اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/ 16  جدی / باختر

قرار است دور دوم گفت وگو های صلح میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان امروز در دوحه از سر گرفته شود.

مفسرآژانس باخترمی نگارد؛ هیئت جمهوری اسلامی افغانستان امروز رهسپار دوحه شد که در دور دوم مذاکره با هیئت سیاسی طالبان شرکت کنند.

دور اول مذاکرات میان دو طرف بعد از حدود سه ماه رایزنی در اواخر ماه گذشته با توافق هر دو طرف، برای بیست و دو روزبه تعویق افتاد تا فرصت یابند که با رهبران شان به مشوره بپردازند،هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به کابل آمدند و هیئت طالبان هم برای دیدار با رهبران شان به پاکستان رفتند، در طول بیست و دو روز تاخیر در مذاکرات، دو طرف  مشوره های لازم با رهبران شان کرده اند.

این که، دور دوم مذاکرات در تاریخ تعیین شدۀ آن آغاز می شود وهر دو طرف بدون تاخیرآمادۀ از سرگیری مذاکرات شدند نشان دهندۀجدیت آنان برای حل  معضل کشوراست.

مردم افغانستان که اضافه از چهل سال است در یک جنگ نابرابر و نیابتی کشورهای خارجی قربانی می دهند امید زیادی به مذاکرات دوحه دوخته اند و انتظار دارند که معضل دوامدار کشورشان در روشنایی منافع ملی افغانان حل شود و هردو طرف دراین خصوص ازخود درایت، شجاعت و انعطاف نشان دهند بن بستی که در دور اول مذاکرات به میان آمده بود، نگرانی جدی مردم را ازنبود دسترسی به صلح و توافق سیاسی به بار آمده بود، امید است که دور دوم با تحمل بیشتر و درک بهتر از اوضاع کشور ووضعیت مردم به پیش برود.

سه ماه گفت‌ وگو آنهم در اوج خشونت ها، ترور و انفجار که بیشتر به طالبان نسبت داده شده است این تصویر را در ذهن مردم جا داده است  که این گروه تمامیت‌خواه اند و قاعدۀ مذاکرات سیاسی و صلح را که پیامد آن باید موفقیت برای هردو طرف مذاکره‌کننده باشد نمی دانند.

در هر گفت وگوی صلح آتش بس خواست و آجندای اولی است با خاموشی صفیر گلوله ها، باور واعتماد رشد می کند و بستر مناسب برای ادامۀ مذاکرات فراهم می شود در حالی که طالبان در طول سه ماه گفت وگو، هیچگاهی به این فراخوان پاسخ ندادند و بیشتر برامتیاز گیری چسپیده بودند، زمانی که یک طرف بیشتر یک جانبه و امتیاز طلبانه برخورد کند معلوم است که نتیجۀ مذاکرات مطلوب خاطر مردم نخواهد بود.

در هرگفت وگوی سیاسی، پیشرفت وعقب نشینی وجود دارد،منطق مذاکرات هم امتیازدهی و امتیاز گیری است مگر امتیازخواهی یک جانبه وضعیت را دشوار تر و روند گفت وگو ها را پیچیده تر می کند،نتایج مذاکرات زمانی برای هر دو طرف قابل قبول خواهد بود که با منطق و درک از وضعیت مردم و کشور و این که، جنگ کنونی جنگ مردم افغانستان نیست به حل مسایل بپردازند.

بعد ازتوافق صلح طالبان با امریکا  و درجریان دور اول گفت وگو ها، دولت افغانستان امتیاز های زیادی برای طالبان داد که روند گفت وگو ها جان و قوت گیرد مگرطالبان به هیچ خواست مردم و دولت افغانستان اعتنا نکردند حتا به فراخوان آتش بس که بیشتر می تواند جنبۀ عاطفی داشته باشد و از نابودی نیروی انسانی در هر دو طرف جلوگیری می کند پاسخ مثبت ندادند،این مسئله قابل درک است که دیگر زمان امتیازدهی و امتیازگیری های یک جانبه سپری شده است زیرا  در هر گفت وگو، میزان و تعادل  باید مدنظر باشد.

رنج و مصیبت جاری در افغانستان را تنها مردم آن درک و احساس می کنند، آنان اند که در این ناهنجاری ها قربانی می دهند در حالی که بیرونی ها در پی منفعت خود اند و هر قدر این معضل طولانی شود، برد بیرونی ها و باخت افغانان بیشتر است، واقعیت این است که جنگ کنونی افغانستان برنده ندارد. ورنه معضل افغانستان چهل و چند سال طول نمی کشید، طالبان در طول چند سال و به خصوص چند ماه گذشته که روند سیاسی در افغانستان تحرک پیدا کرده است بیشتربر امتیاز گیری ها از مسیر جنگ و خشونت پیش آمده اند مگر در این مدت قادر به تصرف هیچ ولایت و یا واحد اداری نشده اند مگر این طرز دید و برنامه ارمغان جز ویرانی و تلفات انسانی پیامد دیگر نداشته است یعنی نشان دادکه دراین جنگ، هیچ کسی برنده نیست مگر عقل سلیم و خرد انسانی است که می تواند بر جنگ برنده شود چه خوب است که واقعبیانه تراز گذشته به میز مذاکره برگشت ودر چوکات منافع ملی و مردم به حل معضل کشور خود پرداخت.  تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا