اخباراقتصادجامعه

نود درصد مردم کشوراز برنامۀ دسترخوان ملی مستفید می شوند

 

کابل/ ۱۳ جدی / باختر

برنامۀ دسترخوان ملی که به منظور رسیدگی و کمک رسانی به خانواده های متضرر ازقرنطین ناشی از شیوع ویروس کرونا درسطح کشور راه انداری شده است،اقدامی است که از آن شمار زیادی از خانواده های نادار وتهی دست،مستفید می شوند.

برای دریافت معلومات بیشترروی این برنامۀ ملی ،نازیلا عزیزی خبر نگار آژانس باختر مصاحبه یی با پوپل حبیبی معین برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات انجام داده است که اینک به توجه می رسد.

پرسش: در نخست روی برنامۀ دستر خوان ملی معلومات بدهید وبیان کنید که هدف این برنامه چیست؟

پاسخ: دسترخوان ملی برنامه یی است که از طریق آن برای خانواده های نادار وکسانی که به نسبت شیوع ویروس کرونا و قرنطین ناشی از آن در کشور متضرر شده اند و درتنگنای اقتصادی قرارگرفته اند، کمک های اولیه فراهم کند و این برنامه آغاز شده است و برای خانواده ها مواد غذایی و ضروری توزیع می شود.

پرسش: چه مقدار پول برای تطبیق برنامۀ دسترخوان ملی هزینه می شود؟

پاسخ: درتطبیق این برنامه قرار است ۲۸۰ملیون دالر هزینه شود و این بودجه از پروژه هایی باقی مانده است که سال گذشته نیمه تمام مانده بود و بانک جهانی آن ها را تمویل می کرد.

قرار بود این پول دوباره به دونر ها مسترد شود اما دراثرتلاش شخص رییس جمهوری اسلامی افغانستان درفراهم کردن قناعت دونر ها از آن برای راه اندازی برنامۀ دسترخوان ملی استفاده می شود.

شاید نزد شماری این پرسش ایجاد شود که چرا ۲۸۰ ملیون دالر در تطبیق یک پروژۀ انکشافی درکشور هزینه نمی شود، پاسخ روشن است که این پول برای مبارزه با کرونا و تطبیق برنامۀ دستر خوان ملی است ونمی توان از آن درسایر بخش ها ویا پروژه ها استفاده کرد.

 

اگردسترخوان ملی را حکومت برنامه ریزی نمی کرد وطرح های قانع کننده به دونر ها ارئه نمی کرد ۲۸۰ ملیون دالر از کشورما مسترد می شد و از دایرۀ اقتصاد افغانستان بیرون می شد.

و این برنامه یی است که دونر ها پذیرفتند که پول باقی ماندۀ پروژه ها درتطبیق آن هزینه شود و ازاین مبلغ برای هرخانوادۀ نیازمند افغان موادی به ارزش ۴هزار افغانی داده می شود.

پرسش: لطفا بگویید کدام طبقه مردم را این برنامه زیر پوشش قرار می دهد؟

پاسخ: خانواده هایی که به نسبت شیوع کرونا دچار فقرو تنگدستی شده اند و آنانی که از سوء تغذی رنج می برند کمک دریافت می کنند و ما دربسته های کمک مواد غذایی، مواد مغذی را نیز شامل کرده ایم.

این برنامه به گونۀ غیرمستقیم فروشندگان مواد خوراکی ودکانداران را نیز حمایت مالی می کند به ویژه دکاندارانی را که در روستا ها وساحات دوردست کشور فعالیت دارند. زیرا آنان از وضعیت پیش آمدۀ ناشی از شیوع کرونا درکشوردچار ورشکستگی می شدند. چنانچه دکان های بیشتر آنان به مدت سه ماه مسدود شده بود وفعالیت شان با رکود مواجه بود وسرمایۀ شان ازبین می رفت و ما از طریق این برنامه توانستیم آنان را حمایت کنیم .

ما در سه بخش دست آورد داریم یکی ۲۸۰ملیون دالر را شامل دوران اقتصاد کشور کردیم واز بیرون شدن این مبلغ جلوگیری کردیم؛ دوم دکانداران محلی وتاجران کوچک را تقویت اقتصادی کردیم وسوم به خانواده هایی که درفقرو تنگنای اقتصادی قرار دارند، بسته های مواد غذایی داده می شود.

و درکل نود درصد مردم افغانستان از برنامهٔ دسترخوان ملی مستفید می شوند.

پرسش: کدام معیار ها برای تشخیص خانواده های مستحق کمک برنامهٔ دسترخوان ملی وجود دارد؟

پاسخ: طرزالعمل برنامه قسمی است که وزارت احیا وانکشاف دهات درمسایل مالی وانتخاب خریداری دخیل نیست. ما درنخست به شورای اقتصادی پیشنهاد کردیم که ملاامان، بزرگان ،شخصیت های بانفوذ ، جوانان را در روستا های شان جمع کنند واز طریق آنان خانواده های مستحق روستاهای شان را مشخص کنند و  اکنون این شیوه عملی می شود یعنی مردم خود خانواده های مسحق روستا های شان را فهرست می کنند وبه رویت همان فهرست شمار مستحقان مشخص می شود و ما به شورا های انکشافی پول ارسال می کنیم وآن ها درقریه ها کمیته های خریداری دارند و زیر نظردفتر ما و کمیتهٔ ولایتی به خریداری مواد می پردازند و به خانواده های شامل فهرست توزیع می کنند.

وزارت احیا وانکشاف دهات فقط از شفافیت روند نظارت می کند وسایر کارهای برنامهٔ دسترخوان ملی را خود مردم انجام می دهند.

مسوولیت تطبیق برنامهٔ دسترخوان ملی در مرکزهای ۱۴ ولایت را ادارهٔ ارگان های محلی به دوش دارد وشهر کابل را شاروالی کابل به دوش دارد ونوزده ولایت دیگر را با تمام ولسوالی های کشوروزارت احیا وانکشاف دهات به دوش دارد.

پرسش: تاکنون برنامهٔ دسترخوان ملی درچند شهر وچند ولایت تطبیق شده است؟

پاسخ: درکل ۱.۶۷ملیون خانواده زیر پوشش کمک های دسترخوان ملی قرار گرفته اند و در مرحلهٔ نخست ۸۶ ملیون دالر به مصرف رسیده است وبسته های غذا شامل لوبیا،برنج،صابون،روغن و آرد برای آنان داده شده است.

پرسش: شفافیت در روند این برنامه را چگونه ارزیابی می کنید وکاستی هایی که درآن وجود دارد چیست؟

پاسخ: به خاطرنظارت از شفاقیت در روند، سه راهکار ایجاد کرده ایم وپانزده زن موظف استند که هرخانواده یی را که مواد دریافت می کنند،فردای همان روز ازطریق تیلفون تماس برقرار می کنند واز آنان می پرسند که چه مواد گرفته اند وچه مقدار گرفته اند،کیفیت مواد شان چگونه است وچگونه مواد شان را به دست آورده اند.

ما از مردم خواسته ایم که درصورتی که کدام کاستی در روند وجود داشته باشد،هموطنان ما می توانند با شمارهٔ ۰۷۰۵۵۵۲۷۲۷و۳۳۳۰به تماس شوند.

همچنان برای شفافیت ،کمیتهٔ ولایتی به ریاست والی مربوط ایجاد شده است وبا دفتر ولایتی ما از روند نظارت می کنند.

درمرحلهٔ نخست از بودجهٔ ۸۶ ملیون دالر ۱.۶۷میلیون خانواده مستفید می شوند و هر خانواده موادی به ارزش ۴هزار افغانی را برای یک باربه دست می آورند.

درمرحلهٔ دوم که درماه مارچ واپریل سال جاری میلادی تطبیق می شود،۲۳۵ولسوالی باقی مانده زیرپوشش قرار می گیرد که شامل ۲.۵ملیون خانواده اند.

نازیلا عزیزی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا