اخباراقتصاد

فارم های مرغ پروری در ‌‌‌بغلان روبه افزایش است

پلخمری/ ۲۷قوس/ باختر

  گوشت مرغ بازارهای بغلان بااستفاده ازتولیدات فارم های مرغ پروری آن ولایت تامین می شود۰

 داکتر تاج‌ محمد احمدزی آمرخدمات مالداری ریاست زراعت بغلان  در مصاحبۀ باخبرنگار آژانس باختر گفت که‌ نیازروزانۀ بازار های بغلان به گوشت‌ مرغ، بیست ودوهزار کیلوگرام گوشت است که برعلاوۀ نیاز روزانۀ گوشت مرغ در بازار های داخلی بغلان، به ولایت های سمنگان، کندز وپروان نیز صادر می شود.

 داکتراحمدزی تعداد فارم های مرغ در بغلان را چهار صدوپنجاه فارم وانمود کرد وافزود که ازجملۀ فارم های متذکره دوصد وهفتاد هشت آن ثبت وراجستر ریاست زراعت است و یکصد وشصت وسه فارم دیگر آن تااکنون ثبت این اداره نشده است.

آمرخدمات مالداری ریاست زراعت بغلان، تعداد فارم های مرغ پروری را که امسال ایجاد شده است، ده فارم وانمود کرد وبا ابرازخورسندی ازنحوۀ فعالیت فارم های مرغ پروری نقش این فارم ها را درقسمت جلوگیری ازواردات گوشت مرغ هایی که گوشت آن قابل استفاده نیست واز پاکستان وارد می شود مهم‌ واساسی خواند و گفت که تلاش به خاطر معیاری سازی فارم ها جریان دارد.

وی ازنبود امکانات تولیدات چوچه مرغ دربغلان به حیث یک مشکل اساسی یاد کرد وگفت که  چوچه مرغ های مورد ضرورت فارم های مرغ پروری از بلخ وهمچنان کشور پاکستان وارد می شود که توام بامشکلات است۰

وی اضافه کرد که ریاست زراعت بغلان درصدد آن است که این مشکل رادرهم آهنگی با فارم‌ داران‌ رفع کند .

احمدزی گفت که بیشترین فارم های مرغ پروری در ولسوالی های بغلان مرکزی، پلخمری ، دوشی وخنجان‌ است. محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا