اخبارجامعه

خشونت علیه زنان درلوگر افزایش یافته است

 پل علم / 5 قوس / باختر

ازروزجهانی محو خشونت علیه زنان امروزدرلوگر درحالی تجلیل شد که میزان خشونت برزنان دراین ولایت افزایش یافته است.

محمداجمل شاپور والی لوگر برنقش زنان درامرحکومت داری خوب وتعلیم وتحصیل برای دختران تاکید کرد وگفت که آمار ارائۀ شده نشان می دهد که  خشونت بر زنان در لوگر امسال نسبت به سال پار بیش از پانزده درصد افزایش یافته است .

برخی زنان در لوگر به این باوراند که عنعنات ناپسند، مشکلات اقتصادی، تهدید های بلندامنیتی وعدم آگاهی مردم ازحقوق زنان ازدیدگاه اسلام، باعث افزایش خشونت درآن ولایت شده است آنان ازدولت می خواهند که چالش های فرا راه زنان را دراین ولایت بردارند که فرصت سهم گیری بیشترزنان درآبادانی کشورایجاد شود.

شیما زرگر رییس امورزنان لوگر، در مصاحبه یی با خبرنگار آژانس باختر گفت که درجریان امسال چهل وچهارقضیه خشونت علیه زنان در لوگر رخ داده است که برخی آن مورد پی گرد قرارگرفته است.

رییس امورزنان لوگرافزود که درجریان سال جاری ده رویداد قتل نیز رخ داده است و بیشترین قضیه های لت وکوب، دعوای میراث، نفقه وفرار از منزل است.

 زرگر گفت که درسال گذشته سی وشش قضیه خشونت علیه زنان درلوگر رخ داده بود که امسال این آمار بیش ازپانزده درصد افزایش را نشان می دهدږ

. وی علت افزایش خشونت ها را تهدیدهای امنیتی، مواد مخدر، مشکلات اقتصادی و عدم آگاهی آنان از حقوق شان عنوان کرد.

در سالجاری نفیسه هجران عضو شورای ولایتی لوگردرشهرپل علم آماج تیراندازی افراد مسلح نا شناس قرارگرفت وزخمی شد.همچنان  رییس امور زنان لوگررا مردان تفنگ دارناشناس تهدید کردند و موترش را باخود بردند.

 رییس امورزنان لوگر گفت که امسال تهدید های امنیتی چالش بزرگی دربرابر تحصیل  وکار دختران و زنان در این ولایت بوده است.

ازسوی دیگرتمنا ستانکزی آمرمنع خشونت وتخلفات کودکان څارنوالی لوگر می گوید که درجریان سال جاری آنان شش رویداد قتل زنان راثبت کرده اند.

اوهمچنان گفت  که درجریان سال جاری یک دختر ده ساله دراثرلت وکوب توسط پدرش جان باخت.

پدراین دختربازداشت شده است و هم اکنون درزندان است.

زنانی که دراداره های دولتی درلوگرکار می کنند ، با تهدیدهای امنیتی وممانعت های خانوادگی روبرو اند.

مسوولان درریاست امورزنان لوگرمی گویند که می کوشند ازراه آگهی دهی به زنان وخانواده ها، میزان خشونت برزنان را کاهش دهند.

آنان می گویند برای روشن سازی اذهان عامه، کارگاه ها وسمینارهایی را راه اندازی کرده اند.ختم/حمیدی  

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا