اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/ ۴  دلو/ باختر

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) گفته است: افغانستان بیشترین شمار کودکان مبتلا به سوء تغذی را در جنوب آسیا دارد واز هر ده کودک نادار دراین کشور٬در پنج کودک٬ نشانه‌های تغییر ناپذیر سوء تغذیۀ مزمن دیده می شود.

مفسر آژانس باختر می نگارد؛یونیسف با ذکر مسئله یی که افغانستان در جنوب آسیا بیشترین  کودکان مبتلا به سوء نغذیه را دارد و از هر ده کودک  در پنج تن شان علایم سوء تغذی دیده می شود هشدار می‌دهد، سوء تغذی مزمن ۳۰درصد در یک سال گذشته در افغانستان افزایش یافته‌است و تا دوازده ماه دیگر، زند‌گی نزدیک به یک میلیون کودک را در این کشور تهدید خواهد کرد.

گزارش تازۀ یونیسف که برزندگی کودکان در جهان تمرکز دارد و در پی حمایت از کودکان آسیب پذیر است٬ در مورد کودکان افغانستان می تواند قابل دقت و تحمل باشد.

مشکل ناشی از سوء تغذی درمیان کودکان  افغانستان٬ دردی از میان ده ها درد و رنج است که مردم این کشور را آزار می دهد.

یونیسف فقر، حوادث طبیعی و غذای نامناسب را از عوامل عمدۀ تغذیۀ نامناسب خوانده است. در افغانستان، غذای ناکافی و روش های تغذيه که از اولين روزهای زندگی آغاز می شود، عامل عمدۀ تغذیه ناکافی محسوب می شود.

تغذیۀ نا سالم مادران در زمان بارداری و دسترسی نداشتن به خدمات صحی از عوامل بیماری سوء تغذی نزد کودکان است.

سوءتغذی در سنین پایین‌تر از دوسالگی باعث مشکلاتی در انکشاف جسمی و ذهنی اطفال، به‌خصوص در انکشاف دماغ آنان می‌شود که در طول حیات جبران‌پذیر خواهد بود در حالی که با در نظر داشت بعضی از مراقبت‌های خیلی ساده در سطح خانواده می‌توان از این حالت جلوگیری کرد.

سیاست ورزان ٬ مامورین نهاد های صحی  و اداره های وابسته ۤبه آن٬ جنگ و ناامنی را در کشورعامل ابتلا کودکان به سوء تغذی می دانند٬ زیرا جنگ  باعث شده‌است که بخش بزرگی از مادران و کودکان به خدمات صحی دسترسی نداشته باشند٬ همچنان شماری را هم باور بر این است که بیشتر مادران در افغانستان که در بخش‌های دور دست زند‌گی می‌کنند از چگونگی تغذی سالم در زمان بارداری آگاهی ندارند و شمار دیگر هم با فقر و نبود دسترسی به خدمات صحی رو‌به‌رو اند.

این که چه عوامل باعث شکل گیری مشکلی به نام سوء تغذی در کشور شده است نیاز به کار بیشتر دارد مگر واقعیت این است که افغانستان، باز هم در جمع کشورهای با میزان بلند سوءتغذی به‌خصوص نزد کودکان و خانمان قرار دارد. واین مایۀ نگرانی برای مردم افغانستان است٬ مشکلی که باید برای مهار آن با تدبیر عمل کرد و برای گریزاز کم کاری خود و توجیه کردن بی برنامگی خود٬ نباید همیشه جنگ٬ خشکسالی و یا دلیل دیگری را بهانه آورد و خود رادر عقب این دلایل که نمی تواند مردم را قناعت دهد ،پنهان کرد.

این درست است که در افغانستان جنگ است و ناامنی ها ادامه دارد و فرصت های زیادی را از ما گرفته است مگر جنگ نتوانسته است که دولت را ساقط کند و نظام از هم بپاشد٬ هر نظام ودولتی برای مدیریت جامعه٬ حل مشکلاتی چون ناامنی٬جنگ٬ مدیریت نظام آموزشی٬ صحت…نهاد ها وارگان  مختص و مشخص را ایجاد کرده است٬ این نهاد ها مکلف اند که مطابق به نیاز و زمان برنامه ریزی کنند و برای حل مشکلات کار کنند .

کودکان جزیی از جامعه ما اند، از این جهت بهبود وضعیت کودکان ٬ بستگی به وضعیت جامعه دارد.رشد اقتصادی در جامعه منجر به بهبود وضعیت کودکان می شود.بنابراین یکی از مهمترین مسئله در راستای بهبود وضعیت افراد جامعه که کودکان بخشی از آن اند رفاۀ اقتصادی است.رشد اقتصادی رابطۀ مستقیم با سطح رفاۀ عمومی دارد.

تنها جنگ نیست که بروضعیت کودکان در افغانستان اثر سو گذاشته است٬ بی تدبیری  و بی برنامگی ها برای به بهبود وضعیت اقتصادی کشور٬ ادامۀ فساد اداری در کشور٬ کاهش ارزش های فرهنگی٬ رشد اعتیاد در افغانستان که بسا از خانوداه ها را زمینگیر کرده است٬ عدم تعادل اجتماعی٬ نبود عدالت… باعث رشد مشکلات بی حد برای کودکان منجمله رشد سوء تغذی در کشور شده است.

سوء تغذی ناشی از فقر است  و رابطۀ مستقیم با اقتصاد دارد اگر برای رفاه جامعه کاری شود و حداقل میزان فقر در کشور کاهش یابد٬ معضل سوء تغذی  به سرعت کاهش می یابد٬ ادامۀ فساد در دستگاه دولت٬ باعث شده است٬ بخش عظیمی از سرمایۀ ملی به هدر برود و دولت در برنامه ریزی های ملی منجمله مبارزه با مشکلات صحی ناتوان بماند٬ در طول سال های اخیر به دلایل گونه گون٬ ارزش های فرهنگی در کشور آسیب زیادی دیده است٬ دیگر نسبت به کودکان و زنان چندان دید با عاطفه وجود ندارد و کودکان در عرصه های مختلف با بی مهری مواجه اند٬ اعتیاد مشکل دیگری است که ظرفیت کار و تحرک اقتصادی را از بسا خانواده ها گرفته است که اولین اثر گذاری آن بر کودکان چنین خانواده ها نمایان می شود٬ پس تنها جنگ عامل رشد مشکلات صحی منجمله سوء تغذی در کشور نیست٬ عوامل دیگری هم وجود دارد که  باید دولت و مردم  ۤبه اند توجه داشته باشند .

به ‌صورت خلاصه سوءتغذی با تمام انواع آن هنوز هم یک چالش عمده در جامعۀ افغانی است، و ایجاب می‌کند که دولت افغانستان با آن به‌صورت جدی و همه‌جانبه برخورد کند.  صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا