اخبارگزارش ها

صاحب نظران ازفرار صاحبان اندیشه ازکشورنگرانی کردند

کابل/۳۰جدی/باختر
شماری از صاحب نظران و جوانان فرار صاحبان اندیشه از کشور را مایهٔ نگرانی می دانند.
آنان به این باور اندکه فرار سرمایهٔ مادی آن‌چنان تاثیرسوء در عرصه های گوناگون کشور ندارد که فرار مغز ها وافراد دارای اندیشه ودانش دارد.
آنان به این باور اند که جوانان و صاحبان اندیشه و دانش، سرمایهٔ معنوی این کشور اند و فرار آنان کشور را به قهقرا می کشاند .
اوستا قیومی محصل پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به خدیجه حلیمی خبرنگار افتخاری آژانس باختر گفت که جوانان در سمت وسو دهی جامعه، نقش ایفا می کنند. اوگفت در کشوری که برای آبادی اش نیاز بیشتر به نیروی جوانان دارد، باید به رشد این قشر توجه صورت گیرد و آنان برای نیل به این اهداف با زیور دانش آراسته تر شوند ، یعنی زمینهٔ تحصیل و کار برای شان درکشور فراهم شود.
اوستا به این باور است که یگانه علت فرار مغز ها از کشور نبود امنیت روحی و جسمی و نیز نبود زمینهٔ کار است که باید حکومت در تامین امنیت ومصوونیت شخصیت های با دانش و جوانان چیز فهم تلاش کند.
فرحت محصل طب معالجه یی پوهنتون چراغ می گوید که همه روزه شاهد فرار جوانانی است که تحصیل کرده و صاحب کسب و کمال اند. او گفت علت فرار این جوانان ادامهٔ خشونت ها، جنگ و آینده نا روشن است. فرحت بیان کرد که مردم دیگر اعتماد شان را از نتیجه بخشی مذاکرات صلح که در قطر جریان دارد، از دست داده است. چون در این مذاکرات دو طرف از موقف های شان کوتاه نمی آیند و بر خواست های شان تاکید دارند. نذرانه جوان دیگری است که آرزو دارد در حکومت آینده همچنان زنان در اجتماع نقش فعال ایفا کنند و مسوولیت های بزرگ در ادارهٔ کشور داشته باشند.
وی نیز افزود که فرار استعداد ها و مغز ها از کشور دو دلیل را بیان می کند. یکی نا امنی و دیگری بی کاری. وی ابراز نگرانی کرد و گفت که اگر کشور ، جوانان که نیروی کار اند و نیز شخصیت های چیز فهم را از دست بدهد، آیندهٔ خوبی در انتظار آن نخواهد بود.
به هر صورت اگر به نظرهای این جوانان و صاحب نظران پرداخته شود، روشن می شود که جوانان با احساس و با درک از وضعیت کنونی کشور نا راضی اند ونگران آیندهٔ مردم و کشور شان اند. به مسوولان دولتی و نیز گروه های سیاسی و حتا جناح های مخالف مسلح دولت است که به این نگرانی جوانان توجه کنند و راهی در پیش بگیرند که کشور به سوی آشتی و صلح برود و بساط جنگ و ناامنی از گوشه گوشهٔ آن برچیده شود تا باشد کشور، به ترقی نایل آید و مردم به ویژه جوانان برای نسل های فردا، افغانستان مترقی ومتکی به خود به میراث بگذارند.
خدیجه حلیمی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا