سیاستاخبار

درجلسۀ شورای عالی ستره محکمه اجراات قوه قضائیه سال مالی 1399  بررسی شد

کابل/۲۳جدی/باختر

شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورییس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجراات قوه قضائیه طی سال مالی 1399 را  مورد غور و بررسی قرارداد . درین گزارش موقف و جایگاۀ  قوۀ قضائیه ازمنظر قانون اساسی ،  اجراات شورا ی عالی ستره محکمه و محاکم ثلاثه ،  فعالیتهای تقنینی در ساحۀ قضاء ، روند گزارش گیری و نظارت از محاکم ،  روند تقرر قضات و میزان پیشرفت اصلاحات تشکیلاتی وریفورم بخش های اداری ، برنامه های ارتقای ظرفیت ، ستاژ قضایی و مبارزه با فسا اداری ، فعالیت های تکنالوژی معلوماتی ، نهادینه شدن جلسات علنی قضایی ،  وضعیت بودجه عادی ، انکشافی وتاسیسات زیربنایی قوه قضائیه و چالش های فرا راه در ابعاد مختلف بازتاب یافته است . شورای عالی بعداز تایید آن تجویز کرد تا گزارش به مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم  و نیز درچهارچوب برنامه گزارشدهی دولت به ملت  به آگاهی مردم رسانیده شود.

بعد استهدائیه محکمه استیناف کابل درخصوص چگونگی رعایت مواد 11 و 499 قانون اصو ل محاکمات مدنی  دردعاوی تجارتی با توجه به حالات جدیدی که عرض اندام می کند ، استهدائیه ریاست محکمه استیناف غصب املاک دولتی درمورد  نحوۀ فعالیت ورسیدگی  به جنبه های حقوقی و جزایی قضایای غصب املاک دولتی و استهدائیه ریاست محکمه استیناف بلخ درمورد تعیین محکمه ذیصلاح  رسیدگی  به یک دعوی قضایای  دولت مورد غور قرارگرفت و درهرمورددر روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی شد .

همچنان بادرنظرداشت نتیجه گزارش تفتیش اقتضایی ، به یک تن از قضات محکمه استیناف تخار پس از تشخیص تخطی وی ، جزای لازم تادیبی تجویز  شد .

به همین ترتیب یک عده درخواست های تبدیلی محکمه  در قضایای جزایی مورد غور قرارگرفت و نیز بنابر پیشنهاد اداره لوی څارنوالی صلاحیت رسیدگی  به بیست دوسیه جزایی به محاکم ابتدائیه و استیناف ولایت کابل تفویض شد .

برعلاوه یک عده از پیشنهاد ها مربوط به ارتقای درجه کادری قضات و رسید گی به یک تعداد دوسیه های جزایی وفق احکام قانون اجراات جزایی نیز جز اجندا بودکه درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ شد .ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا