امنیت

مسلمیار نشان افتخار مشرانوجرگه را به سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی تفویض کرد

درجلسه امروزمشرانوجرگه ( تفاهمنامه همکاری درزمینه مهارت های فنی وتوسعه منابع انسانی میان افغانستان وایران) ، (پروتوکول یاد داشت تفاهم لوله های آبگذرمیان افغانستان وجمهوری تاجکستان) و(موافقتنامه همکاری های تجارتی واقتصادی میان افغانستان وفدارتیف روسیه) تصدیق گردید.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس اطلاعاتی باختر،  این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلمیاررئیس آن جرگه برگزار گردیده بود،  ابتدا تفاهمنامه همکاری درزمینه های فنی وتوسعه منابع انسانی میان افغانستان وایران که بعدازطی مراحل در ولسی جرگه،غرض تصدیق به مشرانوجرگه ارسال گردیده بودوپس ازتدقیق ومطالعه درکمیسیون اموربین المللی وسایرکمیسیون های مشرانوجرگه درجلسه امروزتوسط سناتورنجیبه حسینی به مجلس قرائت گردیده وبعدازابرازنظرسناتوران این تفاهم نامه تائیدوتصدیق گردید.این درحالیست که کمیسیون اموربین المللی درنظرمشورتی خود تعهد طرفین رادرماده ششم این سند پیرامون محرمیت اسناد،ملاحظات ودیگرپروگرام راقابل دقت وبحث دانسته؛استدلال گردیدکه این تفاهم نامه سندتبادله معلومات استخباراتی ویاهم تبادله مهارت های عصری تکنالوژیکی نمی باشد،زیرامحرمیت آن شفافیت قراردادهاوتفاهمنامه هاراازبین میبرندوتاکیدگردیدکه وزارت امورخارجه ووزارت کارواموراجتماعی روی اصلاح این ماده غورمجددنمایند .   همچنان موافقتنامه همکاری های تجارتی واقتصادی میان افغانستان وجمهوری فدارتیف روسیه وپروتوکول یاد داشت تفاهم لوله های آبگذرمیان افغانستان وجمهوری تاجکستان که درکمیسیون اموربین المللی باتوجه به نظریات کمیسیون های دوازده گانه مشرانوجرگه موردغورقرارگرفته بودتوسط سناتورنجیبه حسینی وسناتورحمیرانعمتی به جلسه ارائه گردیده وبعدازصحبت های اعضای مجلس نیزموردتصدیق وتائیدقرارگرفت.به همینگونه روی یاد داشت تفاهم میان افغانستان ودولت مالیزیا درمورد استقرارنیروهای نظامی اعزامی دولتی مالیزیا به افغانستان توسط سناتورحمیرانعمتی تقدیم گردیده اما جلسه غرض غوربیشتر،تائیداین سند را به جلسه بعدی موکول نمود ونیزدرجلسه سناتورنثارحارس ازعدم توجه مسوولین درعقدقراردادهای بین المللی یادآوری نموده،تاکیدگردیدکه ارگانهای مسوول باید دراین زمینه توجه جدی نمایند.   طبق یک خبردیگرفضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی امروزبا انجنیررحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی درمقرشورای ملی ملاقات نمود.  دراین ملاقات انجنیرنبیل پیرامون امورکاری ودست آوردهای اخیرآن ریاست به رئیس مشرانوجرگه معلومات داده گفت که منسوبین امنیت ملی با همکاری مردم

وتلاش های خستگی ناپذیر پلان های شوم دشمنان وطن را خنثی وشماری ازتروریستان را که قصد اخلال امنیت لویه جرگه عنعنوی را داشته،گرفتار نموده است.   بعداًرئیس مشرانوجرگه ازفعالیتهای چشمگیری نیروهای امنیتی کشور درتامین امنیت لویه جرگه عنعنوی اظهار امتنان وسپاسگزاری نموده وبه پاس خدمات نشان های مشرانوجرگه توسط مسلمیاربه سینه رئیس عمومی امنیت ملی ومعاون اپراتیفی آن ریاست تعلیق گردیدونیزتقدیرنامه مشرانوجرگه توسط روح گل خیرزادبه انجنیررحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی وداکترضیاء معاون اوپراتیفی آنریاست تفویض شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا