اخبارآموزش

اطلاعیۀ وزارت تحصیلات عالی

کابل/ اول جدی / باختر

تبدیلی های محصلان پوهنتون های دولتی مطابق به مقررۀ آموزش دورۀ لیسان و فیصلۀ شورای معینیت امورمحصلان، تحت شرایط ذیل صورت می گیرد: – تبدیلی دختران به اساس موافقۀ دو نهاد تحصیلی و تکمیل نمرۀ معیاری.

تبدیلی پسران مطابق به مقررۀ فوق از روزانه به روزانه مجاز نیست وصرف می توانند از برنامۀ روزانه به شبانه تبدیل کنند.

روند تبدیلی محصلان جدید شمول که ازطریق امتحان کانکور سال 1399 جذب شده اند، درماه ثور 1400 آغاز می شود.

تبدیلی محصلان سال های قبل که بیشتر ازیک سمستردرس خوانده اند، مطابق به مقررۀ آموزش دورۀ لیسان درماه های جدی و دلو آغازمی شود .

آن شمارازمحصلان که قبلآ طی ورقۀ درخواستی وحکم مقام وزارت تحصیلات عالی ، خواهان تندیلی خود شده بودند، نتایج شان بعد ازکارشناسی در15 جدی اعلان می شود.

فورم تبدیلی ها ازطریق نهاد تحصیلی اولی اخذ می شود و بعد ازموافقۀ نهاد دومی غرض طی مراحل نهایی به ریاست امورمحصلان تسلیم داده می شود .

محصلانی که بیشتر از دو مضمون درپوهنتون اولی شان عدم کریدت باشند، تبدیلی شان طی مراحل نمی شود.

یک محصل درطول دورۀ تحصیل صرف یک بارحق تبدیلی را دارد و تبدیلی بار دوم مجاز نیست.

تبدیلی صرف درعین رشته، صنف و سمسترقابل اجرا می باشد .

درصورت بروز مشکل به شماره های : 0778746133  و یا 0744485781 تماس حاصل کرده می توانید . احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا