اخباراقتصاد

حاصلات شالی دربغلان کاهش یافته است

پلخمری/29 جدی/ باختر

در حاصلات برنج امسال در بغلان کاهش به عمل آمده است.

کشاورزان درسال روان موازی۳۲هزارهکتارزمین را دریازده ولسوالی بغلان شالی کاشته بودند که بیش از یکصد وبیست وهفت هزار متریک تن محصول به دست آوردند.

عبدالمحمود غفوری مدیرعمومی ترویج وانکشاف زراعت بغلان به خبرنگارآژانس باختر گفت که سال پارموازی بیست ونه هزاروششصد وچهل هکتارزمین دربغلان شالی زرع شده بود که مقداربیش ازیکصد وسی وسه هزارمتریک تن شالی به دست آمده بود.

 وی افزود که امسال با وصف آنکه درسطح کشت زمین شالی دربغلان افزایش رونماشده بود با آنهم سطح حاصل دهی دربغلان درمقایسه باسال پار به پنجهزار وچهارصد وهفتاد ونه متریک تن کاهش رونما شده است .

غفوری علت اصلی کاهش در تولیدات ‌محصولات شالی را دربغلان وقوع باد های شدید توام با گرد وخاک عنوان کرد و افزود که ریاست زراعت بغلان درتلاش است که نحوۀ پروسس شالی را از حالت سنتی آن خارج کند وبه شکل میعاری پروسس کند که در کیفیت برنج تغییر مثبت رونما شود.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا