اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل /14 جدی/ باختر

امروز چهاردهم جدی آغازین روز هفتۀ قانون اساسی در کشور است٬ معتبرترین و عالی ترین سند حقوقی که امورکاری و حاکمیت دولت را تعریف کرده است و آن را تنظیم می کند.

مفسر آژانس باختر می نگارد؛ هفتۀ مخصوص قانون اساسی در کشور فرصت آن را مساعد می کند که مردم ودولت تعهد شان را در قبال این سند معتبر ملی تجدید کنند.

قانون اساسی، یکی از دست‌آوردهای مهم مردم ودولت افغانستان در دودهه پسین است که به عنوان وثیقۀ ملی تعریف شده است و به موجب آن٬ امور کشور تنظیم و زمینۀ نظارت و حاکمیت مردم بر امور دولت مساعد می شود.

قانون اساسی افغانستان جامع ترین قانون در سطح منطقه است که مطابق به سنن و فرهنگ مردم افغانستان شکل گرفته است و اگربه گونۀ درست و دقیق رعایت و تطبیق  شود ما در حیات سیاسی و اجتماعی خود مشکلی نخواهیم داشت مگر مشکل در این است که قانون اساسی افغانستان به دلایل زیادی نتوانسته است که جایگاه و زمینۀ تطبیق خود را پیدا کندو نه تنها  ازسوی مجریان قانون نقض شده است بل ادامۀ جنگ و ناامنی هم فرصت های تطبیق این قانون را از ما گرفته است.

مقام‌های بلندرتبۀ حکومت افغانستان نیز می‌پذیرند که قانون اساسی کشور به گونۀ گسترده نقض شده است. حتا آنان معترف به این اند که نقض قانون اساسی در افغانستان حالا به یک عادت همگانی مبدل شده است٬ واقعیت این است  که با گسترش دامنۀ جنگ در کشور٬ بی اعتنایی در برابر قانون و قانون گریزی هم رشد کرده است و مردم از بی قانونی یا قانون شکنی رنج های تلخ زیادی  را متحمل شده اند و فرصت هایی هم در امر حکومت داری خوب که در پرتو رعایت و تحمیل قانون امکان پذیر است، ازافغانستان گرفته شده است.

در حالی که  هرجامعه و کشوری که بیشتر به قانون اساسی شان جایگاه٬ ارزش واهمیت داده اند و درعمل به آن تعهد دارند زودتر به رفاه، آسایش، امنیت و عدالت دست یافته اند و اگرقانون اساسی در افغانستان هم  به عنوان مهم ترین سند در امر اقتدار جامعه و نظام سیاسی، در اولویت قرار گیرد بدون شک مردم افغانستان هم به  رفاه وآسایش دست خواهند یافت.

تجلیل ازهفتۀ قانون اساسی نمی تواند تنها با گردهمایی ها و حرف های کلیشه یی و تشریفاتی همراه باشد٬ ما در شرایط دشوار سیاسی قرار داریم که در آن خطر  نابودی دستآورد های دو دهۀ گذشته  که تصویب قانون اساسی مهمترین بخش آن است وجود دارد٬ این قانون یک دستآورد ملی و بازتاب دهندۀ هویت حال و آیندۀما است چه خوب است که در هفتۀ مخصوص قانون اساسی برای بسیج ملی برای حراست ازاین سند ملی یک جا شویم و در کنار حراست آز آن به فکر تطبیق آن نیز باشیم ٬احترام و حراست از قانون اساسی را يک وجيبۀ ملي بدانیم. صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا