سیاست

اجندای شش فقره ای زنان افغان برای اشتراک کنند گان مذاکرات مسکو

کابل باختر/ 15/ دلو
تاریخ نشان داده است که زنان افغان همیشه درمسیر درست سیاسی درحرکت هستند. آنها همیشه یکی از طرفداران دموکراسی و انکشاف اجتماعی بوده اند . باوجود جنگها ومحدودیت ها ، زنان درقسمت انکشاف مهارت های خود و انکشاف کشور شان سهم فعال گرفته اند . آنهادرانتخابات سهم فعال داشتند ، رهبری وزارت خانه ها را به عهده گرفتند و درقسمت گسترش معارف ، مکاتب و صحت خدمات شایان فراهم کرده اند و درراه بهزیستی نسل های دیگر نقش مهم ایفا کردندو با فعالیت هایشان محدودیت های وارد شده برزنان را از از بین بردند و برای آوردن چنین تغییر اتی بار ها زندگی شانرا نیز به خطر مواجه اند.
چندین دهه چنگ و خونریزی در افغانستان منجمله درزمان زمامداری طالبان و درمبارزه علیه تروریزم میلیون ها افغان بیوه ، کودکان شان یتیم و مردها معلول و معیوب  شدند ما زنان افغان باورمندیم که جنگهای چهار دهه افغانستان هیچ برنده ای نداشته است و هیچ مردی نباید به  خاطر خشونت ها و ویرانی های به جا مانده مفتخر باشد . تنها در صورت به وجود آوردن یک آتش بس فوری که منجر به صلح دوامدار شود می تواند شما را مفتخر سازد.
از همه مهمتر آن است که زنان افغان همیشه صلح پرور بوده اند ، چه درخانه و چه در اجتماع یا در سطح کشور در زمان جنگ های داخلی درحالیکه زنان مورد تجاوز جنسی قرارگرفتند ، کشته و زخمی شدند و یا هم مجبور شدند تا خانه های شان را ترک کنند ولی به ندرت دیده شده است که به خاطر رسیدن به اهداف شان به خشونت توصل ورزیده باشند.
امروز سیاسیون مرد و موتلفان بین المللی شان درمورد مذاکرات صلح با طالبان صحبت می کنند ما ، زنان افغان بسیار نگران این روند هستیم . از طریق این اعلامیه ما از تمامی مردانی که در مذاکرات صلح شرکت می کنند تقاضا داریم تا :
1-نظام سیاسی را تغییر ندهید : نظام سیاسی و دموکراسی یی که بعداز سقوط طالبان به وجود آمده است ، زنان افغان را توانمند ساخته است ، ادارات عامه برای زنان زمینه استخدام ، تحصیلات ، مهارت های مسلکی ، پائین آوردن میزان مرگ و میر مادران و امنیت نسبی را فراهم کرده اند .
مذاکرات صلح نباید به قیمت نظام نو پای دموکراسی تمام شود و تجزیه ادارات دولتی مانند وزارت خانه ها میان جناح های مختلف ، برای زنان افغان قابل قبول نمی باشد  . دموکراسی نباید مورد معامله های احزاب سیاسی قرار گیرد.
2- با قانون و نظم عامه معامله نکنید : هرج و مرجی که بعداز میان رفتن پولیس و اردوی افغانستان بعداز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی وقت صورت گرفت ضربه جبران ناپذیری به افغانستان از جمله زنان کشور وارد کرد ملغی ساختن نیروهای امنیتی فقط می تواند مخالفان ثبات افغانستان را راضی سازد و یک اشتباه محض و جبران ناپذیر است  و نباید بگذاریم که همان طوری که توسط نواز شریف صدراعظم وقت پاکستان این عمل را یکی از دستاورد های تاریخی پاکستان خوانده ، دوباره تکرار شود . مردان افغانی که درمذاکرات صلح شرکت می کنند باید و به گونه آشکار بداننند که لغو نیروهای امنیتی کشور خط قرمز برای زنان افغان منحیث یک شهروند است که نباید از آن عبور کنند . نیروهای امنیتی افغانستان نباید سیاسی سازی شوند و باید منحیث یک ساختار ملی که درآن زنان و مردان از ملیت های مختلف افغانستان سهم دارند حفاظت شود. نیروهای امنیتی افغان از جمله پولیس و اردو متعهد به تامین امنیت کشور اند و مالیه پردازان کشور های تمویل کننده در ایجاد و انکشاف مهارت های شان نقش به سزایی داشته اند و قربانی این نیروها نباید نادیده گرفته شود.
3-زنان افغان باید در میز مذاکرات حضور فعال داشته باشند: در حالیکه اخیراً تعدادی از زنان در مذاکرات صلح شرکت خواهندکرد که ما از حضور شان حمایت می کنیم و آن را جزی از دستاورد های زنان افغان می دانیم ما خواهان حضور با معنی زنان در مذاکرات صلح هستیم اینجا یک جنبش قوی از زنان در سرتاسر افغانستان وجود دارد که نمایندگی از تمامی ولایات و ملیت ها می کنند این زنان باید درمذاکرات صلح سهیم باشند حضور زنان درمذاکرات صلح نباید به احزاب سیاسی محدود شود . زنان باید به صورت واقعی و با معنی در مذاکرات شرکت کنند.
4-صلح بدون تامین حقوق بشر رانباید قبول کنید : زنان افغان صلح را به قیمت از دست دادن آزادی های بنیادی شان نمی خواهند صلحی که تهدید به حقوق زنان و آزادی های بنیادی شان باشد هیچگاهی دوامدار نخواهد بود محدودیت ها حتا به طور مقطعی بالای حقوق زنان تحت نام صلح و امنیت اصلاً قابل قبول نیست . درصورت نهایی ساختن موافقتنامه صلح برای زنان حق زندگی ، حق دسترسی به صحت وتعلیم ، آزادی تحرک اجتماعی و حق اشتراک فعال در فعالیت های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی باید ضمانت شود.
5-درمورد حقوق زنان علنن صحبت کنید : مردانی که دراین مذاکرات شرکت می کنند باید این را واضح سازندکه حقوق زنان به هیچ عنوانی مورد معامله قرار نمی گیرد . افغانستان درحال حاضر یک کشور اسلامی است و زنان افغان با درنظر داشت فرهنگ و ادب اسلامی زندگی می کنند نیازی نیست که زندگی زنان دوباره مورد تحلیل و تفسیر قرارگیرد  هرگاه نیاز به تفسیر و تحلیل مجدد باشد باید آن را در مورد احترام به زندگی و کرامت انسان ها معطوف کرد نباید فقط زنان از حقوق زنان دیگر دفاع کنند ! ما درانکشاف این کشور همتای شماییم و شما از موقعیت به دست آمده می توانید به خاطر منافع زنان نیز فعالیت کنید.
6- افغانستان را یکبار دیگر به انزوا نکشانید : با وجود انکشافات شگرفی که در طول 18 سال اخیر صورت گرفته است افغانستان هنوز هم وابسته به کمک های بین المللی است . ما منحیث یک ملت باید به خاطر محو امراض چون پولیو ، پائین آوردن میزان مرگ و میر مادران و کودکان ، مدیریت وضعیت نفوس کشور به خاطر داشتن بالا ترین رقم افزایش نفوس در دنیا وآفات طبیعی مانند خشکسالی های حاضر دست به کار شویم افغانستان دراین مدت انکشافات قابل توجهی درزمینه های تجارت درسطح منطقه و جهان کرده است از هر معامله ای که باعث به وجود آمدن تحریم های اقتصادی در آینده شود وکشور ما را دوباره به سوی فقر سوق دهد جداً جلوگیری شود.
ما زنان افغان باور داریم که مردان شرکت کننده در مذاکرات صلح می توانند با ما یکجا کار کنند تا به یک صلح پایداری که نیاز مبرم جامعه است برسیم ما انتظار داریم تا در روند مذاکرات صلح سهم فعال خود را ایفا کنیم .
ختم/ ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا