جهان

شنا سا یی هزاران پا کستانی راجستر شده جعلی بحیث مها جر افغان

اسلام آباد – دی دان – 20 دلو – باختر
اداره ملی بانک معلوما تی و نام نویسی  پا کستان ( نادره ) بیش از ده هزار پا کستانی را که به خا طر در یافت دالر خود را به حیث مها جر افغان ثبت کرده بودند ، شناسا یی کرده است .
کمیشنری عا لی ساز مان ملل متحد برای هر مها جر عودت کننده داو طلب  به کشو ر شان  پرداخت مبلغ 400 دالر تعیین کرده است .
این مطلب در ملا قا ت  عثمان یو سف مبین ، رییس اداره نا دره با سنا تور رحما ن ملک رییس  کمیته امور داخلی مجلس سنای پا کستان بیان شده است .
به گفته رییس اداره نادره ، موارد ثبت  هو یت جعلی توسط سیستم آن اداره در هنگام مسدود شدن کارت های   انان در کمپیوتر ، گرفته شده است.
وی افزود که  کارت های هویت ملی در هنگام کمپیو تری سا ختن در پنج کتگوری مختلف مورد  اشتباه ،  بلاک یا مسدود شده  است.
رییس نادره هنگام ارائه تو ضیحات به کمیته امور داخلی مجلس سنا  گفت که حدود یک میلیون مها جر افغا ن تحت نقشه  عمل یا طرح بر گشت داو طلبانه به کشور شان عودت کرده اند وهر مها جر ی که آما ده برگشت به وطن باشد  یک بسته 400 دالری کمک کمیشنری عا لی ساز ما ن ملل متحد برایش داده می شودحتی به نوزاد آنها .
به گفته رییس اداره نادره  2 عشاریه چهار میلیون مها جر افغان در یک وقت  در پا کستان ثبت هستند و 1 عشاریه پنج میلیون مها جر ثبت نشده افغان  نیز  در پا کستان به سر می برند. آشنا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا