اخبارTOPتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/۱۹قوس/ باختر

فساد اداری پدیدۀ ناهنجاری است که زشت تر از هراسی افگنی و جنگ٬ از مردم ما قربانی می گیرد و دسترخوان تهی مردم ما را٬ تهی تر کرده است.

مفسر آژانس باختر می نگارد؛ نهم دسامبر ازسوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی مبارزه با فساد اداری نام گذاری شده است٬ روزی که کشورهای جهان باید از کارنامه های شان در امر مبارزه با فساد٬ برای ملت های شان گزارش دهند و تعهدات شان را در امر مبارزه با این پدیدۀ ناهنجار و عقب گرا٬ تازه کنند.

با تاسف ادامۀ چهل سال جنگ٬ زمینه و فرصت تطبیق قانون را از کشور ما گرفته است٬ پیامد و جهالت برخاسته از جنگ که با میلۀ تفنگ یک جا شده است٬ پیش از همه زمینۀ قانون شکنی و گریز از قانون را مساعد کرده است. در وجود چنین یک وضعیت٬ استفاده جویان و فرصت طلبان برای زراندوزی دست به کار شدند و از هر طریق ممکن برای منافع خود و اندوختن ثروت کوشیده اند٬ وضعیت به نفع این قشر دزد و طفیلی تا اندازه یی رشد کرد که افغانستان٬ در کنار آن که بزرگترین تولید کننده موادمخدر در جهان است٬ ناامن ترین کشور جهان نیز است٬ امار مرگ و میر مادران و کودکان در سطح بلند قرار دارد٬ در جمله فاسدترین کشورهای جهان نیز جا دارد.

این زشت ترین و منفورترین صفت است که با تاسف از کارنامۀ چند طفیلی استفاده جو و مفسد نصیب افغانستان و مردم آن شده است.

افغانستان که در اوضاع بد امنیتی٬ فقر شدید اقتصادی٬ کاهش شدید تولیدات داخلی وعواید ملی روبه رو است٬ سخت نیازمند کمک های بیرونی است٬ در حالی که کشورهای کمک کننده هم حاضر نیستند٬ در جای سرمایه گذاری کنند ویا پول مالیه دهندگان شان را به نام کمک تقدیم کنند که ملوث با فساد اداری باشد و هیچ تضمینی از حیف ومیل نشدن پول کمک شده٬ وجود نداشته باشد٬ هیچ تضمینی برای کار شفاف و پروژه های شفاف وجود نداشته باشد. ادامۀ فساد در افغانستان در بخش های مختلف زندگی مردم ما اثر گذاشته است.

این پدیدۀ اسفبار در کنار آن که٬ ادامۀ کمک های خارجی به افغانستان را مشروط کرده است٬ در داخل کشور نیز اثرهای زیان باری داشته است٬ فرصت ها را برای حکومتداری خوب از دولت گرفته است٬ فاصله میان مردم و دولت را بیشتر کرده است٬ اعتبار نهادهای دولتی نزد مردم کاهش یافته است٬ در عوض گروه های مسلح مخالف در چنین یک وضعیت برای خود فرصت های تبلیغاتی ایجاد کرده اند٬ ازدیاد فساد٬ فقر را رشد داده است٬ دسترخوان تهی مردم تهی تر شده است٬ در وجود فقر و بیکاری و فساد٬ جرایم رشد کرده است٬ حتا این پدیده نهادهای امنیتی و دفاعی را آرام نگذاشته است٬ سرباز و افسر که در کوه پایه و دشت ها٬ در دفاع از ارزش های ملی قرار دارند٬ بارها از کمبودی ها و نارسایی در نان و مواد لوژستیکی شان سخن گفته اند.

نهادهای دولتی به خصوص رهبری دولت٬ با طرح برنامه ها و ایجاد اداره ها و کمیسیون ها تلاش کرده است که با این پدیده مبارزه کند٬ همچنان دولت افغانستان با اصلاحات در نظام حقوقی٬ روند مبارزه با فساد اداری را تند کرده است٬ در بخش اصلاحات و تعدیلات قوانین، حکومت در عرصه های مختلف از قوانین تجارتی و اقتصادی گرفته تا قوانین مدنی، جزایی و اداری و هم در قوانین مربوط به مبارزه با فساد اداری، تعدیلات و اصلاحات زیادی آورده است٬ مگر با آنهم٬ دولت نتوانسته است به خواست مردم و جامعه جهانی آن گونه که انتظار می رود پاسخ گوید٬ مردم هنوز هم از چند دستگی در معاشات مامورین دولتی٬ طویل بودن اجراات اداری در نهادهای دولتی٬ کم کاری و بی توجه یی نسبت به دوسیه های بزرگ فساد اداری٬ نادیده گرفتن عملکرد و خلاف ورزی های شمار از صاحبان قدرت در سه رکن دولت٬ نبود تسلط کامل دولت بر چشمه های عایداتی٬ خلاها و کم کاری در نهادهای عدلی و دستگاه قضایی شاکی اند٬ این ها مواردی اند که نشان می دهد٬ نظام در امر مبارزه با فساد پیشرفت های خوبی نداشته است.

ما زمانی می توانیم که روز جهانی فساد را تجلیل کنیم که حداقل٬ در مراحل ابتدایی مبارزه با فساد دستآورد داشته باشیم٬ در حالی که ما تاهنوز در امر مبارزه با فساد با دشواری های زیادی همراه استیم. صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا