اقتصاد

بانک مرکزی مبلغ هفتاد ملیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل/5/دلو/باختر

دافغانستان بانک مبلغ هفتاد ملیون دالر را در داوطلبی روز های شنبه 8  وسه شنبه مورخ  اادلو  به طور لیلام به فروش میرساند.

بناً از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ ده هزار دالر امریکایی را قبلاً" طور تضمین  به نزد مدیریت عمومی عملیات بازار بانک مرکزی تحویل نموده اند دعوت به عمل می آید در این داوطلبی شرکت نمایند.

همچنان ازاشتراک کننده گان تقاضا میگردد تافورمه های داوطلبی را الی ساعت 9 صبح روز های لیلام از مدیریت عملیات بازار تسلیم شده و دو باره به ساعت 30/9 تسلیم نمایند.

آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ ده هزار دالر امریکایی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند میتوانندحد اقل یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک نمایند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا