریک در پیش است.‬) صائم

دوشنبه ، 30 جدی 1398 ، 13:14

فاصله میان ارگ و مردم کوتاه تر می شود

Written by manager

کابل /۳۰جدی/ باختر
محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان ازچندی به این طرف گفتمان ملی را با اقشارولایه های مختلف جامعه راه انداخته است و می خواهد با این عملکرد فاصله  میان ارگ ومردم را کوتاه کند و مردم را درحل معضل های موجود به مشارکت دعوت کند.
گزارشگر آژانس باختر می نگارد :متکی به خبرنامه ارگ ریاست جمهوری تاکنون رییس جمهوری پنجم نشست گفتمان ملی را با نمایندگان اقشار مختلف جامعه راه انداخته است . مردم دراین گفتمان ها ازمشکلات دربخش ترانسپورت گرفته تاکانکریت سرک ها وکوچه های فرعی ، آب آشامیدنی ، امنیت٬ صحت ٬موجودیت کثافات درجاده ها ، جلوگیری ازغصب زمین ، بلندبردن کیفیت معارف ، مشکل برق ، محیط زیست ، حقوق زنان ،ایجاد ساحه سبز ، برداشتن مواضع، جلوگیری از مواد مخدر ، برداشتن موانع ازسرک ها ٬کوچه ها ، جلوگیری ازجرایم و رسمی کردن مساجد رایاد کرده اند.
ممکن درکنار آنها ازوجود ولگردها درمناطق مسکونی و بلند منزل ها ، موجودیت افراد مبتلا به موادمخدر که مانند سمارق درگوشه و کنار شهربلند شده اند و نیز قانون گریزی وبی نظمی مسلط به نظم ترانسپورت شهری نیز گفته باشند از فقر مزمن و بیکاری شکوه کرده باشند و نیز ممکن از اعمار بلندمنزل ها ، آلودگی هوا کرده باشند یا گفته باشندکه فساد ریشه جامعه ونظام  را سست کرده است٬ تعصب مردم واحد را به گروه ها تقسیم کرده است . درچنین وضعیت آیا ممکن است برتمام این ناهنجاری غلبه شود ممکن است درصورتی که مردم با مسوولان همکار باشند ومسوولان همه خود را خدمتگار مردم بدانند بیشتر مردم به این فکر می کنندکه برای کسانی که می خواهند به مردم خدمت کنند فرصت داده نمی شود و یا کسانی که می خواهند به درد های مردم پایان دهند به زودی فرصت های کاری ازدست می دهند و یا برنامه های شان ناتمام باقی می ماند.
زمانی که رییس جمهوری می گوید که تشخیص شما نقشه راه من است . باید به این موضوع درنگ کرد ، رییس جمهوری با اتخاذ چنین کارشیوه می خواهد مردم را به مشارکت ملی فرا بخواند و به آنان تفهیم کندکه مشخصه نظام مردم سالار رسیدگی به مشکلات مردم است اگر چنین نمی شود مردم نسبت به نظام و مسوولان امور اصلاَ باورنمی کنند. اگر این بحث را خلاصه کنیم و مختصر از آن نتیجه بگیریم چنین می شود که این مسوولان امور اندکه می توانند فاصله میان مردم و نظام را کوتاه کنند و با عملکرد صادقانه اعتماد از دست رفته مردم را دوباره اعاده کنند ، درغیر آن سرانجام ریاست جمهوری متکی به خواست مردم اقداماتی را عملی خواهدکرد تا برهمه این هنجاری پایان داده شود.
ختم/ نالان ...ک...م

دوشنبه ، 30 جدی 1398 ، 12:30

طالبان بازهم جنایت کردند

Written by manager

کابل/ 30 جدی / باختر
اخباری تاسف بارو رنج دهنده  مبنی  بر قتل دسته جمعی اعضای  یک خانواده  درولسوالی اندخوی فاریاب وجود دارد .
دوشب قبل طالبان تفنگ دار وارد  یک منزل در روستای خانقاه ولسوالی  اند خوی شدند و اعضای یک خانواده را به  رگبار بستند.
این جنایت از سوی  یک  قومندان گروه طالبان به نام  بیدار انجام شده است . قومندانی که درقساوت وبیرحمی شهره  است  دراین  رویداد اسفبار سه دختر٬ دو پسر ویک نوزاد جان دادند  یک زن با یک  نوزاد زخم برداشتند. نوزاد یکه دراین  رویداد زخم برداشت اگرصحت یاب هم شود  دیگر معلول ومعیوب خواهد بود  زیرا طالبان با شلیک گلوله  باعث قطع دوپای این  معصوم شده اند .
طالبان ادعا دارند  که این خانواده  ملوث به فساد اخلاقی  بودند و باید کشته  می شدند  درحالی که  اصل ماجرا این است  که یکی ازاعضای این خانواده گذشته کار با طالبان را داشت زمانی  که دیگر پی برد که  طالبان درچه راه  روان اند  ،چه  می کنند وباعث ارتکاب چه جنایاتی  می شوند و چه فجایع به بار می آورند ، او دیگر از بودن درصف طالبان را دشمنی  با مردم خواند  و رو  آوردن به زندگی انسانی  برای او  جبران ناپذیر تما م شد  . طالبان خانواده اورا به رگبار بستند و زشت تر ازآن اتهام فساد را بر خانواده او وارد کردند که با نابودی خانواده ، شخصیت او را  نیز ذلیل کنند .
مشکل دراین است  که طالبان دین ومقدسات مسلمانان را  ابزار قرار  می دهند  و در پوشش  شعار های دینی و یا به اصطلاح خود  درپوشش جاری کردن شریعت  ،جنایت می کنند.
درحالی  که شریعت اسلامی  هر عمل خلاف   جدی  را تعریف کرده است  و حدود جاری کردن شریعت را مشخص ساخته است . اگر این  خانواده  به گفته  طالبان  کدام جرم  هم می داشت دراین جا شهادت شاهدان عینی که گواه مستقیم واقعه  بوده باشند لازمی است درحالی که طالبان  چنین  نکردند ،بل آنچه  دل شان  خواست کردند.
آنچه راطالبان دراندخوی انجام دادند یک جنایت  تازه  نیست  درگذشته نیز این جنایتکاران درنام وپوشش  شریعت خلاف ورزی  های  زیادی  کردند .
آنان چندی قبل دربدخشان زن وشوهری را دربرابر شش فرزند شا ن به گلوله  بستند وشش  یتیم دیگررا  برمیلیون ها یتم درافغانستان اضافه  کردند.
گناه این زوج همین بود  که خانم خانه دردستگاه پولیس  وظیفه  تلاشی  و وارسی  از زنان را انجام می داد .
این گروه با رها  ازمسیرشاهراه ها به دلایل  گوناگون ، مسافران را پیاده  کرده اند  و بر گلوله  بسته اند  شکریه (تبسم) هشت ساله را  با مادر و پدرش درمسیر شاهراه کابل – زابل گردن بریدند ، در درقد  تخار ده کودک دانش آموز را به دلیل  رفتن  به مکتب  به خاک و خون کشاندند  ، درپکتیا خانمی  را  با کودکش  به این  جرم  که پدرش دراردوی  ملی  سرباز بود  تیرباران کردندو دهها جنایت  دیگر.
این نشان می دهد  که طالبان .... عقب گرا اند  ، آنان  از شریعت تعریف ندارند . با فقر دینی و دنیوی  مواجه  اند  در حالی که هم درقانون الهی و هم  درقوانین مدنی  چگونگی رسیدگی  به یک جرم واضح است  و نیاز نیست که شریعت را ..... وبربریت  را تمثیل  کرد. تحلیل سیاسی .

کابل/ 29 جدی/ باختر
آگاهان سیاسی افغان مطرح می کنند که باید  دید امریکا  نسبت به افغانستان متکی به  واقعیت های جامعه افغانی و پیشرفت های منطقه یی باشد  نه سفارش دیگران.
گزارشگرآژانس باختر می نگارد: درحالی که  روند مذاکرات میان نمایندگان امریکا و طالبان وارد مرحله حساس شده است ، پاکستان که عقبه طالبان گفته  می شود  نیز  به تلاش هایش  افزوده است  و دستگاه دیپلماسی آن  کشور فعالتر از هر وقت دیگر است.
در حال حاضر وزیرخارجه پاکستان درامریکا  است٬ محور گفت و گو های این دیپلمات ارشد  پاکستانی  با مقام  های امریکایی قضیه افغانستان است .
قریشی درجریان دو یا سه روز اخیر گفته هایی  داشته است که درآن تلاش  شده است که موقف وموضع پاکستان در تحولات اخیر محکم تر و پر منفعت  ترباشد .
باری او گفت  که گویا پاکستان مسوولیت  های  خود درقبال افغانستان را ادا کرده است  باری از مجبوریت های پاکستان یاد کرد ویا هم  حرف  های کاذب در رابطه به طالبان داشته است وازتعهد این گروه برای کاهش  خشونت ها استقبال  کرده است .
ازدید مردم افغانستان وفعالان سیاسی  دراین کشور تلاش های قریشی  وحضور او درواشنگتن آنهم در زمانی که روند گفت وگو ها میان نمایندگان  امریکا و طالبان دردوحه گرمتر شده است  نمی تواند تصادفی  باشد .
بدون شک قریشی برای دریافت یک موقعیت  بهتر برای طالبان در واشنگتن  رایزنی  می کند  و می کوشد که طالبان را اثر گذار از گذشته  معرفی  کند  وبرای این گروه امتیاز طلبی  کند  و بالاتر  ازآن   نقش پاکستان را درکشاندن طالبان به میز مذاکره و هدایت آنان را تا رسیدن به یک توافق با امریکا  به رخ دولتمردان امریکا  بکشد.
او به همتای امریکایی خود گفته است که گویا همکاری وهمگرایی  میان  پاکستان وامریکا  درتامین صلح  درافغانستان حیاتی است  ونزدیکی دوکشور درروند صلح افغانستان ، فرصت بی  نظیر برای تامین صلح  دراین کشور  ایجاد کرده است .
از دید آگاهان سیاسی  افغان ، گفته  های قریشی  این پیام رامی رساند که  مسیرصلح  افغانستان از دهلیز پاکستان عبور می کند  واین  پاکستان است که می تواند طالبان را رام  کند واگر بخواهد٬  این گروه سرکش باقی  خواهد ماند .
آنچه مطرح است این است که پاکستان دروجود طالبان مصروف امتیاز گیری ها درافغانستان ومنطقه  است و می خواهد ازمسیراین گروه ٬به اهداف منطقه یی  خود که خیلی ها بلند پروازنه است  برسد .
پاکستان درصددتعریف نقش پر ماجرا منطقه یی خود در افغانستان است  وبه صراحت به امریکاییان می گوید که گویا نقش پاکستان درمعاملات افغانستان حیاتی است .
از دید آگاهان سیاسی  افغان ، مشکل دراین است  که امریکا بار دیگر ازسوی  پاکستان اغوا شده است  وهمانند سال های گذشته باردیگر قضایای افغانستان را از عینک پاکستانیان دنبال می کند  که نتیجه آن بازهم تقرب امریکا به گذشته  و سر گردانی  درمیدان  جنگ افغانستان خواهد  بود و دراین حالت است که پاکستان به اهداف خود خواهد رسید .
مردم افغانستان باردیگر به امریکا که بار اصلی هزینه جنگ جاری درافغانستان را به دوش  می کشد  مشوره می دهند که برنامه وعمل شان را مطابق به واقعیت های افغانستان عیار کنند.
واقعیت  ها درافغانستان این است  که طالبان ابزاری دردست  پاکستان است و پاکستان هم  به نوبه خود می کوشد تا در وجود طالبان به اهداف خود برسد  که برهم زدن نظم و ثبات درمنطقه بخشی  از این اهداف است .
از طرف دیگر همان گونه که امریکا و متحدان غربی آن به دلیل  تهدید های  امنیتی  ومنافع حیاتی  شان به افغانستان لشکر کشیدند ، کشورهای دیگر نیز اند که  درافغانستان منافع دارند  که دروجود طالبان این گونه  منافع نادیده گرفته  خواهد شد .
پس لازم است  که امریکا  باریکی ها و حساسیت های  مساله  افغانستان را مدنظر داشته  باشد ومبتنی برواقعیت ها عمل  کند. تحلیل سیاسی .

کابل/ ۲۷جدی/ باختر
در حالی که سازمان حمایت از کودکان خواهان توقف هر نوع خشونت ٬سو رفتار و جلوگیری از قتل کودکان در منازعه های جنگی در افغانستان شده است٬ کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم از وضعیت کودکان در کشور ابراز نگرانی کرده  است.
گزارشگرآژانس باخترمی نگارد: صبح  روز سه شنبه  در دو انفجار پی هم در شهر مزارشریف، دو کودک کشته شدند.
قتل این دو برادر که ۱۴ و ۱۲ سال عمر داشتند واکنش های را در داخل وبیرون از کشور در پی داشت.
این رویداد٬ بار دیگر نشان داد که کودکان٬همچنان قشر آسیب پذیر در منازعه های جنگی و وفعالیت های تروریستی در این کشور اند.
حدود دو ماه قبل نیز٬ سه کودک در پی انفجاری که از سوی طالبان ادعای مسوولیت شد در ساحه ناحیه  پانزدهم شهر کابل کشته شدند و یک ماه قبل از آن ده دانش آموز در راه رفتن به مکتب در درقد تخار جان باختند.
مانند این گونه وقایع٬ رویداد های زیادی در افغانستان اتفاق افتاده است  که قربانی آن کودکان بوده اند.
به تعقیب حادثه اخیر در شهر مزارشریف٬ سازمان حمایت از کودکان ، خواهان توقف کشتار و لت‌وکوب کودکان در افغانستان شده است.
سازمان حمایت از کودکان در یک خبرنامه گفته است: «بار دیگر، کودکان بی‌گناه بهای چندین دهه جنگ در افغانستان را می پردازندو یک بمب کنار جاده یی در ولایت بلخ ٬باعث کشته شدن حداقل دو کودک شد. این نهاد حامی کودکان با ها تاکید کرده است که کشتار و لت‌وکوب کودکان باید فورا متوقف شود و عاملان آن باید پاسخ‌گو باشند.»
سازمان  حمایت از کودکان تاکید دارد که آینده صلح آمیز و بارور برای افغانستان٬ متکی به حمایت و آموزش فرزندان این کشور است و زمان آن رسیده است که جنگ علیه کودکان متوقف شود.
این در حالی یست که کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم از وضعیت کودکان در کشور ابراز نگرانی کرده  است و می گوید که حمایت از اطفال وظیفه اساسی حکومت است و باید در قسمت حمایت از اطفال توجه جدی شود.
عبدالله عابد، یک تن از مسوولان کمیسیون حقوق بشر به خبرنگار آژانس باختر گفت که به اساس ماده 54 قانون اساسی خانواده رکن اساسی یک کشور است و باید خانواده و اطفال مورد حمایت جدی حکومت قرار داشته است و برای حمایت از آنان تدابیر لازم اتخاد شود.
مسوول کمیسیون حقوق بشر می گوید که این کمیسیون به حمایت از اطفال اقدامات لازم و جدید را انجام داده است که از جمله برنامه عمل مبارزه علیه قاچاق اطفال، تحقیق ملی در رابطه به واقعات جنسی و عوامل و پیامد های بچه بازی در کشور همچنان طرح تعیین مجازات به عاملان آنان که خوشبختانه شامل کود جزا شده است.
عبدالله عابد گفت که آنان برای اولین بار توانستند مسوده های را که در مورد ٬کودکان  وجود داشت اطفال را که در قانون بود منسجم کنند و توانستند کار های شاقه که به طور پراگنده  وجود داشت  وارد قانون کنند.
او افزود:حقوق کودکان و خانواده ها در افغانستان تعریف شده است ٬ از نگاه قانون مشکلی وجود  ندارد اما در تطبیق قانون مشکلات زیادی است  به همین دلیل است که اطفال بیشتر آسیب پذیر هستند.
عابد تصریح کرد که در حال حاضر یک میلیون و نه صد هزار اطفال در کشوربه کار های شاقه و سوالگری وا دار شده اند و در ساحه ده سبزو جا ها ی دیگر به طور برده در داش های خشت کار می کنند.
او از حکومت خواست که جلوه این بی قانونی ها را بگیرند و منفعت اولیای اطفال را در نظر بگیرند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) ۱۹قوس هشدار داده بود که کودکان در افغانستان از حملات بر مکاتب و شفاخانه‌ها و انفجار مواد انفجاری منفجر نشده جنگ متاثر اند و در معرض استخدام و استفاده طرف‌های درگیر در جنگ و خشونت جنسی قرار می ‌گیرند.
فعالان مدنی می گویند که از گفته های سازمان حمایت از کودکان٬ کمیسیون حقوق بشر افغانستان و یا واکنش یوناما در قبال کشتار کودکان در کشور استقبال می کنند مگر این گفته ها و واکنش ها نمی تواند دردی کودکان و مردم افغانستان را درمان کند٬ صدور اعلامیه٬ واکنش و محکوم کردن کار روزمره آنان است در حالی کاهش و مهار خشونت در افغانستان نیاز به تحرک و عمل قاطع دارد. صائم/فرشته

کابل  ۲۵  جدی باختر
محمداشرف غنی، رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان درتازه ترین اظهارات خود گفته است ، فهرست افرادی که در غصب زمین دست دارند تهیه  خواهد شد و زمین‌های غصب‌شده را به صاحبان آن برمی‎گرداند.
گزارشگرآژانس باختر می نگارد:محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز در دیدار با شماری از نمایندگان ناحیه پنجم شهر کابل تعهد دولت افغانستان را در امر مبارزه با غاصبین زمین در کشور تازه کرد و گفت که فهرست زمین‌های غصب‌شده به زودی ترتیب خواهد شد٬هویت غاصبان افشا و ممنوع‌الخروج خواهند شد.و زمین‌های غصب‌شده‌ مردم را دوباره به آنانا تسلیم می‌کند.
چند ساعتی از این گفته های رییس جمهور سپری نشده بود که رسانه ها از قول لوی سارنوالی گزارش دادند که  جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی ممنوع‌الخروج شد.
لوی سارنوالی در نامه‌یی گفته است که جواد پیکار به اتهام فساد از سوی رییس جمهوری ممنوع‌الخروج شده است.
جواد پیکار متهم است که در ترکیه جایدادهایی را خریداری کرده است  و شماری از افراد را خلاف حکم ریاست جمهوری در مربوطات وزارت شهرسازی و اراضی به حیث سرپرست گماشته است.
اتهام غصب زمین نیز بر او مطرذح شده  است.
این در حالی است که چندی قبل، جواد پیکار، خود گفته بود ، افرادی که زمین‌های عامه و دولتی را غصب کرده‌ اند، تفکیک و شناسایی شده‌ اند.
پیش از این نیز بارها رییس جمهور غنی، گفته است که یک میلیون جریب زمین، در شهرها غصب شده است و ۱۳ هزار غاصب زمین نیز در پیوند به این قضایا شناسایی شده اند.
غصب زمین یک  معضل سخت و حساس اجتماعی درافغانستان است .
عامل بسا از منازعه ها در کشور غصب زمین است در کنار آن غصب زمین باعث آن شده است که دولت نتواند پروژه و برنامه عام المنفعه٬ بخصوص ساخت و ساز مکاتب و تاسیسات صحی و دیگر پروژه های مردمی را تطبیق کند.
باآن که غصب زمین دولت را در تحقق پروژه های عامه با مشکل مواجه کرده است ٬مگر این کار برای افراد و اشخاص معین و مشخص یک منبع خوب درآمد بوده است.
طی چند سال گذشته، میلیاردها دالر از بابت غصب زمین به جیب مافیای زمین سرازیر شده است.
به اساس ارقام نهاد های رسمی تاکنون  یک میلیون دو صد ونود وهفت هزار(           ۱۲۹۷۰۰۰)جریب زمین دولتی در ۳۴ ولایت کشور غصب شده است.
منابع دیگر ادعا دارند که حدود ۴٫۵میلیون جریب زمین در کشور غصب شده است.  گفته شده است که بیشترین زمین‌های دولتی در  کابل، هرات، بلخ، قندهار، ننگرهار، کندز، کاپیسا، بغلان، تخار، نیمروز، خوست، لوگر و غزنی غصب است.
غاصبین زمین در کشور افراد شهروندان عادی نیستند.
خانۀ آزادی افغانستان نهاد غیر حکومتی که بر چگونگی غصب زمین در کشور تحقیق دارد می گوید شماری از سران اقوام، زورمندان محلی، شماری از فرماندهان جهادی، سران برخی از احزاب سیاسی، بزرگان قریه‌ها، متنفذان، شماری از کارکنان شاروالی ها شماری از افسران  بلند پایه اردو و پولیس، شماری  از اعضای شورای ملی و ، شوراهای ولایتی، شماری از مسوولان محلی در ولایت ها ... بیشترین زمین‌های دولتی را طی چند سال گذشته، غصب کرده‌اند.
معلوم شود که در فهرست ریاست جمهوری چه کسانی اند و نهاد های عدلی و دستگاه قضایی که خود متهم به مصلحت گرایی اند با این فهرست چگونه برخورد خواهند کرد.  صائم

کابل/  ۲۴  جدی / باختر
نمایندۀ ناتونسبت به روند صلح در افغانستان ابراز خوشبینی کرده است
گزارشگرآژانس باختر می نگارد؛ نمایندۀ ملکی ناتودر افغانستان می گوید:پیشرفت های زیادی در سال گذشته در روند صلح این کشور وجود داشته است که امیدواری ها را برای رسیدن به یک صلح جامع در ۲۰۲۰ بیشتر کرده است.
نیکولاس کی، نمایندۀ ملکی ناتو برای افغانستان در تویترش نوشته است (من پاکستان و تمام کشورهای منطقه را برای دوام حمایت شان از روند صلح تشویق می کنم. چیزی که در ۲۰۲۰ تغییر کرده است این است که  یک اجماع قوی منطقه یی از بهر حمایت صلح تشکیل شده است.)
نمایندۀ ملکی ناتو نقش پاکستان و دیگر کشورهای منطقه را در حمایت از صلح افغانستان بنیادی می داند و از این کشورها می خواهد که بر پشتیبانی شان از روند صلح افغانستان ادامه دهند.
به باور وی سال گذشته میلادی سال پیشرفت در روند گفت وگوهای صلح بود و امیدوار است که این گفتگو ها به یک صلح پایدار در کشور بینجامد.
به باور آگاهان سیاسی نماینده ملکی ناتو در اظهارات اخیر خود تنها از نقش پاکستان در حل معضل افغانستان یاد کرده است در حالی که قایل شدن امریکا و کشورهای غربی به دادن نقش و امتیاز بیشتر برای پاکستان٬ برای کشور های دیگر که می گویند در افغانستان منافع مشروع دارند حساسیت برانگیز است.
در این میان٬ هند  و ایران و حتا کشورهای آسیای میانه ٬در صدد آن اند تا از نقش اثر پاکستان در روند صلح افغانستان  بکاهند.
این کشورها به این باور اند که پاکستان خود در خلق و ترویج افراط گرایی در منطقه نقش داشته است٬طالبان را ایجاد کرده است و ازاین گروه برای مقاصد راهبردی خود درمنطقه استفاده می کند .
این آگاهان همچنان گفته اند که امریکا ٬چین و روسیه هم به نوبه خود تلاش دارند تا هرکدام از نقش رقبای خود در قضیه افغانستان کم کنند.
شکل گیری یک اجماع بین المللی در خصوص افغانستان هنوز مشکلات خود را دارد.
از طرف دیگر تحولات اخیر در روابط ایران وامریکا این نگرانی را به وجود آورده است که روند صلح افغانستان تضعیف شود.
این نگرانی در گفته های اخیر نماینده ویژه رییس جمهوری روسیه برای افغانستان هویدا است
او گفته است :تشدید درگیری میان امریکا و ایران ممکن است بر اوضاع افغانستان به خصوص روند صلح تاثیر بگذارد
نمایندۀ خاص رییس جمهوری روسیه در امور افغانستان می گوید ایران ممکن است با امریکا در منطقه و به خصوص در افغانستان همکاری نکند.
ضمیر کابلوف می گوید که پس از تنش میان امریکا و ایران در شرق میانه، ترور جنرال قاسم سلیمانی، حملات راکتی ایران به مراکز نظامی امریکا در عراق به عنوان اقدام انتقام جویانه، ایران ممکن از همکاری با امریکا نه تنها در منطقه، بل در افغانستان به خصوص در روندصلح این کشورامتناع ورزد.
کابلوف گفته است  تشدید بحران میان امریکا و ایران ٬ممکن است بر اوضاع افغانستان به خصوص روند صلح تاثیر بگذارد، به این معنا که این کشور از همکاری نه تنها در منطقه، بلکه در افغانستان نیز خود داری کند .
اما دولت ایران گفته است که از روند صلح در افغانستان که در برگیرنده منافع تمامی مردم افغانستان است٬ حمایت می کند.
منابع ایرانی بار ها گفته اند که دولت آن کشوراز روند صلح در افغانستان حمایت می کند٬ مگر مخالف سپردن  قدرت در این کشور برای طالبان است. تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL