07 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

هژده پنجاهجوی دیگر افغان از آلمان اخراج شدند

هژده پنجاهجوی دیگر افغان از آلمان اخراج شدند

کابل باختر/ 6/ حوت گروهی دیگری از پناهجویان افغان از آلمان...

چهارده تن داعشی کشته شدند

چهارده تن داعشی کشته شدند

کابل باختر 6 حوت درتداوم عملیات مشترک محاربوی وتصفیوی تحت نام...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

کابل باختر/ 6/ حوت
گروهی دیگری از پناهجویان افغان از آلمان اخراج شدند.
به گزارش آژانس باختر ، صبحگاهان دیروز دسته دیگر از پناهجویان افغان که از آلمان اخراج اند، به کابل انتقال یافتند.
اخراج شدگان شامل هژده جوان اند که از شش ایالت آلمان اخراج شده اند.
قرار بود در دور سوم پنجاه پناهجو اخراج شود، مگر هژده نفر اخراج شدند، قبلاً آلمان 59 افغان دیگر را در دو نوبت به افغانستان بازگردانده است .
با آنکه قبل از انتقال دسته سوم پناهجویان به افغانستان حدود 250 تن از حمایت کنندگان حقوق پناهجویان دست به تظاهرات زده و خواستار توقف اخراج پناهجویان به افغانستان شده و این کشور را یک کشور نا امن و جنگ گفتند، مقامات آلمان گفته اند که از برنامه انتقال پناهجویان بیشتر به کشور شان عقب نشینی نخواهند کرد.

شهرچاریکار6 حوت باختر
تعداد یک صدو پنجاه وسه تن جوانان پروان پس ازسپری نمودن برنامه ششماهه آموزشی  و حرفوی سند فراغت بدست آوردند
ریاست کارامور اجتماعی ، شهدا و معلولین پروان پروژه شش ماهه را از طریق برنامه ملی انکشاف مهارت های وزارت کار و امور اجتماعی کشور برای جوانان این راه اندازی نمود که امروز این پروژه اختتام یافت و 153 تن را منحیث افراد فنی و مسلکی به جامعه تقدیم کرد.
وکیل احمد سهیل رییس کار امور اجتماعی پروان به آژانس باخترگفت : این جوانان که 35 تن آنان زنان و دختران می باشد در رشته های خیاطی ، تخنیک موتر ، ترمیم موبایل ، کمپیوتر وبرق توسط آموزگاران ورزیده آموزش دیده اند.
رییس کار اموراجتماعی پروان افزود : برای هر یک از این جوانان ابزار کار نیز توزیع می گردد.
محمد عاصم عاصم والی پروان فراغت جوانان را تبریک گفته افزود : دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکلفیت خود میداند تا زمینه آموزش های فنی و حرفوی را برای جوانان کشور فراهم کند که جوانان ما منحیث افراد مسلکی در انکشاف و ترقی جامعه ما کار نمایند.
والی پروان با اشاره به وضعیت 4 دهه گذشته گفت که ما نیروی بشری کافی داریم اما هنوزهم فاقد افراد مسلکی و تخصصی می باشیم که بسیاری از جوانان ما در کشور های خارجی به عنوان کارگر مصروف کار اند.
عبدالواحد هاشمی رییس اطلاعات وفرهنگ پروان صبحت نموده گفت: راه اندازی این گونه برنامه های آموزشی و فنی دررشد و مهارت سازی جوانان با ارزش و با اهمیت است با آنکه نیرو های امنیتی مان با جان فشانی و فداری کاری شان زمینه زندگی آرام را فراهم میکنند تا مردم در فضای امن و آسایش برنامه های زندگی شانرا پیش برند که راه اندازی چنین برنامه ها تلاش های دولت می باشد
رییس اطلاعات وفرهنگ افزود : متاسفانه شماری دیگری از جوانان ما از طریق صفحات اجتماعی  غیر شعوری نظام را توهین و تحقیر میکنند که این جوانان نباید تحت تاثیر فرهنگ بیگانه گان قرار گیرند.
رییس اطلاعات وفرهنگ بیکاری ، امنیت ، مواد مخدر  و خشونت را چالش های عمده دانسته خاطر نشان کرد که چنین برنامه های آموزشی وحرفوی در رفع این چالش ها تاثیر گذار است.

کابل باختر5 حوت
مردم شماری از ولسوالی های ولایت زابل اخیرأ ازسهولت های پروژه های عام المنفعه برنامه همبستگی ملی مستفید گردیدند.
به اساس معلومات ریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت احیا و انکشاف دهات به آژانس باختر: کار98 پروژه عام المنفعه برنامه همبستگی ملی  به مصرف 44 میلیون افغانی درولسوالی های شینکی، ترنک ، جلدک ، شاه جوی و شهر قلات مرکز آن ولایت تکمیل گردیده و به استفاده مردم سپرده شده است .
پروژه های یاد شده شامل ترمیم کانال آبیاری، پاک کاری کاریز، اعماردیوارهای محافظوی وجغل اندازی سرک ها میباشد.
در جریان کار این پروژها برای 3582  کارگرفنی و غیر فنی زمینه کار کوتاه مدت فراهم گردیده بود .
پروژۀ حفظ ومراقبت و کاریابی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ازآغاز کار تا کنون درولایت زابل در260 قریه کار 155 پروژه عام المنفعه را به پایه اکمال رسانیده و به استفاده مردم سپرده است .

کابل باختر5 حوت
اضافه از ده هزارخانواده درولایت بادغیس دیروز از سهولت های پروژه های عام المنفعه برنامه همبستگی ملی مستفید شدند.
به اساس معلومات ریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت احیا و انکشاف دهات به آژانس باختر: کار 53 پروژه عام المنفعه برنامه همبستگی ملی به مصرف 25 میلیون 717 هزار افغانی در ولسوالی های قادس ، قلعه نو، مقر و آب کمری ولایت باد غیس تکمیل و به استفاده مردم سپرده شد.
این پروژه ها شامل ترمیم وتوسعه سرک های دهاتی ، کانکرت و جغل اندازی  کوچه های فرعی، پاک کاری کاریزها ،اعمار پل پیاده رو، ترمیم شبکه های آب آشامیدنی صحی، اعمار دیوار های محافظوی ، دیوار های گبیونی ، دیوارهای استنادی ،پاک کاری جوی ها، ترمیم پلچک ، پاک کاری کانال ها و ذخیره های آب می باشد .
درجریان کاراین  پروژه ها برای 3272  کارگرماهر وغیر ماهر زمینه کار کوتاه مدت مساعد گردیده بود .
پروژۀ حفظ ومراقبت وزارت احیا وانکشاف دهات در ولایت بادغیس تا به حال توانسته کار161 پروژه عام المنفعه را  درشماری از ولسوالی های آن ولایت دربخش  های مختلف تکمیل و به استفاده مردم بسپارد. 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL