سیاست

مشرانو جرگه جلسه کرد

مشرانو جرگۀ در جلسۀ امروزی خود ، خواهان ارایۀ مشورت های لازم ، دقت بر موادقانون اساسی کشور وحفظ منافع ملی درجریان کارلویه جرگۀ عنعنوی گردید.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر، در آغاز محمد علم ایزد یار رئیس جلسه، در مورد نشست مشورتی دیروزی با شرکت رئیس جمهور کشورکه در مورد آماده گی ها این جرگۀ موعود دایر شده بود به مجلس سنا معلومات داده گفت که وظیفۀ این جرگه صرف ارایۀ مشوره های لازم در مورد موضوع مبرم ملی یعنی عقد پیمان استراتیژیک با ایالات متحدۀ امریکا است که صرف جنبۀ مشورتی داشته باشد وبعد این نظریات ومشوره ها غرض تصویب به هردو مجلس شورای ملی ارسال شودوشورای ملی مطابق قانون اساسی صلاحیت های خود را اعمال نماید . نایب اول مشرانو جرگه در مورد ضرورت چنین پیمان راهبردی گفت که کشور در موقعیت خاص سیاسی، نظامی واقتصادی قرار دارد وبا دخالت های مواجه است وافغانستان مثل هر کشور دیگر حق دارد که با در نظر داشت حفظ منافع ملی خود تصمیم اتخاذ نماید.سپس تعدادی سناتوران نیز در مورد مراحل عقد این پیمان صحبت کرده وبر تدویر لویه جرگۀ عنعنوی ، جمع آوری نظریات مشورتی شرکت کننده گان ،حفاظت جدی از منافع علیای کشور درهنگام عقد این پیمان وارسال آن جهت تصویب به شورای ملی تاکید به عمل آورده واز حضور گستردۀ بزرگان کشور درلویه جرگۀ عنعنوی استقبال نمودند . درجریان این مباحث سناتوران به روند تخنیکی کار لویه جرگه انتقاد داشتند که اجندای کاری این جرگه و وجوۀ مصارفاتی آن به اعضای شورای ملی معلوم نشده است واز برخی ولایات به شمول ولایت لوگر عوض اشخاص واجد شرایط ، اشخاص تصادفی معرفی گردیده اند. سناتوران این را هم گفتند اگر دخالت های از بیرون نباشد ضرورتی به عقد چنین پیمانی نبود وباید در جریان عقد این پیمان دقت صورت گیرد که محتوای آن به منافع ملی کشور ساز گار باشد. همچنان درجلسه سناتورمحمد اسماعیل منشی گزارش شرکت هیئت مجلسین شورای ملی را دریکصدو بیست وپنجمین اجلاس اتحادیه بین الپارلمانی ( آی.پی.یو)که اخیرآ درسویس برگزارگردیده بود ارایه نموده گفت اگرچه هیئت مجلس سنا بخاطرتعلل درصدورویزه ناوقت به کنفرانس شرکت نمود ولی در کار کمیته های آن روی توسعه های اقتصادی ، ،حفاظت از محیط زیست واعادۀ حقوق قربانیان جنگ شرکت نمود وافزود باید دراین گونه سفرها افراد مسلکی قبل ازقبل مشخص ودر همآهنگی با هیئت ولسی جرگه اعزام گردند که از افغانستان نماینده گی خوبی شده بتواند .سناتور اسماعیل منشی همچنان ازملاقات با هیئت های پارلمانی کشورهای پاکستان وانگلستان یاد آوری نموده گفت که دراین ملاقات وی وسناتور باقی بریال روی موضوعات ذیعلاقه با نماینده گان پارلمانهای متذکره در محدودۀ رسومات پارلمانی بحث وتبادل نظرهای نموده اند. هکذا درجلسه گزارش سفرهیئت مجلسین شورای ملی ازایالات متحده امریکا که درسیمینار نظارت تقنینی ازسکتورامنیت درواشنگتن برگذارشده بود توسط سناتور محمد داوود اساس ارایه شد .وی گفت که در جریان این سفرهیئت مذکورازوزارت دفاع امریکا(پنتاگون)، قصر وآثارتاریخی کانگرس، وزارت امورخارجه آنکشور دیدن نموده وبامعاونین وزیردفاع درامورآسیایی مرکزی و امورقانونگذاری، رئیس گروپ دوستی مجلس نماینده گان پارلمان امریکا، دوسناتورایالات پنسلوانیا وبرخی مقامات بلند پایه آنکشوردیداروصحبت نموده است وی ضمن مثبت خواندن نتایج این سفر، گفت که در این ملاقات ها پیرامون انتقال مسوولیت های امنیتی، خطرتروریزم درمنطقه، ضرورت تجهیزوآموزش نیروهای امنیتی با اسلحه ثقیله ، تجهیز قوای هوایی کشور ، جلوگیری ازتلاشی های نا همآهنگ وخودسرانه نیروهای خارجی در کشور ،تسلیمی مسوولیت زندان ها به افغانها ، قطع مداخلات کشورهای پاکستان وایران از افغانستان،عواقب ناگوار سیاست دوگانه پاکستان درقبال افغانستان،حملات نظامی پاکستان برافغانستان ونیزاجرای پروژه ها ی عمرانی توسط حکومت افغانستان و تطبیق پروژه های زیربنایی ، رشد سکتورزراعت، کمک به حفظ دستآوردهای ده سالۀ کشور، حضورزنان درکنفرانس بن2، حکومتداری خوب، اعطای بورسیه ها به جوانان ، کنفرانس استانبول، لویه جرگه عنعنوی، امضای پیمان استراتیژیک، ایجاد راه ابریشم بحث وتبادل نظرهای صورت گرفت وهیت با تشکری ازکمکهای ایالات متحده امریکا ، خواهان همکاری بیشترآنکشوردربخش های مختلف به خصوص تقویت قوه مقننه وتحکیم روابط پارلمانی گردید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا