گزارشات

طالبان وجنگ تبلیغاتی // دراین جنگ برای طالبان حقایق اهمیت ندارد مغشوش کردن اذهان عامه یک هدف است

کابل باختر/ 13 حوت
تحرک وتلاش های طالبان درروز های اخیر چه  درصحنه سیاسی وچه درصحنه نظامی  بیشتر شده است واین گروه درفکر بستر سازی برای امتیاز گیری  های بیشتر است .
گزارشگرآژانس باختر می نگارد:  با آنکه چگونگی ایجاد ورشد  گروه طالبان به عنوان یک پروژه استخباراتی پوشیده نیست، مگر حلقات برای این گروه  بسترسازی  می کنند تا طالبان هویت  واعتبار بیشتر سیاسی  ونظامی پیدا کنند.
درحال حاضرتبلیغ برای طالبان  چنان گرم و گسترده است که این گروه  دریک موقف بلند معرفی می شود ، گویا که  حرف اول اززبان این گروه خارج می شود.
این تلاش ها مشهود وواضح است از این گروه درمجالس بزرگ دعوت می شود  کشور های بزرگ برای گفت و گو با طالبان تقلا می کنند موقف سیاسی  طالبان اثرگذار معرفی می شود  وبرای  پیروزی آنان درمیدان جنگ تبلیغ وامکانات فراهم  می شود. 
دراین نبرد تبلیغاتی که ازسوی سازمان های استخبارات بیرونی حامی طالبان به راه انداخته شده است حقایق اهمیت ندارد بل آنچه اثرگذار است  برداشت  اذهان  عامه است این حلقات آنچه را که  اتفاق می افتد  ویا حتا اتفاق نمی افتد  با جعل اخبار به گوش مردم می رسانند  . با تاسف برخی  رسانه ها وشماری معینی از چهره های سیاسی  واجتماعی دراین جنگ تبلیغاتی آگاهانه ویا غیر آگاهانه  همگام با طالبان اند .
این رسانه ها وچهره ها برنامه های طالبان را قبل از آنکه اجرا شود بزرگ نمایی  می کنند برای  آن تبلیغ می کنند ، تفاوت میان نظامیان کشور نبرد های طالبان را از لحاظ تکتیک  واسلحه از دید خودشان  مقایسه  می کنند طالبان را پیروز میدان معرفی  می دارند درباره مسایل حاد وخاص نظامی افشاگری می کنند که این  جز خیال بافی ، بزرگ نمایی و جنگ روانی برای طالبان  چیزی دیگر نیست .
اکنون دستگاه های  تبلیغاتی  درمنطقه ،حوزه خلیج وفراتر ازآن درهویت بخشی وبزرگ نمایی  طالبان پیشگام ا ند وچنان تبلیغ می کنند  که گویا امریکا ، غرب ودولت افغانستان درجنگ جاری نا کام اند  این دستگاه ها  تلاش های امریکا برای صلح  ویا اقدامات دولت  افغانستان را ضعیف معرفی می کنند  واز بدترشدن اوضاع هشدار  می دهند  و حتا دولت آینده  را مال طالبان می دانند .
مسایلی چون ، بعداز خروج نیروهای خارجی  از افغانستان طالبان اجازه نمی دهند  تا افغانستان مکانی برای تهدید کشورهای دیگر باشد ویا این که هیئت طالبان سفرنمادین  از دوحه به اسلام آباد مسایل چون مشکلات مهاجرین ویا مشکلات تجار ومسایل ترانزیتی  را با مقامات پاکستانی مطرح می سازد آها از کدام موقف صحبت می کنند  این مسایل  کار یک دولت با دولت  است  با آنکه مقام های پاکستانی  خوب می دانند که گفته  های  طالبان جنبه  اجرایی ندارد واین دولت افغانستان است که روی این مسایل تصمیم  می گیرد، باآنهم  آنها را بایک  اجندای ساختگی  و ماجراجویانه به درب دفاتر شان  راه می دهند . اینها جز برنامه های هویت بخشی  برای طالبان است .
آنچه قابل تکرار وبازگو کردن است ،این است  که طالبان با یک  اجندای کاذب تبلیغاتی برای خود بسترسازی  می کنند درحالی که  بازنده اصلی میدان جنگ  اند  وتبلیغات بی مایه نمی تواند رهگشای آنها به سوی آینده  باشد .  تحلیل سیاسی .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا