آموزش

پوهاند داکترالف شاه ځدران درگذشت

کابل/ اول میزان / باختر

پوهاندداکترالف شاه ځدران استادپوهنتون کابل دراثرمریضی یی که عاید حالش بود، امروز به عمر۷۶سالگی درگذشت.

پوهاند داکترالف شاه ځدران ازپوهنځی تعلیم وتربیۀ پوهنتون کابل سندلیسانسش را گرفته بودوبعد دررشته های انسان شناسی وباستان شناسی دوماستری ازامریکا اخذکرده بود و همچنان در رشتۀ انسان شناسی دوکتورا نیز اخذ کرده بود.

مرحوم پوهاند داکترځدران سال های زیادی از زندگی اش را به وظیفۀ مقدس استادی وقف کردوبرای چندین سال به حیث معاون علمی پوهنتون کابل خدمت کرد.

اوشمار زیادی از محصلان راآموزش داد،اثرهای زیادی علمی نوشت وبه همین گونه درترجمه مهارت ویژه داشت واثرهای زیادی را ترجمه کرد.

وفات او برای جامعۀ علمی کشور ضایعه است.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا