جهان

پا کستان با صادر کردن مرکب به چین میلیون ها دالر کسب می کند

اسلام آباد – بیز نیس تودی – 15 دلو – باختر
مر کب ها  " خرها " در چین بهای زیاد دارند ، به خصوص پوست آنها که در دوا سازی های عنعنوی چینی ها به کار می رود .
به گزارش نشریه بیز نیس تودی ، ذخا یر ارزی خا رجی  پا کستان تقریبا خشکیده است و  بدیهی های خارجی آن بلند رفته است . اخیرا حکومت چین با پیشنهاد یک قرضه 42 اعشاریه پنج میلیارد دالربه پا کستان ، پا پیش گذاشت و پا کستان برای برگرداندن این  قرضه به چین  ، مرکب به آن کشور صادر خواهد کرد.
ژلاتین  یا سریشم که از پوست مر کب " خر " تولید می شود  از دیر زما ن دارایی طبی در چین نگریسته می شود .
به گزارش منا بع خبری ، پا کستان که  سومین کشور دارای تعداد زیاد خر در جهان  است  بیش از پنج میلیون خر دارد و این حیوان را به چین صا در خوا هد کرد و راه را برای  کسب میلیون ها دالرعواید ازین تجارت باز خواهد کرد.
به گزارش جیو نیوز پا کستان ، یک مامور عا لی رتبه بخش ما لداری ایا لت خیبر – پشتونخوا گفت که  شرکت های چینا یی در پا کستان  علاقه مند  فارم های خر استند وشرکت های خا رجی آما ده استند تا 3 میلیون دالر درین عرصه سر مایه گذاری کنند.
طبق همین خبربه منظور انکشاف صادرات ، بخش ما لداری پا کستان اعلام کرده است که فا رم های خر در کشور را توسعه خوا هد داد و در سه سا ل اول 80000 خر را به چین صادر خواهد کرد. آشنا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا