اخبارجامعهگزارشات

نباریدن برف وباران نگرانی کشاورزان کابل را به بار آورده است

 کابل/۸دلو/ باختر

کشاورزان وباغداران درکابل ازنباریدن برف وباران نگران اند.

  آنان می گویند که اگر درزمستان جاری بارندگی صورت نگیرد ‌،آسیب های زیاد اقتصادی رامتحمل می شوند. این کشاورزان می گویند که نباریدن برف و باران سبب شده است که امسال گندم خزانی (تیرماهی) کشت نتوانند.

  همه ساله درولسوالی های کابل صد ها جریب زمین، گندم خزانی کشت می شود ؛اما امسال به دلیل نباریدن برف وباران وخشک بودن زمین کشاورزان نه تنها گندم بلکه دیگر حبوبات را نیزکشت نکردند وهمچنان باغداران نیز درخت های خود را یخ آب ندادند.

  ابراهیم کشاورز باتجربٖۀ ولسوالی گلدرۀ کابل به احمد واصل بهزاد خبرنگار افتخاری آژانس باختر گفت : ما هرسال بیش از ۳۰جریب زمین را گندم خزانی کشت می کنیم ومحصول خوب به دست می آوریم؛اما امسال تا به حال کشت نکردیم. وی افزود: زمین خشک است دانه های گندم سبز نمی کند ، آب دریا کم است نمی توانیم زمین ها را آبیاری کنیم و نه تنها گندم بل سیر وپیازنیزدراوایل فصل زمستان کشت می شود؛اماتا به حال کشت نکردیم.

محمد جمیل باغ داریست که بیشتر از ۲۰۰۰ تاک انگور دارد می گوید :نباریدن برف وباران وکم شدن سطح آب های زیر زمینی سبب شده است که تاک های خود را یخ آب داده نتوانیم.وی افزود: اگر تاک هایم یخ آب نخورد محصول ما درسال آینده کاهش می یابد.

  اسحق باشندۀ ولسوالی فرزۀ کابل که زمین های مردم را به اجاره می گیرد وبادنجان رومی کشت می کند می گوید:اگر امسال خشک سالی به همین منوال ادامه پیداکند، نمی توانم محصول خوب به دست بیاورم وباید پول اجاره را به صاحب زمین بدهم . خادم حسین همدم استاد پوهنځی زراعت پوهنتون کابل می گوید :خشک سالی وقتی رخ می دهد که مقدار باران کم شود و در نظم بارندگی تغییربیاید٬ که ناشی از دگرگونی های اقلیمی می شود که اولین تاثیر نباریدن آن بر زمین است واز قدرت باروری زمین می کاهد . وی افزود عنصر های آب وخاک بسیار مهم برای نبات است٬ کاهش برف وباران سبب تقلیل در بخش های کمی وکیفی نبات ها می شود واگر بارندگی صورت نگیرد، در کشت گندم خزانی خشکی پیدا می شود وروند بیولوژیکی رشد نبات کم می شود و برمحصول تاثیر دارد.

  او گفت: تاثیر غیر مستقیم بر اقتصاد کشاورزان دارد که سبب کاهش درآمد کشاورزان می شود واثر آن برجامعه و بلاخره متاثر شدن اقتصاد ملی می شود . نباریدن برف باران سبب بیشتر شدن آلودگی هوا می شود که برای انسانان، نبات ها ودرخت ها بسیار زیان باراست.

امیر محمد کارشناس مسایل زراعتی می گوید:اگرگرمی هوا به همین منوال ادامه پیدا کند، درخت ها پندک های خود را نمو می دهد و با دوباره سرد شدن هوا، آن ها را یخ می زند واثر منفی بر محصول سال آینده دارد. احمد واصل بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا