گزارشات

توزیع فورم پاسپورت ساحه یی در کابل

نهادهای امنیتی در پی چه اند؟

کابل/ ۲۷قوس/ باختر
در این روزها برگه ها یا فورم معلوماتی زیر نام «پاسپورت ساحه یی» در کابل توزیع شده است و از باشندگان کابل خواسته شده است تا مشخصات شان را درج این برگه ها کنند.
گفته شده است که این برگه های معلوماتی در چوکات برنامۀ میثاق امنیتی ترتیب شده است که هدف آن دریافت معلومات در مورد باشندگان کابل است٬ شهری که دچار آسیب پذیری سخت امنیتی است و گواۀ رویدادهای اسفبار ضد امنیت است.
این برگه ها٬ ازسوی شاروالی کابل و از طریق وکلای گذر به باشندگان کابل توزیع می شود.
در حالی که خانه پوری این برگه ها حتمی است٬ مگر برخی از شهروندان کابل از ذکر مشخصات شخصی شان در این فورم ها خوداری کرده اند و دلیل آن را نگرانی های امنیتی عنوان کرده و می گویند: چه اعتبار این برگه ها به دست گروه های هراس افگن نه افتد.
نجیب الله٬ کارمند یکی از اداره های دولتی در این رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت: کابل هرروز گواۀ یک حادثه است٬ ترور و انفجار کارعادی شده است٬ کی تضمین می کند که معلومات داده شده در این برگه ها٬ به دست مخالفان نرسد٬ او می گوید: معلومات که زندگی کارمندان دولتی را تهدید می کند٬ نباید دست به دست شود و بعد به نهادهای امنیتی برسد.
شایسته باشندۀ مکروریان ها٬ شهروند دیگر کابل گفت: تاکنون چندین بار فورم های را که نهادهای امنیتی توزیع کرده اند٬ خانه پری کرده ام٬ اما امنیت شهروندان روزبه روز بدتر می شود.
شاکر یکتن از باشندگان ساحۀ علاو الدین ناحیۀ ششم شهر کابل گفت: اوراق بدون آگاهی در خانه ها توزیع می شود٬ از همین رو با عکس العمل های گوناگون شهروندان مواجه می شوند٬ هرگاه قبل از توزیع آگاهی های لازم داده شود٬ بدون شک شهروندان با اعتماد کامل با نهادهای یادشده همکاری خواهند کرد.
اما حاجی نثار احمد نظری٬ وکیل گذر یک بخش از ناحیۀ ششم شهر کابل در صحبت با خبرنگار آژانس باختر گفت: خانه پری این فورم ها ٬مشکل امنیتی ندارد بل٬ یک سهولت برای امنیت است و ارگان های امنیتی خوبتر می توانند که در روشنایی این فورم ها به سهولت های دست یابند و در دریافت مجرمان خوب عمل کنند.
این که اوراق به چی منظور توزیع و خانه پری می شود٬ آنهم اجباری دانسته شده است.
معروف علیزی٬ معاون سخنگوی شاروالی کابل به خبرنگار آژانس باختر گفت: این فورم ها ازسوی نهادهای امنیتی طراحی شده است و شاروالی کابل صرف در بخش توزیع آن به شهروندان با همکاری وکلای گذرکار می کند.
علیزی می گوید: همکاران ما فقط کاری را می کنند که برای شان دستور داده شده است٬ اما این که شهروندان نگرانی های امنیتی دارند٬ باید نهادهای امنیتی برای آنان و ضاحت دهند. اما قومندانی امنیۀ کابل می‌گوید: این فورم‌ها در مطابفت با میثاق امنیتی کابل تهیه شده است و توزیع می شود.
فردوس فرامرز؛ سخنگوی قومندانی امنیۀ کابل با اشاره به نگرانی مردم در مورد افشا شدن هویت شان گفت: مشخصات شهروندان کشور نزد نهادهای امنیتی محفوظ خواهد ماند٬ او توضیح بیشتر نداد.
میثاق امنیتی کابل٬ برنامۀ بزرگ امنیتی است که در آن تلاش می شود مردم خود به تامین امنیت شهرشان تشویق شوند و همکار خوب نهادهای امنیتی باشند٬ فورم های جدید یا پاسپورت ساحه یی هم گامی در همین راستا است. نعمت/صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا