جامعه

حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان یکباردیگر در مورد آلوده گی هوای شهرکابل ابراز نگرانی کرد وهمکاری مردم را در بیرون رفت از این معضل خواستار شد.

حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان یکباردیگر در مورد آلوده گی هوای شهرکابل ابراز نگرانی کرد وهمکاری مردم را در بیرون رفت از این معضل خواستار شد.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر، رئیس جمهور در بیانیه پانزده روزۀ رادیویی اش که پنجشنبه شب از امواج رادیوی ملی افغانستان نشر گردید، باردیگر به آلوده گی هوای شهر کابل و خطرات ناشی ازآن تماس گرفته بیان داشت که در این  اواخرهوای شهر کابل نهایت آلوده گردیده و شهروندان به خصوص اطفال، کهنسالان و مریضان را با مشکلات بیشتر صحی مواجه کرده میتواند.

حامدکرزی درین بیانیه به عوامل عمده آلوده گی محیط زیست اشاره کرده افزود که استفاده رابر، پلاستیک و سایر مواد دودزا در برخی از داشها، حمام ها، نانوایی و بخاریها به جای مواد سوخت از عوامل آلوده گی هوای شهر کابل است.

همچنان رییس جمهور خاطرنشان کرد که وسایط نقلیه  تیزرفتار نیز باید در مواقع مبرم در شهر کابل مورد استفاده قرارگیرد و در هنگام بندش جاده ها باید ماشین وسایط  الی بازشدن جاده خاموش ساخته شود.

رئیس جمهور ازتجار ملی خواست تا از تورید تیل بدون کیفیت خود داری نمایند وبه خاطر صحت مردم بخصوص اطفال، کهنسالان  مریضان باید متصدیان در بخاری منازل شان از مواد سوخت دود زا استفاده نکنند ونیزموسسات داخلی و خارجی استفاده از جنراتور هارا تاحد امکان کاهش دهند.

حامدکرزی در بیانیه رادیویی خود همچنان به گذشته های فضای پاک شهرکابل تماس  گرفته یاد آورشد که زمانی در آسمان کابل شبانبه ستاره ها به وضاحت قابل دید بود وسیاحان خارجی در سفرنامه های شان آسمان پرستاره کابل را بی نظیر توصیف میکردند.

رئیس جمهورهمچنان از اقدامات جمهوری اسلامی افغانستان در راستای کاهش آلوده گی هوای شهر یاد کرد و گفت که درکنار سایر تدابیر به هدف جلوگیری ازآلوده گی بیشتر هوا در شهرکابل روزهای پنجشنبه هفته  رخصتی اعلان گردیده امااین  تدابیرزمانی نتیجه مطلوب خواهد داشت که ماهمه  در زمینه همکاری نمائیم.

رئیس جمهور به تجارملی یاد آور گردید که استعمال تیل و گاز فاقد کیفیت در کشور دود را ازدیاد میبخشد و زنده گی مردم را با خطرروبرو مینماید و تجار ملی باید به خاطر منفعت شخصی شان و حیات مردم به خصوص اطفال رابا خطر مواجه ننماید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا