اخباراقتصاد

حاصلات جواری درهلمند بیست درصد افزایش یافته است

لشکرگاه/ ۵ قوس/ باختر

حاصلات جواری در هلمند نسبت به سال پار، بیست درصد افزایش یافته است.

به اساس ارقام ارائه شده، امسال ازکشتزارهای هلمند ده هزارتن جواری به دست آمده است درحالی که این رقم درسال پاربه هشت هزارتن رسیده بود.

درحال حاضرجواری درسه هزاروهشت صد هکتارزمین درهلمند کشت می شود.

زلمی الکورییس زراعت هلمند به آژانس باخترگفت که تامین آب، مواد وابزارکار و آگاهی دهقانان ازشیوه های نوین کشت وکاروگسترش ساحات کشت علت های اصلی افزایش میزان تولید جواری درهلمند است.

اوگفت تلاش دارند دربرنامه یی میزان تولید جواری در هلمند را همچنان افزایش دهند.

جواری تولیدی در هلمند دربازارهای داخل کشوربه فروش می رسد و خریداران زیادی دارد.

دهقانان می گویند اگرفراورده های شان مجال صادر به بازارهای منطقه و جهان را بیابد، آنان سود بیشتری خواهند برد.

جنگ و حضورگروه های هراس افگن هنوز مانع دربرابر رونق کشت وکاردرهلمند است.

کارشناسان امورزراعت می گویند که اگرتمامی زمین ها درهلمند مجال کشت بیابد، تنها هلمند می تواند بیش ازنیمی ازنیازهای بازارهای داخلی را ازرهگذر سبزی، میوه وحبوبات تامین کند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا