اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/ ۲  دلو/ باختر

برنامۀ حساب دهی دولت به ملت آغاز شده است٬ قراراست٬ مسوولان حدود  پنجاه ادارۀ دولتی تا اخیر سال جاری٬ گزارش کاری شان را از طریق رسانه با مردم شریک کنند.

مفسر آژانس باختر می نگارد؛ هدف از راه‌اندازی برنامۀ سالانۀ پاسخدهی دولت به ملت این است که مسوولان درجه ‌یک تمام اداره های دولتی در مورد فعالیتهای خود در یک سال گذشته، به رسانهها و از طریق رسانهها به مردم اطلاع بدهند.

برنامۀ حساب دهی دولت به ملت٬  یک برنامۀ مفید است و اگر جامع و همه جانبه باشد مردم از کار کرد های نهاد های حکومتی آگاه خواهند شد.

دولت افغانستان در حالی این برنامه را روی دست گرفته است و رییس جمهوری کشور هم دستور داده است که تمامی نهاد ها و اداره های مستقل باید از کار کرد شان به مردم گزارش دهند که اتهام فساد دراداره ها و کم کاری در نهاد های حکومتی وارد است و دولت باید برای برداشتن این گونه اتهام ها  از خود٬ بیشتر شفاف عمل کند و از کار کرد خود چه مثبت باشد و یا منفی٬ برای مردم گزارش دهد٬ این کار بخشی از حکومتداری خوب نیز است که دولت ۤکه متعهد و پا بند است.

دولت افغانستان٬ اجرای این برنامه را در امر حساب‌دهی به مردم مثبت و مثمر می‌داند، اما نهادهای مبارزه با فساد و منتقدان نظام که بر کار کرد و عملکرد دولت نظارت دارند این برنامه را٬ یک برنامۀ  نمایشی می دانند که در آن تلاش می شود نهاد ها  دولتی که خود در کار و عمل شان با خلا های زیادی مواجه اند٬ با الفاظ و آرایش واژه ها وبا ارائۀ گزارش های طویل کم کاری خود را پنهان کنند و ضعف خود را توجیه کنند.

همچنان انتقاد هایی وجود دارد که در برنامۀ حساب دهی دولت به ملت٬ مادۀ پانزدهم  حق دسترسی به اطلاعات رعایت نشده است و اداره ها تمامی کار کردهای خود را گزارش نمی دهند٬ در این برنامه مسوولان اداره های حکومتی بیش‌تر دستآوردها و کارکردهای مثبت خود را بیان می‌کنند و در مورد نقاط ضعف و کم‌کاریهای اداره ها بحث اساسی صورت نمی‌گیرد٬ آسیب پذیری های اداره ها مشخص نمی شود و راه بیرون رفت از آن نشانی نمی شود.

مردم انتظار دارند که اداره های دولتی٬ گزارش های سالانه شان را در روشنایی بودجه های انکشافی شان  ترتیب دهند٬ عدم مصرف بودجۀ انکشافی معضل همیشگی در اداره ها است و بار ها وزارت مالیه٬شماری از اداره های دولتی را متهم کرده است که برای مصرف بودجۀ انکشافی٬ یا ظرفیت کار و عمل را نداشته اند و یا هم نتوانسته اند که ظرفیت ایجاد کنند.

هرچه برنامۀ حساب دهی دولت به ملت یک حرکت نیک به سمت شفافيت و پاسخگويی به انتظارات مردم است اما اگراین برنامه شفاف تر و جامع تر باشد و هدف تنها تبلیغات نباشد٬ بل آگاهی مردم از کار کرد اداره های دولتی  و بررسی چالش ها و مشکلات باشد٬ نتيجۀ مطلوب در امر حکومتداری خوب را در پی خواهد داشت. صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا