سیاستاخبار

در جلسه شورای عالی ستره محکمه در مورد تعلیق تنفیذ حکم بحث شد

کابل/4قوس/باختر

شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورییس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

 شورا نخست پیرامون تعلیق تنفیذ حکم بحث کرد ومتکی به احکام مواد221تا 236 کود جزا که درآنها مفهوم تعلیق تنفیذ حکم ،  تعلیق تنفیذ حکم جزای نقدی ،  احوال تعلیق تنفیذ حکم ،  کاهش مدت تعلیق جزا قبل  ازاکمال آن و سایرموارد مرتبط تصریح شد ، خاطر نشان کرد که در صورت مبادرت به این امر ، رعایت حالات پیش بینی شده قانونی حتمی است و محاکم مکلف اند درحکم صادره شان دلایل تعلیق تنفید جزاء را ذکرکنند .

بعداً برخی از استهداات وا صله مورد غور قرارگرفت ،  پیرامون استهدائیه ریاست محکمه استیناف کابل دایر به چگونگی رهایی  یکتن ازمتهمان جرایم فساد اداری بنابر مریضی به کفالت بالمـال و استهدائیه  ریاست عمومی خزینه تقاعد مبنی براینکه آیا قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا و مفقودان  در روند اجراات آن ریاست قابل تطبیق می باشد یاخیر؟  و مطالبه توضیح  با ارتباط ابهام یکی از فقرات ما ده چهارم تعدیل  قا نون حقوق و امتیازات شهدا و مفقودان در مطابقت به احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت .

به همین ترتیب شورا بنابر تقاضای اداره لوی څارنوالی  پیرامون مطالبه استرداد (9) تن از اتباع خارجی که درمحابس افغانستان تحت حبس قراردارند و فیصله های محا کم درمورد شان اصدار نیافته است  ،  به مرجع متقاضی درمورد تنظیم تقاضای شان طبق قانون و مقرره استرداد متهمان و محکومان رهنمایی لازم بعمل آورد .

همینطور دو تقاضای تجدید نظر مدنی اطراف قضایا در روشنی شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد غور قرارگرفت و نیز بنابر مطالبه اداره لوی څارنوالی تبدیلی محکمه یک قضیه جزایی تصویب و صلاحیت رسیدگی به هفده  قضیه جزایی دیگر به محاکم استیناف کابل و کاپیسا تفویض شد .

برعلاوه  رسیدگی به یک عده ازمسایل ذاتی قضات  و بررسی برخی از دوسیه های جزایی در روشنی احکام قانون اجراات جزایی ، نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی گرفته شد. ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا