آموزش

افزایش پنج درصدی درجذب نهاد های تحصیلی دولتی درکشور

گزارش از مصطفی ابوی

کابل /6/ دلوباختر

مقامات وزارت تحصیلات عالی می گویند که ظرفیت جذب درنهاد های تحصیلی دولتی درسطح افغانستان را پنج درصد افزایش داده اند.

این درحالیست که ظرفیت پایین جذب همواره واکنش های جوانانی را که ازراه یافتن به نهاد های تحصیلی بازمی مانند ،  به همراه داشته است .

درین حال مقامات دروزارت تحصیلات  عالی می گویند که آنان ظرفیت جذب درنهاد های تحصیلی دولتی را تا پنج هزارافزایش داده اند.

طبق ارقام ارایه شده ازسوی مقامات این وزارت ، امسال قراراست ،  نود هزارفارغ مکتب ازجمع یک صدو پنجاه هزارداوطلب ، بعد ازسپری کردن امتحان کانکور، جذب نهاد های تحصیلی درسطح افغانستان شوند؛ درحالیکه سال گذشته هشتاد وپنج هزار توانسته بودند ، ازجمع یک صد وبیست هزارجوان متقاضی به نهاد های تحصیلی دولتی درکشورراه یابند.

پوهنمل محمد عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به آژانس اطلاعاتی باختر گفت، که این وزارت با ایجاد چندین پوهنحی ودیپارتمنت درنهاد های تحصیلی دولتی ، قدرت جذب محصلین را بلند برده اند.

پوهنمل نوربخش گفت که برای سال آینده نیزظرفیت جذب درنهاد های تحصیلی دولتی را بلند خواهند برد.

به گفتهء سخنگوی وزارت تحصیلات عالی ، این افزایش درجذب ، با ایجاد پنج پوهنتون و دست کم بیست پوهنحی وپنجاه رشته ، برای سال آینده نیزعملی خواهد شد.

ناهمگونی وعدم تطابق درمیزان فراغت ازمکتب وجذب درنهاد های تحصیلی ، نیزواکنش های جوانان وانتقاد های کارشناسان را درپی داشته است.

کارشناسان می گویند  باید سالانه بیشترین جوانانی که ازمکتب فارغ می شوند، جذب نهاد های تحصیلی دولتی شوند.

عبیدالله عبیدی کارشناس مسایل تحصیلی می گوید که وزارت تحصیلات عالی باید باظرفیت سازی بیشتر ، توانایی جذب بیشترین فارغان سالانه مکاتب را پیدا کند.

درین حال عبدالصبورغفرانی یک سخنگوی وزارت معارف به آژانس باختر گفت که امسال یک صدوپنجاه هزاردختروپسرازمکاتب فارغ شدند. این درحالیست که وزارت تحصیلات عالی تنها قادربه جذب نود هزارازاین فارغان درنهاد های تحصیلی دولتی درکشوراست.

اما سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می گوید که آنان با تطبیق ستراتیژی پنج ساله ، ظرفیت جذب درنهاد های تحصیلی دولتی را افزایش قابل قبولی خواهند داد.

 وی  گفت که درچارچوب این ستراتیژی آنان علاوه ازایجادپوهنحی ها ورشته ها درپوهنتون ها ، دربرخی ولایاتی که اصلا" پوهنتون وجود ندارد ، به تاسیس پوهنتون ها خواهند پرداخت.

برخی ولایات کشورازجمله نیمروز، غور، ارزگان ، پکتیکا ، سرپل ، غزنی ولوگر فاقد پوهنتون  اند.

با این حال جوانان ، ظرفیت سازی درنهاد های تحصیلی دولتی درکشور را به فال نیک می گیرند.

یکی ازین جوانان عمربابکرخیل است ، اوکه تازه ازمکتب فارغ شده می گوید که آرزو دارد درامتحان کانکور کامیاب شود وبه پوهنتون راه پیدا کند.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا