امنیت

اشتراک کننده گان کنفرانس کندز ، مراجعه به علمای دین ، یگانه راه رسیدن به صلح در افغانستان است

  کنفرانسی برای بررسی راه های رسیدن به صلح در افغانستان امروزدرکندزبرگزارشد.
درین کنفرانس که ازسوی کانون علمی وتحقیقات اسلامی افغانستان ، راه اندازی شده بود ، اشتراک کننده گان ، ضمن بررسی وضعیت کنونی و نیاز افغانستان به صلح ، دررابطه به شیوه های موثربرای رسیدن به صلح و ثبات دایمی درین کشور به بحث پرداختند.
به گزارش آژانس باختر، معاون اکادمی علوم تاجکستان درین کنفرانس گفت  که بادرنظرداشت اعتقاد راسخ مردم به علمای دین، بهترین راه رسیدن به آرامش وثبات درافغانستان ، تبلیغ علما است. اوافزود که علمای دین درافغانستان باید  ازطریق مساجد ، مردم را به  زیست باهمی ، وحدت وهمکاری بادولت برای  تامین ثبات ، تشویق کنند.
برگزارکننده گان این کنفرانس نیزدرسخنانی ازعلما خواستند تا ازطریق تبلیغ ، در راستای آمدن صلح به کشور کارکنند.   
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا