05 حوت 1396

RSS Facebook

اعلانات

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اخبار جهان

نیو یارک – ورلد نیوز – 4 حوت – باختر
شورای امنیت سازمان ملل متحد  در جلسه فوق العاده دیروز خود نتوانست در باره مسوده قطعنامه آتش بس 30 روزه در سوریه به نتیجه برسد.
مسوده  قطعنا مه از طرف کویت ، سویدن و فرانسه ارایه شده بود که در آن خواستار یک آتش بس 30روزه در سراسر سوریه شده بودند اما این پیش نویس با اعتراض بر خی کشورها  به دلیل بی توجهی به ضما نت های اجرایی آن نتوانست به رای گیری برسد.
درین جلسه علاوه بر 15 عضو شورای امنیت ملل متحد  نماینده حکومت سوریه نیز شرکت داشت.
اعضای شورای امنیت ملل متحد در جلسه دیروز خود به منظور جلو گیری از ویتوی روسیه  بحث های خود را به تعویق انداخت و احتما ل دارد امروز جمععه روی مسوده جدید  که از سوی نما ینده روسیه  ارایه گردیده ، رای گیری شود.ختم/ آشنا

پیشاور- ایرنا- 4 حوت – باختر
بر اثر انفجار یک بمب در حوالی  " دیر کا لونی "  شهر پیشا ور  امروز صبح سه تن زخمی شدند.
به گزارش شبکه های خبری پاکستان درین حا دثه ترو ریستی یک عراده موتر دولتی هدف قرار گرفته که بر اثر آن راننده موتر با دو تن دیگر جراحت برداشته وبه شفا خانه انتقا ل یافتند.
تحقیقات اولیه پو لیس نشان میدهند که تجهیزات انفجاری در یک عراده موترسایکل در نزدیکی موتر کار گذاشته شده بود.
به نوشته سا یت انتر نیتی آژانس  خبری دولتی ایران ایا لت های بلوچستان ، خیبر – پشتونخوا و مناطق قبا یلی ایا لت خیبر پشتونخوا در ما ه های گذشته
شاهد حملات و انفجار تروریستی زیادی بوده است.ختم/آشنا

واشنگتن- سا یت انترنیتی صدای امریکا – 4 حوت- باختر
دیوان عا لی ایالات متحده امریکا با اکثر یت مطلق آرا از اقدام موزیم های ایا لت شیکاگوی انکشور مبنی بر عدم واگذاری  اثار تاریخی ایران به باز مانده گان حمله انتحاری سا ل 1997 میلادی بیت ا لمقدس حما یت کرد.
به نوشته روز نا مه شیکاگو تریبیون،  باز مانده گان قربانیان انفجار تروریستی سال 1997م بیت ا لمقدس  از ایران شکا یت کرده بودند که حکو مت ایران با آموزش دادن وحما یت از گروه حماس که عامل حمله انتحاری بود مسول شناخته شود و مبلغ 71 میلیون و 500 هزار دالر در ازای فروش آ ثار تاریخی ایران که  در موزیم تاریخ طبیعی پو هنتون شیکاگو و موسسه شرق شناسی آن پوهنتون به امانت گذاشته شده اند ، غرامت آنها را بپردازد.
بر اساس همین خبر در  متن رای دیوان عا لی امریکا آمده است که " قانون ، مصونیت  حا کمیت های خارجی " ازقربانیان این انفجار حما یت نمیکند و قوا نین فدرال در مجموع  ، از دارایی های مما لک خارجی در امریکا حما یت میکند و استثنا درین مورد هنگا می است که کشور خارجی  از گرو ه های تروریستی حمایت کند.
محکمه مرافعه نا حیه 7 ایالات متحده امریکا  قبلا حکم کرده بود که ایران ما لکیتی بر بخشی از مجموعه باستانی که در موزیم تاریخ طبیعی  و پوهنتون شیکاگو  نگهداری میشود ، ندارد و بقیه آن قطعا تاریخی  هم طبق قوا نین ایالات متحده امریکا از مصونیت برخوردار هستند.
شهبانو فرح ، همسر شاه سا بق ایران در نامه ایکه قبلا منتشر کرده  ، گفته بود که این اشیا تاریخی به ایران و جهان تعلق داردو متعلق به جمهوری اسلامی ایران نیست که فروخته شودوبه عنوان غرامت پرداخته شود.                                                      
طبق همین خبر ایران ما لک واقعی " مجموعه پرسپولیس "شامل هزاران قطعه  الواح گلی با قد متی بیش از 2هزار سا ل است اما بر اساس یک قرارداد دراز مدت با پوهنتون شیکاگو بمنظور انجام تحقیقات و ترجمه متون و مستند سازی، از سال 1937 میلادی در اختیار پوهنتون شیکاگو  است.ختم/ آَشنا

بیجینگ – ایرنا – 4حوت – باختر
آمار نشان میدهد که عواید گردشگری چین در دوره تعطیلات سال نو تقویم دهقانی آنکشور به 75 میلیارد دالر رسیده است.
تعطیلات امسا ل ا ز تاریخ 12 ماه دلو ( اول فبروری ) آغاز شد و اوج سفر ها در روز های 26 دلو تا 2 ماه جاری حوت بود که از آن به عنوان تعطیلات  هفته طلایی  عید بهار چین یاد میشود.
آژنس خبری سین هوای چین به نقل از اداره گردشگری آنکشور گزارش داد که میزان عواید یا در آمد گردشگری در مقا یسه با مدت مشابه سا ل 2017میلادی 12،6% بیشتر بوده است که  به گفته اداره گردشگری چین درین  مدت 386 میلیون سفر در چین انجام شده است که این رقم هم 12،1% بیش از سال قبل بوده ست.
آمار همچنین نشان میدهند که گردشگران چینی  از 200 شهر چین و 68 کشور دنیا در ایام تعطیلات دیدن کرده اند.ختم/ آشنا

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL