گزارشات

پیامد جنگ احتمالی هند و پاکستان بر افغانستان ؟

کابل باختر ۸ حوت
انکشافات اخیر در روابط میان هند و پاکستان ٬ ثبات وامنیت جنوب آسیا را با تهدید های جدی مواجه کرده است  ودر صورت بدتر شدن وضعیت٬ افغانستان نیز ازآن متاثر خواهد شد.
گزارشگر آژانس باختر می نگارد٬ تحرکات نظامی در سرحدات هند و پاکستان بیشتر شده است  و هر دو کشور علیه یکدیگر از نیروی هوایی کار گرفته اند. نیروی امنیتی هند مستقر در پنج شهر آن کشور که همجوار با پاکستان اند به حالت آماده باش اند وپرواز طیاره ها به میدان های هوایی این پنج شهر به حالت تعلیق در آمده است پاکستان نیر اقدامات احتیاطی روی دست گرفته است . پیچیدگی وضعیت اوضاع در سرحدات هند و پاکستان و بحرانی شدن روابط این دوکشور می تواند بر وضعیت در جنوب آٍسيا و کشور های فراتراز آن اثر گذار باشد.
در این میان افغانستان ٬ آسیب پذیر ترین کشوردر میان کشورهای منطقه است که جنگ احتمالی میان هند و پاکستان آن رابیشتر متضرر خواهد کرد.
افغانستان با هر دو کشور داد و گرفت ها دارد در روابط خود  با این دوکشور با تهدید ها و فرصت های مواجه است با یکی از مسیر پیمان راهبردی ٬آینده روابطش را مشخص ساخته است با دیگری اضافه از دوهزار کیلو متر مرز مشترک دارد با هر دو روابط عمیق سیاسی داشته است یکی دوستی بی ریا دارد دیگری در کمین نشسته و حرکات چند گونه دارد مگر با این همه افغانستان محور روابط منطقه یی است ،امری که دهلی و اسلام آباد به آن اعتراف می کنند. اگر به وضعیت موجود افغانستان دقت کنیم پاکستان دخالت خود دراین کشو را ٬ در محور همکاری های هند با افغانستان توجیه می کند و دلیل می آورد که گویا هند منافع پاکستان را در منطقه از میدان افغانستان تهدید می کند.
  جنگ احتمالی هند و پاکستان می تواند وضعیت را درافغانستان آشفته تر کند زیرا پاکستان به سوی افغانستان به عنوان عقب جبهه نگاه می کند و این می تواند برای هند حساسیت برانگیز باشد.
از طرف دیگر پاکستان ٬ روند صلح افغانستان را محور روابط و انکشاف منطقه یی می داند و این دیدگاه در گفته های اخیر سفیر پاکستان در کابل و وزیر خارجه آنکشور تبارز یافته است
. این دو صریحا گفته اند اگر هند بر پاکستان حمله کند و یا فشار های خود را ازدیاد بخشد روند صلح افغانستان آسیب خواهد دید پاکستان همچنان رسیدن به صلح در افغانستان را از دهلیز کشمیر امکان پذیر می داند و بار ها تلاش کرده است تا برای امریکا بفهماند که از هند در کشمیر امتیاز گیرد تا در افغانستان امتیاز به دست آورد .
یکی از عوامل ادامه جنگ در افغانستان ٬ جنگ نیابتی پاکستان با هند در میدان افغانستان تعریف شده است در کنار این مساله٬ افغانستان در این اواخر با هند از مسیر های متعدد وارد داد و ستد تجارتی شده است از دهلیز های هوایی افغانستان گرفته تا مبادله اموال از بندر چابهار درایران ، در صورت بروز جنگ میان این دو کشور روابط تجاری میان کابل و دهلی آسیب خواهد دید. با آنکه کشیدگی در روابط میان هند و پاکستان جدی جلوه می کند.
مگرآگاهان سیاسی جنگ را میان دو کشور حتمی نمی دانند زیرا بروز جنگ میان این دو قدرت هسته یی ٬هزینه بزرگ مالی می خواهد در حالی که جیب پاکستان خالی است مگر سیاستمداران زیرک این کشور به زودی دست به دامان دوستان خود در مسکو ٬ بیجنگ و واشگتن خواهدزد و باز هم خود را نجات خواهد داد . صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا