اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

 کابل/ ۱۲  قوس/ باختر

سیزدۀ قوس روز تحقیق و پژوهش است٬این روز فرصتی است٬تا مقام والای آنانی را که مصروف تحقیق و پژوهش اند ارج گذاریم و این ارج گذاری را به یک فرهنگ مبدل کنیم.

مفسر آژانس باختر می نگارد؛ تحقیق و پژوهش در زندگی بشری اهمیت والا  و اساسی دارد وتا اندازه یی که مسیر زندگی انسانان را تعیین می کند و آن را سمت و سو می دهد.

این مسئله نه تنها در زندگی امروزی بشرکه در اوج تمدن قراردارد مطرح است بل قرن ها قبل٫ دین انسان ساز اسلام برای رشد زندگی انسانان بر تحقیق و پژوهش تاکید کرده است.

همواره آموزه های اسلام و قرآن کریم به عنوان کامل ترین کتاب سماوی که به زندگی بشری قانون و محتوا بخشیده است ما را رهنمایی کرده است تا عقل و خرد خود را به کار بریم و در بارۀ اسرار خلقت کائنات تحقیق و پژوهش کنیم.

قرآن کریم انسان را مخاطب قرارداد و با بعثت پیامبر بزرگ اسلام (ص) به زمین نازل شد و انسان را به تسخیر کائنات و اسرار خلقت انسان و هستی فراخواند که هیچ اثری از علم و تکنالوژی موجود٬ وجود نداشت. بنا برین گفته می توانیم که دین اسلام و قرآن کریم در آیات و سوره های مختلف انسان را مکلف به تحقیق علمی و در راستای رسیدن به پلۀ موفقیت با ساخت ابزار و وسایل آن کرده است.

خداوند حکیم در سورۀ «الرحمن» تاکید کرده است آسمان و زمین قابل تسخیر است٬ مشروط به اینکه ابزار آن که در زمین وجود دارد٬ ساخته و به کار انداخته شود٬بدون شک امروز بشر در رسیدن به قله های موفقیت بیشتر از محتوا و داشتۀ قرآن سود برده اند ونهاد های معتبر جهانی به واقعیت ها وپیشبینی هایی که درقرآن وجود دارد اعتراف کرده اند.

به هرترتیب بشر امروز به اوج تمدن رسیده است به تکنالوژی و تخنیک هایی  دست یافته است که تا چند دهۀ گذشته در ذهن بشر جز رویای بیش نبود٬ مگرامروز جامعۀ بشری به انواع تکنالوژی مسلط است همۀ این پیشرفت ها٬ مدیون تجسس٬ تحقیق و پژوهش آنانی است که سال ها رنج کشیدند٬ تحقیق و تجربه کردند که بشریت٬ امروز صاحب فنآوری هایی شود

که در گذشته ها جز رویا و تخیل های بشری بوده است .

امروز بشریت با تجلیل از روز تحقیق و پژوهش نه تنها که به مقام بلند و پر معنا و پر مسما پژوهشگران و محققان ارج می گذارد بل از آنان می طلبند که  با ادامۀ این کار٬ بشریت را در رسیدن به معراج بلند تر زندگی یاری رسانند.

 با آن که در افغانستان کار پژوهش  و تحقیق بیشتر در مورد گذشتۀ افغانستان و داشته های باستانی و میراث های فرهنگی آن خلاصه می شود مگر در سال های اخیر نشانه هایی از کارهای تخنیکی و تحقیق در بخش های تکنالوژی معاصر هم به چشم می خورد٬چه خوب است  در این روزمتوجه کار های این پژوهشگران خود هم شویم فرق نمی کند که کار آنان کوچک و یا ابتدایی است آنان در آغاز کار اند با چالش و مشکلات همراه اند٬ نیاز به معاونت و دستگیری و تشویق دارند٬ این روز را٬روز کمک و معاونت به آنان مبدل کنیم و در کنار شان ایستاده شویم.

تقدير از کار مبتکران وپژوهشگران‌، تقدیر از خلاقیت و ابتکار است که باید نهادینه شود

تحقیق و پژوهش وقت گیر و زمان‌بر است نیاز است که هم مسوولان و هم خود پژوهشگران و مبتکران با حوصله مندی عمل کنند و حمایت شوند. صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا