جامعه

سفرهیات بلند پایه دولتی به لوگر

کابل بیست ودوم جدی باختر

وزیرزراعت وآبیاری ، معین وزارت احیا وانکشاف دهات ، نماینده گان وروسای سیزده وزارتخانه وریاست های مستقل ارگانهای محل واداره امور، امروزضمن بازدید ازولایت لوگردراجتماع بزرگ مسوولان محلی این ولایت شرکت کرده اجراات آنان را استماع وپیشنهادات شان را یاد داشت کردند.

وزیرزراعتوآبیاری وهیات همراهش درحالیکه دگرجنرال عتیق الله لودین والی لوگر نیزآنان را همراهی می کرد، ازبخش های مختلف ریاست زراعت وآبیاری وساحه احداث شده  به نام ساحه سبزلوگربازدید کرده دراجتماع روسای ادارات دولتی اشتراک کردند.

درین اجتماع بعد ازآنکه  والی لوگرتصویرعینی این ولایت وپیشرفت های موجود را ضمن صحبت ارایه نمود ، محمد هاشم حسین خیل شاروال وداکترعبدالولی و کیل، رییس شورای ولایتی لوگراقدامات انجام شده وبرنامه های رویداست گرفته شده را مبین تشریک مساعی میان ارگانهاوهماهنگی خوب درین ولایت خواند.

محمد آصف رحیمی وزیرزراعت وآبیاری ضمن صحبت ، هدف ازسفرشان به لوگر را چگونگی روند اسکان کوچی ها ورشد و توسعه خدمات رفاهی درزنده گی روزمره مردم لوگرخوانده ازپیشرفت های چشمگیری که درین ولایت انجام یافته ابرازخوشی ورضایت کرد.

سپس وزیرزراعت درجلسه ای که درخصوص توزیع زمین برای کوچی ها واسکان آنان درلوگربه  اساس فرمان ریاست جمهوری ازیک سال به اینسو ادامه دارد ، شرکت نموده اجراات انجام شده را ارزیابی ودرجهت تصریح آن به ارگانهای ذیربط واعضای کمسیون هدایت داد.

درین جلسه که به اشتراک جنرال لودین ، معین وزارت احیا وانکشاف دهات ، معاون اداره امور، رییس مبارزه با حوادث طبیعی ، عزت الله احمدزی رییس کمسیون تنظیم امورکوچی ها ، روسای شهرک های معلمین وکوچی های وزارت انکشاف دهات ودیگرمقامات شرکت کرده بودند ، درزمینه های گوناگون تصامیم اتخاذ شد.

 درپایان محمد آصف رحیمی وزیرزراعت وآبیاری ، عتیق الله لودین وهیات درحالیکه شاروال توضیحات می داد ، ازاموربازسازی ونوسازی لوگردیدن نمودند وپیشرفت ها را امید وارکننده خواندند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا