اخبارجامعه

سی وپنج رویداد ترافیکی درجریان سال روان درلوگررخ داده است

 پل علم / 6دلو/ باختر

بی احتیاطی ، رعایت نکردن قوانین ترافیکی وکم عرض بودن جاده ها باعث رخداد سی وپنج رویداد ترافیکی، درجریان یکسال درلوگر شده است واین رویدادها جان هجده تن را گرفته است وچندین تن دیگر را زخمی کرده است.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، باشندگان لوگر با پیشرفت کارساخت لات دوم سرک کابل- لوگراظهارخرسندی کردند وگفتند که تا حدی رویداد های ترافیکی کاهش خواهد یافت، آنان ازرانند گان می خواهند که با دقت کامل قوانین ترافیکی را رعایت کنند.

شاه پوراحمدزی سخنگوی قومندانی امنیۀ لوگربه آژانس باخترگفت که در یکسال گذشته سی وپنج رویداد ترافیکی درشاهراه کابل- لوگربه وقوع پیوسته است، که دراین رویداد ها هجده تن جان باخته اند ویکصدوشش تن دیگرزخم برداشته اند.

سخنگوی قومندانی امنیه لوگرافزود، با آن که نسبت به سال گذشته رویداد های ترافیکی درلوگرکاهش یافته است مگر سرعت زیاد، بی احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قوانین ترافیکی و کم عرض بودن جاده ها باعث رویداد های ترافیکی درآن ولایت شده است.

وی خاطر نشان کرد که با پیشرفت کاری بیش ازهشتاد درصدی لات دوم شاهراه کابل- لوگر رویدادهای ترافیکی درلوگر کاهش یافته است.

معاد الله مشعل یک باشندۀ شهرپل علم علت وقوع رویداد های ترافیکی را درعدم آگاهی ازقوانین ترافیکی عنوان کرد وافزود که در لوگراکثرجوانان بدون آنکه با رانندگی آشنایی کامل داشته باشند، رانند گی می کنند که سبب بروز رویداد های دلخراش ترافیکی می شود. محمدولی رانندۀ شاهراه کابل لوگربه آژانس باخترگفت: درشاهراه کابل لوگرهفتۀ یک رویداد ترافیکی رخ می دهد که بیشتررویدادها تلفات جانی ومالی را درقبال دارد.

احمد الله داکتر موظف در شفاخانه نایب امین الله خان گفت که روزانه یک الی دو بارزخمیان رویداد های ترافیکی به آن شفاخانه انتقال  می شوند.

وی افزود دربیشترموارد سرعت زیاد وبی احتیاطی سبب وقوع حادثات ترافیکی می شود. محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا