سیاست

هیئت اداری مشرانو جرگه انتخاب شدند

کابل باختر/ 1/ دلو

با افتتاح رسمی سال دوم دور شانزدهم شورای ملی امروز هیئت اداری مجلس سنا درجلسه فوق العاده مشرانو جرگه انتخاب گردیدند.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر، درآغازجلسه فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه شورای ملی ضمن ابراز تشکر از شرکت رییس جمهور کشور، مقامات دولتی و مهمانان خارجی، درکار افتتاح شورای ملی ونیز ازسهم شایسته منسوبان شجاع امنیتی کشور ، اصحاب رسانه ها و به خصوص رادیو – تلویزیون ملی و تلویزیون آریانا که درپخش و نشر مستقیم جریان جلسه افتتاحیه و جلسه عمومی مشرانو جرگه ، آغاز سال جدید تقنینی را تبریک گفته و پروسه انتخاب هیئت اداری مشرانو جرگه را درمطابقت با اصول وظایف داخلی و قانون اساسی کشور خواند.

 سپس منشی های موقت مجلس داکتر احمد بشیر صمیم و داکتر انارکلی هنریار لست سناتورانی راکه درپست های نایب اول ، نایب دوم ، منشی و نایب منشی مشرانو جرگه خود را نامزد نموده بودند به جلسه معرفی نموده .

 سپس نامزدان خطوط کاری خویشرا به جلسه قرائت نمودندو کار انتخابات سری و مستقیم برای گزینش چار عضو هیئت اداری آغاز گردید که درنتیجه محمد علم ایزدیارباکسب شصت و پنج رای به حیث نایب اول ، حاجی رفیع الله گل افغان با کسب هفتادو یک رای به حیث نایب دوم ، مولوی عبدالولی راجی باکسب سی و پنج رای به حیث منشی و سید عزیزالله الفتی با کسب شصت و سه رای به حیث نایب منشی مشرانو جرگه انتخاب شدند.

 قابل ذکر است که هرچار ذوات فوق در سال تقنینی گذشته نیز عین سمت ها را درمجلس سنا به عهده داشتند البته در پست نایب اول دو تن ، در پست نایب دوم دوتن ، در پست منشی چار تن و در پست نایب منشی سه تن از اعضای مجلس خود را نامزد نموده بودند.

دراخیر هیئت اداری انتخاب شده از حسن اعتماد اعضای سنا ابراز تشکر نموده اذعان داشتند که وظایف محوله شانرا در چوکات قانون اساسی و سایر قوانین کشور به وجه احسن انجام خواهند داد.

 همینگونه درجلسه امروزی به اتفاق آرا ، سناتور حافظ عبدالقیوم به حیث رییس کمیسیون امور تقنینی ، عدلی و قضایی و مولوی عبدالوهاب عرفان به حیث رییس کمیسیون اقتصاد ملی ، مالی و بودجه مشرانو جرگه انتخاب گردیدند که در جلسه جداگانه کمیسیون اقتصاد ملی انجنیر محمد دین همدرد بحیث معاون وسید محمد سعیدی بحیث منشی آن کمیسیون انتخاب گردیدند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا