جامعه

پنجاه درصد خشونت درمناطق دور دست ولایت سمنگان ثبت نمیشود

مقامات محلی و جامعه مدنی ولایت سمنگان میگویندکه پنجاه در صد زنان خشونت دیده بنابر عوامل گوناگون به آن ها مراجعه نمی کنند .

 خدیجه حسنی رییس امورزنان ولایت سمنگان به آژانس اطلاعاتی باختر گفت ، درجریان سالروان حدود چهل مورد خشونت علیه زنان دراین اداره ثبت گردیده است که در مقایسه سال گذشته یازده مورد کاهش را نشان میدهد .

به گفته وی، آمار ذکر شده اکثراً" مواردی اندکه زنان مورد خشونت قرارگرفته به این ریاست مراجعه کرده و اما مواردی زیادی از خشونت ها که درمحلات دوردست صورت میگیرد .

 بنابه مشکلات مختلف نمیتوانند به این ریاست به خاطر رسیده گی به مشکلات شان مراجعه کنند.

به عقیده وی، پنجاه درصد خشونت ها که درولسوالیهای دوردست و قریه های دور علیه زنان صورت میگرد ، این خشونت ها به اساس فشار های خانواده گی به عدم آگاهی زنان از حقوق شان ، رسم و رواج های سنتی به آن ها مراجعه نکرده و عارض نمی شوند.

 او گفت خشونت های راکه آن ها که در سالروان ثبت کرده اند.

شامل طلاق ، تجاوز جنسی ، ازدواج های اجباری ، بد دادن ، فرار از منزل ، ازدواج درطفولیت و لت و کوب میباشد که این قضایا توسط آنان به کمک ارگان های عدلی و حقوقی حل گردیده است.

 رییس امور زنان عوامل اساسی خشونت علیه زنان را دراین ولایت بیسوادی ، عدم آگاهی مردان و زنان از حقوق شان ، حاکمیت فرهنگ مرد سالاری ، اعتیاد به موادمخدر و فقر اقتصادی عنوان نموده گفت، مسوولین این ریاست به خاطر کاهش خشونت علیه زنان در سالجاری با راه اندازی ورکشاپ ها حدود 900 زن را از حقوق شان در مرکزوولسوالی ها آگاه ساخته و آنان درنظر دارند سرازهفته آینده ، کمپاین آگاهی دهی از حقوق شان را به مدت شانزده روز در بین زنان قریه جات راه اندازی کنند.

ازسوی هم ضیا گل نصری مسوول بخش حقوقی نهاد دفاع از حقوق زنان ولایت سمنگان گفت : راه اندازی چنین محافل که به خاطر محو خشونت صورت میگرد موثر نبوده به خاطر اینکه دراین محافل یک تعداد محدود زنان روشنفکر و آگاه از حقوق شان، اشتراک میکنند.

 وی افزودکه عده زنان که مورد خشونت قرارمیگرند ، آنان اجازه اشتراک به این محافل را پیدا نمی کنند.

او علاوه کرد ، یگانه راه که به خاطر کاهش خشونت ها موثر میباشد روشن ساختن اذهان زنان خانواده و مردان در سطح قریه ها وولسوالی های دوردست میباشد.

به گفته وی مسوولین ریاست امور زنان و موسسات که دراین راستا کار میکنند باید درقریه ها سفر نمایند و زنان و مردان را در محلات زیست شان ازنگاه حقوقی تا اسلامی و مدنی با همکاری امامان مساجد آگاه سازند.

او به یک مورد خشونت که درولسوالی روی دو آب این ولایت صورت گرفته ، اشاره کرده گفت: "درسال قبل طفل یک خانم را شوهرش به نزد سگ انداخته بود."

 

 

 

به گفته خانم نصری آمار ثبت شده خشونت علیه زنان درجریان سالروان به یکصد و یازده قضیه ثبت شده که یک تعداد ازاین قضایا به مشوره مسوولین ریاست امور زنان حل شده و یک تعداد دیگرشان که جدی بودند به ارگان های عدلی و حقوقی معرفی شده اند.

وی علاوه کرد ارقام خشونت ها علیه زنان درولایت سمنگان به تناسب آمار ذکر شده بیشتر بوده و دهها مواردی خشونت وجود داردکه به آن ها مراجع نشده است .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا