اخباراقتصاد

میدان هوایی خوست تا کمتر از دو ماه دیگر به بهره گیری سپرده می شود

خوست/ ۸ دلو/ باختر

انتظارمی رود میدان هوایی خوست درآغازبهارسال آینده به بهره گیری سپرده شود.

حکومت افغانستان برای ساخت این میدان هوایی، یک ملیارد وهشت صدوهشتاد و نه ملیون افغانی هزینه کرد.

ادارۀ هوانوردی ملکی افغانستان می گوید کارساخت این میدان هوایی پایان یافته است وقرار است پروازها ازآن درماه حمل سال پیش روآغازشود.

درگام نخست شرکت های هوایی ازاین میدان هوایی برای انتقال مسافران به چهارگوشۀ افغانستان کارخواهد گرفت و درنهایت تلاش ها براین است که این میدان هوایی برای پروازهای جهانی هم آماده شود.

این میدان هوایی هم اکنون خط نشست وپرواز به درازای بیش ازدوهزاروشش صد متروپهنای چهل وپنج متر ومیدانی دارد که چندین طیاره می تواند همزمان از آن کاربگیرد.

ازسویی هم اتاق فرمان، سالون های ویژه و عادی برای انتظارمسافران ، توقف گاه بزرگ وسایط ،جاده های حلقه یی وهمه تاسیسات مورد نیاز یک میدان هوایی معیاری، درآن درنظرگرفته شده است.

یک مسوول ادارۀ هوانوردی ملکی درخوست به آژانس باخترگفت که قرار است درماه حمل سال پیش رو پروازها ازاین میدان هوایی آغازشود.

آگاهان، بهره گیری ازاین میدان هوایی را تحول بزرگی درانکشاف ورشد اقتصاد جنوب شرق افغانستان می دانند.

آنان می گویند میدان هوایی خوست درکنارانتقال مسافران، درصادرات فرآورده های زراعتی به بازارهای داخلی وخارجی نقش ایفا می کند و باعث شکوفایی ورفاه حوزۀ جنوب شرق افغانستان می شود.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا